Maxkompetens förvärvar Bemannings och rekryteringsbolag i Stockholm

Maxkompetens Sverige AB har skrivit avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Magna AB. Magna AB grundades 2004 och är ett auktoriserat bemanning- och rekryteringsföretag av Almega. Magna levererar sina tjänster framförallt i Stockholm och har även ett kontor i Umeå. 90 procent av omsättningen består av leverans av Tjänstemän och bolaget har en Rekryteringsaffär som jämfört med marknaden ses som stark. Förvärvet av Magna AB bidrar med drygt 60 MSEK i omsättning och ca 8 MSEK i EBITDA redan innevarande år till Maxkompetenskoncernen.

En fast köpeskilling om 18,6 MSEK är avtalad. 9 MSEK betalas kontant vid tillträdet, resterande del om 9,6 MSEK betalas genom en apportemission till säljarna där man räknar fram volymviktad snittkurs på Maxkompetens aktier under perioden 2017-04-20 till och med 2017-07-31. Kontanta delen kommer framförallt hanteras med förvärvskredit hos bank. Avtalet är villkorat mot att Maxkompetens godkänner resultatet av pågående Due Diligence. Tillträde beräknas ske under juni 2017.

”Magnas tjänsteutbud och arbetsmetoder överensstämmer väl med Maxkompetens. Vi räknar med att förvärvet av Magna kommer att ge oss synergier i befintliga verksamheter och kraftigt förstärka vår position på Stockholmsmarknaden.
Ett huvud mål i vår förvärvsstrategi har varit att dels förstärka vår Stockholmsmarknad, dels öka såväl andelen Tjänstemän i vår leverans som andelen Rekrytering. Med förvärvet får vi också en större geografisk spridning genom Magnas Umeå kontor vilket stämmer väl in i Maxkompetens strategi om tillväxt genom geografisk spridning av verksamheten. Syftet med huvudmålet är att bygga en stabil plattform och förbättra bolagets marginaler. Allt detta når vi med förvärvet av Magna säger Ronny Siggelin VD på Maxkompetens”.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01 ronny.siggelin@maxkompetens.se


 
Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 Maj 2017 kl:11:40 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar