MQ Holding AB - Delårsrapport

Tredje kvartalet (mars 2013-maj 2013)

 • Nettoomsättningen uppgick till 354 MSEK (347), en ökning med 2,0 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 2,5 procent (marknaden minskade med 0,3 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 60,2 procent (61,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (25), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,9 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (15), vilket motsvarar 0,35 SEK (0,44) per aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43 MSEK (37).

Niomånadersperioden (september 2012-maj 2013)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 114 MSEK (1 148), en minskning med 3,0 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 5,9 procent (marknaden minskade med 0,9 procent enligt HUI).
 • Bruttomarginalen uppgick till 56,5 procent (57,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 46 MSEK (77), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,1 procent (6,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (49), vilket motsvarar 0,75 SEK (1,40) per aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 72 MSEK (84).

Händelser under tredje kvartalet

 • Tre nya butiker Stockholm Globen, Stockholm Hornstull samt Oskarshamn          
 • Under perioden tecknas samarbetsavtal med sex nya varumärken

                                           

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Christina Ståhl har utsetts till ny VD i bolaget och tillträder sin tjänst under hösten. I samband med att Mats Gärdsell idag lämnar sitt uppdrag för MQ tillträder Tony Siberg, vVD och CFO, som t.f. fram till dess ny VD tillträder. Christina Ståhl kommer att lämna sin position som styrelseledamot i bolaget i samband med att hon tillträder tjänsten som VD
 • Thérèse Elmquist tillträdde som ny försäljningschef i början av juni
 • Nytt bankavtal tecknat, vilket medför ökat finansiellt utrymme

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tony Siberg Tillförordnad VD: 031-38 88 401

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattar i dagsläget 122 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.MQ.se

Prenumerera

Dokument & länkar