Maxkompetens Sverige AB (publ) höll torsdagen den 26 april 2018 extrastämma, varvid följande beslut fattades:

Report this content

§ 2. Val ordförande vid stämman
Till ordförande valdes Thomas Wiberg.
§ 3. Röstlängd
Förteckning över närvarande upprättades:

Namn Antal aktier Antal röster Andel Stämmoandel
Gungställningen AB, gm
Mikael Norberg 7 582 473 7 582 473 58,36% 81%
Rikuro AB, gm
Martin Ohlsson 1 282 804 1 282 804 9,87% 14%
Thomas Wiberg 100 000 100 000 0,77% 1%
Ronny Siggelin 426 000 426 000 3,28% 5%
Summa 9 391 277 9 391 277 72,28% 100%

Stämman beslutade att godkänna ovan förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen.
§ 5 Val av justeringsmän
Till justerare valdes Ronny Siggelin. Emmy Ivarsson skrev protokollet.
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.
§ 7 Förslag till namnändring av bolaget till MoxieTech Group AB (publ) tilllika ändring av bolagsordningen
Stämmans beslutade, efter öppen omröstning med kvalificerad majoritet av de såväl avgivna som företrädda rösterna och i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ändra firma till MoxieTech Group AB (publ), vilket innebär ändring av bolagsordningen.
Verkställande direktören instrueras att vidta registrering hos Bolagsverket samt övriga åtgärder föranledda av firmaändringen samt därmed hörande smärre justeringar.
§ 8 Avslutande
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Kallelse till extrastämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.maxkompetens.se. Protokollet från extrastämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från stämmodatum.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Taggar:

Dokument & länkar