Starkt kvartal - kraftig tillväxt med god lönsamhet

Perioden aug-okt

  • Omsättningen ökade till 66,7 MSEK (43,0), vilket motsvarar en ökning om 55 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 64 % och uppgick till 4,6 MSEK (2,8) motsvarande en EBITDA-marginal om 6,9 % (6,7 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (1,3) Resultatet har under perioden belastats med goodwillavskrivningar om 2,3 MSEK att jämföra mot 0,9 MSEK föregående år. Avskrivningarna är hänförliga till förvärv.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 MSEK (0,5)

Perioden maj-okt

  • Omsättningen ökade till 121,7 MSEK (76,7), vilket motsvarar en ökning om 59 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 55 % och uppgick till 5,9 MSEK (3,8) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,9 % (5,0 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (1,3) Resultatet har under perioden belastats med goodwillavskrivningar om 4,0 MSEK att jämföra mot 1,5 MSEK föregående år. Avskrivningarna är hänförliga till förvärv.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,4 MSEK (3,2)

Vd:s kommentar
 
Vi kan återigen konstatera att vår långsiktiga tillväxtstrategi är framgångsrik. En bekräftelse på att våra satsningar är rätt är att Maxkompetens har en organisk tillväxt som väl överstiger marknaden. Maxkompetens tillväxt inklusive förvärv når en omsättningsökning på 55 % för andra kvartalet. Att jämföras med marknadens tillväxt som under perioden uppgick till 12,4 % enligt Bemanningsföretagens kvartalsrapport, Q3 2017.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 64 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA-marginalen ökade till 6,9 % från 6,7 % för motsvarande kvartal föregående år.

Koncernen har god orderingång i alla affärsområden men upplever att vi har färre kandidater att tillgå i våra orderprocesser. Målet, att förkorta tillsättningstiderna och öka fokuseringen på kandidaterna via vårt arbete med Work and Passion, ligger helt rätt i tiden och blir allt viktigare.  

Kvartalet innehåller till mindre del semesterstängda skolor vilket, i linje med vad jag tidigare kommunicerat, påverkar resultat och omsättning.

Multiekonomerna bidrar från och med september och har kommit igång på ett bra sätt. Kvartalet belastas av flyttkostnader och systemintegrationskostnader. På det stora hela har integrationen och sammanslagningen av ekonomibolagen gått enligt plan även om vi har erfarit högre kostnader än planerat till följd av integrationen av affärssystemen.

Vi har under kvartalet påbörjat byte av lönesystem för våra bemanningskonsulter. Arbetet fortskrider och har påverkat resultatet under hela kvartalet. Alla system beräknas fullt ut vara igång vid årsskiftet.

Förutom dubbla hyreskostnader under augusti har kostnadssynergierna för förvärven av Magna och Multiekonomerna stegvis fått effekt. Fulla kostnadssynergier beräknas från och med februari 2018.

Våra strategier och planer för året följs på ett mycket tillfredställande sätt och våra mål infrias steg för steg. Jag är stolt över den prestation som medarbetarna i koncernen levererar varje dag.

Året känns så här långt mycket bra och vi har ännu mer att ge.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin
   

 
Perioden aug-okt 2017/2018

Förändringar i koncernens sammansättning
MultiEkonomerna J&M AB har konsoliderats från och med 1 september 2017.

Under andra kvartalet föregående år konsoliderades Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB som nu är sålt. Help at Work Sweden AB (fusionerat) förvärvades per 1 september 2016. Magna AB har konsoliderats från och med 1 juni 2017.

Omsättning
Koncernens omsättning ökade under andra kvartalet till 66,7 MSEK (43,0) varav nettoomsättning 66,6 MSEK vilket ger en tillväxt med 55 % (22 %).

Resultat
Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under andra kvartalet till 2,1 MSEK (2,0) vilket ger en rörelsemarginal om 3,2 % (4,6 %). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 2,3 MSEK att jämföra mot 0,9 MSEK föregående år.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 oktober 2017 till 3,7 MSEK varav 0,1 MSEK klientmedel. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden aug-okt till 0,9 MSEK. Förvärvslån om 2,9 MSEK samt revers om 3,9 MSEK har upptagits under perioden för finansiering avseende förvärvet av MultiEkonomerna J&M AB. Reversen har ej påverkat kassaflödet. Utdelning om 1,8 MSEK har utbetalats varav 1,1 MSEK återbetalats såsom amortering från moderbolaget.

Koncernens räntebärande skulder uppgick per den 31 oktober 2017 till 28,8 MSEK varav 18,7 MSEK ingår i posten kortfristiga skulder.

Investeringar
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,3 MSEK varav -4,8 MSEK är hänförligt till förvärvet av MultiEkonomerna J&M AB.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden
2017-08-30 Extrastämma. Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom av förvärv Magna AB.
2017-09-01 Tillträde MultiEkonomerna J&M AB.
2017-09-18 Likviditetsgaranti via Remium Nordic AB sägs upp och slutar gälla.
2017-10-10 Maxkompetens Sverige AB höll tisdagen den 10 oktober 2017 årsstämma. Utdelning om 0,14 SEK per aktie beslutades och betalades ut 17 oktober.

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl:08:30 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om bolaget: Maxkompetens affärsidé är att kompetensförsörja sina kunder i huvudsak genom bemanning, rekrytering, search, in/ outsourcing, ekonomikonsulting samt genom att vara vårdgivare inom elevhälsa. Vi gör detta genom tre fristående affärsområden som genom synergier stödjer varandra. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har Maxkompetens framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 750 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 20 000 elever. Maxkompetens är ett affärsdrivet, försäljningsintensivt bolag som drivs av en tydlig tillväxt- och förvärvsstrategi med tron på stark intern kultur och atmosfär samt en övertygelse att affärer görs bäst lokalt. Vår digitala satsning syftar till att digitalisera rekryteringsprocessen, med fokus på den arbetande individen, alla är vår kandidat!

Taggar: