Maxkompetens Sverige AB (publ) höll tisdagen den 10 oktober 2017 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

7 Bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämmans beslutade, efter öppen omröstning med kvalificerad majoritet av de såväl avgivna som företrädda rösterna och i enlighet med styrelsens förslag, att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, teckningsoptionens och/eller konvertibelns marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det noteras att Aktiespararna röstade mot förslaget samt att Vivianne Schubert och Emmy Ivarsson röstande för att frågan skulle bordläggas.

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
VD och styrelsen presenterar årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9 a Resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30.

9 b Disposition av resultatet
Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska disponeras enligt följande;

Till aktieägarna utdelas 0,14 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 12 oktober 2017 och utdelning utanordnas den 17 oktober 2017.

9 c Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30. Det noteras att närvarande och röstande aktieägare inte röstat för egen ansvarsfrihet.

9 d Arvode
Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande Thomas Wiberg med 100 000 kronor samt 50 000 kronor att fördela inom styrelsen i enlighet med styrelsens beslut.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

9 e Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter samt suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseledamot och styrelseordförande   
Thomas Wiberg
Styrelseledamot Mikael Norberg
Styrelseledamot Andreas Björklund
Styrelsesuppleant Ronny Siggelin

Stämman beslutade att omvälja revisor Ole Deurell, Parameter Revision AB.

Avslutande
Stämman avslutades.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.maxkompetens.se. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.


För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar