Kallelse till extrastämma i Maxkompetens Sverige AB.

Aktieägarna i Maxkompetens Sverige AB (publ) kallas härmed till extrastämma onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 27 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 13.00.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 24 augusti 2017.
 • dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 24 augusti 2017, kl. 16.00.
  Anmälan görs på ett av följande sätt:
 • per mail: sverige@maxkompetens.se
 • per post: Maxkompetens Sverige AB (publ), “Extrastämma”, Hantverkargatan 25 B, 112 21 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.
De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 24 augusti 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag till beslut om apportemission med anledning av förvärv av Magna AB
 8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om nyemission mot betalning i apportegendom (punkt 7)

Styrelsen i Maxkompetens Sverige AB (publ), org. nr, 556647-6957 (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission mot betalning i apportegendom. Apportemissionen genomförs som ett led av Bolagets förvärv av aktier i Magna AB, org. nr 556563-6247 (”Magna”) där del av köpeskillingen skall erläggas genom betalning med aktier och genomförs enligt följande villkor:

 1. Bolagets aktiekapital ökas med 70 685,90 kronor genom nyemission av 1 413 718 aktier.
 2. Teckningskursen har fastställts till 6,7906046 kronor per aktie utifrån en beräknad volymviktad genomsnittskurs under perioden 2017-04-20 – 2017-07-31 i enlighet med villkoren i upprättat aktieöverlåtelseavtal. Huvudägaren Gungställningens insiderhandel har undantagits i beräkningen.
 3. Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljaren av Magna AB:
  a. Wikström Invest AB, org. nr 556890-6993
 4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 augusti 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast i samband med teckning genom tillförsel av aktier i Magna AB (”Apportegendomen”) i enlighet med styrelsens redogörelse. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
 6. Apportegendomen beräknas upptas till ungefär 18 600 000 kronor i Bolagets balansräkning inklusive den kontanta delen av betalningen som motsvarar 9 000 000 kronor i enlighet med styrelsens redogörelse.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Aktieägare med mer än två tredjedelars majoritet har förbundit sig att rösta för att genomföra apportemissionen enligt fastställda villkor.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkten 7 samt redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.maxkompetens.se från och med onsdagen den 16 augusti 2017.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 550 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01 ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl:13:00 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar