MoxieTech Group AB (publ) höll onsdagen den 10 oktober 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Report this content

§ 7 Incitamentsprogram för anställda

Stämmans beslutade, efter öppen omröstning med en majoritet av minst nio tiondelar av de såväl avgivna som företrädda rösterna att godkänna styrelsens förslag om att införa incitamentsprogram för anställda inom MoxieTech koncernen genom;

- emission av högst 260 000 teckningsoptioner till antingen anställda inom MoxieTech-koncernen eller till helägt dotterbolag.

Varje teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 130 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för bolagets aktie på Nasdaq OMX First North under perioden från och med 11 dagar innan teckningsperiodens början till och med dagen innan teckningsperiodens start. Teckningsperiodens start meddelas vid ett senare tillfälle. Teckningskursen kan dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt.

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021.

Incitamentsprogrammet och därmed sammanhängande emission av högst 260 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om maximalt ca 2,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier, kommer aktiekapitalet att öka med 260 000 x kvotvärdet.

Skälen för införandet av incitamentsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

VD och styrelsen presenterar årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

§ 9 a Resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017-05-01–2018-04-30

§ 9 b Disposition av resultatet

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 17/18, utan att årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 9 c Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30. Det noteras att närvarande och röstande aktieägare inte röstat för egen ansvarsfrihet.

§ 9 d Arvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande Thomas Wiberg med 100 000 kronor samt 50 000 kronor att fördela inom styrelsen i enlighet med styrelsens beslut.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 e Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter samt suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseledamot och styrelseordförande Thomas Wiberg
Styrelseledamot Mikael Norberg
Styrelseledamot Andreas Björklund
Styrelsesuppleant Ronny Siggelin

Stämman beslutade att omvälja revisor Ole Deurell, Parameter Revision AB.

§ 10 Avslutande

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.moxieTech.se. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef

Email: Ronny.siggelin@moxietech.se: Telefon: +46 (0)73 436 81 01:

 
Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 527 75 045

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

  • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
  • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
  • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
  • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.

Taggar:

Dokument & länkar