Maxkompetens Sverige AB – nyemission och notering på First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner

I syfte att tillföra Maxkompetens Sverige AB (”Maxkompetens” eller ”Bolaget”) kapital för Bolagets tillväxt- och expansionsplaner, har styrelsen för Maxkompetens beslutat att genomföra en nyemission om 20 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare (”Erbjudandet”). Styrelsen har vidare ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”First North”). Ett informationsmemorandum offentliggörs idag, den 2 november 2015.

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare.
  • Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde av 20 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 7,50 SEK per aktie.
  • Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 75 MSEK före Erbjudandet.
  • Vid full anslutning till Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med maximalt 2 666 667 aktier från 10 000 000 till 12 666 667 aktier, vilket motsvarar 21,1 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget före Erbjudandet.
  • Teckningsperioden är den 2 november – 13 november 2015.
  • Beräknad första handelsdag på First North är den 23 november 2015, under kortnamnet ”MAXK”.

Ronny Siggelin, VD, kommenterar:
”Jag ser idag flera utmaningar på den svenska arbetsmarknaden vilken håller på att omstruktureras. Denna omstrukturering innebär ökade möjligheter för bemannings- och rekryteringsbolag. Maxkompetens är ett bemannings- och rekryteringsbolag med fokus på våra lokala marknader där vi arbetar nära kunden i syfte att hitta den bästa bemanningslösningen. Maxkompetens har vuxit snabbt och alltid varit lönsamt. Nu tar vi nästa steg till en publik miljö för att bredda ägarbasen samt ta in kapital för att fortsätta genomföra förvärv.”

Bakgrund och motiv
Maxkompetens grundades 2003 med affärsidén att bedriva rekrytering och bemanning med inriktning på främst studenter. Bolaget har sedan dess utvecklats till en leverantör av bemannings och rekryteringstjänster inriktade mot industri, IT och teknik samt skolhälsan med lokalt fokus. Maxkompetens organisation är decentraliserad där lokalkontoren äger försäljningen vilket innebär att Maxkompetens kan anpassa sitt kunderbjudande beroende på varje lokal marknads marknadssituation. Bolaget tillsätter över 1 600 jobb årligen och har dagligen cirka 400 ute på uppdrag. Bemanningen sker främst från sina nio lokalkontor från Stockholm och söderut.

Koncernen har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan 2011 då den nuvarande ledningen tillträdde och har ökat sina intäkter från 72 MSEK för räkenskapsåret 2013/14 till 114 MSEK för räkenskapsåret 2014/15 vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 58%. Enligt upprättad proforma 2014/15 MSEK hade intäkterna för Koncernen uppgått till 126 MSEK för det fall förvärvet av SkolPool hade genomförts den 1 maj 2014 (se vidare nedan under kommentarer till den finansiella utvecklingen, ”Proforma förvärv SkolPool”). Bolaget har varit lönsamt sedan grundandet 2003. Även om organisk tillväxt varit den huvudsakliga drivaren av Bolagets intäkter har Bolaget genomfört två strategiska förvärv sedan 2014, vilka har påverkat Bolaget positivt. Förvärvet av SkolPool 2014 gav Bolaget ett nytt verksamhetsområde inom elevhälsan vilket är en ung och växande marknad. Det senaste förvärvet genomfördes juni 2015 då Maxkompetens förvärvade Acentum. Acentum omsatte räkenskapsåret 2014 cirka 13,8 MSEK och uppvisade ett EBITDA-resultat om cirka 1,8 MSEK

Det är Bolagets uttalade strategi att förutom fortsatt organisk tillväxt även växa genom förvärv. Maxkompetens styrelse bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka Maxkompetens profil genom att lista Bolagets aktier på First North. Bolagets styrelse och ledning bedömer att en listning av Bolagets aktier ytterligare kan öka igenkänning och medvetenhet om Bolaget, stärka Maxkompetens profil gentemot investerare, kunder och kandidater samt stärka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner.

Därutöver innebär en listning av Bolagets aktier att dessa kan användas som betalningsmedel vid förvärv. Till följd av detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Maxkompetens kommer genom Erbjudandet, givet fullteckning, tillföras 20 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avser Bolaget använda till företagsförvärv samt till att öka Bolagets soliditet. För ytterligare information hänvisas till Informationsmemorandumet, vilket har upprättats av styrelsen i Maxkompetens med anledning av Erbjudandet samt upptagande till handel av Maxkompetens aktier på First North.

Fakta om Erbjudandet
Erbjudandet, som är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare omfattar nyemitterade aktier i Maxkompetens till ett sammanlagt värde om 20 MSEK. Teckningskursen i erbjudandet är 7,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost är 700 aktier.

Erbjudandet innebär att, om nyemissionen fulltecknas, Bolaget tillförs 20 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK. Antalet aktier kommer därmed att öka med maximalt 2 666 667 aktier från 10 000 000 aktier till 12 666 667 aktier, vilket motsvarar 21,1 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan öka med maximalt 133 333,35 SEK från 500 000 SEK till 633 333,35 SEK.

Styrelsen för Maxkompetens har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North.

Informationsmemorandum och anmälningssedlar
Informationsmemorandum och anmälningssedlar kommer att kunna erhållas på Maxkompetens hemsida, www.maxkompetens.se, på Remium Nordics hemsida och www.remium.com från och med fredag 30 oktober 2015 samt på Nordnets hemsida www.nordnet.se från och med måndagen den 2 november 2015. Tryckt informationsmemorandum och anmälningssedel kommer att kunna erhållas från Maxkompetens från och med den 2 november 2015.

Indikativ tidplan
Offentliggörande av informationsmemorandum 30 oktober 2015
Teckningsperiod 2 november – 13 november 2015
Offentliggörande av resultat 16 november 2015
Likviddag 20 november 2015
Beräknad första handelsdag på First North 23 november 2015

Investerarträff, 2 november 2015, kl 12.00 samt 10 november 2015, kl. 12.00
Maxkompetens bjuder in till en träff för investerare på Remium Nordic AB kontor, Kungsgatan 12-14 i Stockholm, måndagen den 2 november 2015, kl 12.00 samt tisdagen 10 november 2015. VD Ronny Siggelin presenterar Bolaget och dess framtidsplaner. Enskilda intervjuer med VD bokas på telefonnummer: +46 (0)73 436 81 01.

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiella rådgivare och emissionsinstitut. Nordnet Bank AB är retail-distributör i erbjudandet och Ernst & Young AB har agerat legal rådgivare. Remium Nordic AB kommer vara Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information kontakta: 
Ronny Siggelin, VD Maxkompetens
Mobil: 073 436 81 01
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Maxkompetens. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Maxkompetens kommer endast att ske genom det informationsmemorandum till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande (”Informationsmemorandumet”).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras postas eller på annat sätt distribueras eller sändas, direkt eller indirekt, till eller i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av erbjudandet enligt Informationsmemorandumet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där registrering krävs, eller till personer med hemvist där.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Maxkompetens syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden som återges i detta pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för Informationsmemorandumets offentliggörande och Maxkompetens gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Maxkompetens anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnittet ”Riskfaktorer” i Informationsmemorandumet finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden.

Prenumerera

Dokument & länkar