Kommuniké från årsstämma 2018

MQ Holding AB höll årsstämma den 24 januari 2018 i Göteborg. Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016/2017. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till vinstdisposition om en utdelning på 1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 26 januari 2018 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 31 januari 2018. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av sju ledamöter. Till styrelse-ledamöter utsågs Claes-Göran Sylvén, Bengt Jaller, Arthur Engel, Anna Engebretsen, Michael Olsson, Annika Rost och Mernosh Saatchi. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen omvaldes Bengt Jaller.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 1 680 000 kronor, varav 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Ersättning för utskottsarbete beslutades utgå med 60 000 kronor för arbete i revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet utgår 25 000 kronor och 35 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om inrättande av ny valberedning inför årsstämman 2019.

Vidare beslutades att ett långsiktigt bonusprogram inrättas för ledningsgruppen, enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Tony Siberg, vice VD och CFO, telefon 031-388 84 01 

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Christinas Ståhls försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 16.00 CET. 

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 176 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se.

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Prenumerera

Media

Media