MoxieTech group ab (publ) årstämma 10 oktober 2019

Report this content

MoxieTech Group AB (publ) höll torsdagen den 10 oktober 2019 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

5 Val av justeringsmän

Till justerare valdes Ronny Siggelin. Mikael Norberg skrev protokollet.

6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

VD och styrelsen presenterar årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8 a Resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30.

8 b Disposition av resultatet

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 18/19, utan att årets resultat balanseras i ny räkning.

8 c Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30. Det noteras att närvarande och röstande aktieägare inte röstat för egen ansvarsfrihet.

8 d Arvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande Thomas Wiberg med 100 000 kronor samt 50 000 kronor till styrelseledamot Andreas Björklund.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

8 e Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter samt suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseledamot och styrelseordförande  Thomas Wiberg
Styrelseledamot  Mikael Norberg
Styrelseledamot   Andreas Björklund
Styrelsesuppleant    Ronny Siggelin

Stämman beslutade att omvälja revisor Ole Deurell, Parameter Revision AB.

9 Avslutande

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.moxieTech.se . Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef

Email: Ronny.siggelin@moxietech.se: Telefon: +46 (0)73 436 81 01:

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl:15:30  

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: 08-50301550 ca@mangold.se

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 600 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 30 000 elever på över 100 skolor.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

  • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
  • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
  • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
  • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.

MoxieTech Group AB (Publ) är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Koncernen har fyra fristående affärsområden som vart och ett har en stark position på marknaden.


Taggar: