Kallelse till årsstämma i Maxkompetens Sverige AB.

Aktieägarna i Maxkompetens Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 25 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 10.00.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 6 oktober 2016.
 • dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 6 oktober 2016, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

 • på Maxkompetens hemsida; www.maxkompetens.se
 • per post: Maxkompetens Sverige AB (publ), “Årsstämma”, Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 6 oktober 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om;
  a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
  c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
  d. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
  e. Val av styrelse och revisor.
  f. Andra ärenden enl. ABL el BO.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning sker med 0,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30.
Som avstämningsdag föreslås fredagen den 14 oktober 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utanordnas onsdagen den 19 oktober 2016.

Val av styrelse och revisor
De aktieägare som vid tidpunkten för utfärdandet vid denna kallelse tillsammans innehar cirka 80 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, har föreslagit omval av nuvarande styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ole Deurell 
Revisor, Parameter Revision AB
Thomas Wiberg        Styrelseordförande
Mikael Norberg Styrelseledamot
Martin Ohlsson Styrelseledamot
Ronny Siggelin Verkställande direktör och styrelsesuppleant

Det föreslås vidare att styrelsearvode utgår till styrelseordföranden Thomas Wiberg med 100 000 kr såsom lön.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar