• news.cision.com/
 • MQ/
 • Ett svagt kvartal med starkt fokus på att ta bolaget in i framtiden

Ett svagt kvartal med starkt fokus på att ta bolaget in i framtiden

Report this content

MQ-koncernen summerar ett kvartal med svag försäljning och lägre resultat. Ett lägre ingående realager har påverkat trafiken och därmed försäljningen negativt men samtidigt gett lägre prisnedsättningar i den totala affären. Dessutom uppvisar MQs e-handel en stark utveckling med fler kunder och ökad konvertering, helt i linje med våra förväntningar i detta prioriterade område. Under året har vår nya företagsledning tillsammans med alla engagerade medarbetare lagt grunden och satt ut riktningen för att ta bolaget in i framtiden. Vi arbetar aktivt med att ompositionera och förnya MQ och har intensifierat detta arbete under senaste kvartalet, vilket vi ser fram emot att få presentera för våra kunder redan nu i höst.

Fjärde kvartalet (juni 2019-augusti 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 406 MSEK (445), en minskning med 8,8 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 7,8 procent (marknadens jämförbara butiker ökade med 1,3 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 47,8 procent (47,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 MSEK (-8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -5,5 procent (-1,7).
 • Periodens resultat uppgick till -13 MSEK (-3), vilket motsvarar -0,12 SEK (-0,06) per aktie före utspädning och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -22 MSEK (31). Det försämrade kassaflödet jämfört med föregående års kvartal avser dels ett lägre resultat, och minskat nyttjande av checkräkningskrediten.  

Räkenskapsåret (september 2018- augusti 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 611 MSEK (1 735), en minskning med 7,1 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 6,9 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 2,2 procent enligt HUI). 
 • Bruttomarginalen uppgick till 54,4 procent (55,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -543 MSEK (51), inklusive nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK samt engångsposter om -18 MSEK (-2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -33,7 procent (2,9).  
 • Rörelseresultatet exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -43 MSEK (51), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -2,7 procent (2,9).
 • Periodens resultat uppgick till -537 MSEK (41), inklusive nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 MSEK samt engångsposter om -18 MSEK (-2), vilket motsvarar -10,07 SEK (0,85) per aktie före och efter utspädning.  
 • Periodens resultat exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -37 MSEK (41), vilket motsvarar -0,69 SEK (0,85) per aktie före efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -51 MSEK (78). Det försämrade kassaflödet beror till största delen på ett lägre resultat, utöver detta även ett högre rörelsekapital påverkat av, bland annat varor på väg.  
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018/2019 i syfte att skapa utrymme för att stärka utvecklingen i bolaget framåt (-).  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvar Larsson VD och Koncernchef: 031-388 80 70

 Ola Wahlström CFO: 031-388 80 80

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2019 kl. 07:15 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 163 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Media

Media