Patienter och expertis eniga – mycket återstår att göra för patienter med psoriasisStockholm 2010-10-11

Patienter och expertis eniga – mycket återstår att göra för patienter med psoriasis

I fredags, den 8 oktober, samlades patientorganisationer och patientrepresentanter från olika europeiska länder, bland annat från Sverige, för att tillsammans med ledande dermatologer diskutera levnadsvillkoren för personer med psoriasis. Enigheten var stor: även om en hel del har hänt inom området de senaste tio åren återstår mycket att göra innan alla patienter får den vård de bäst behöver.

Under dermatologikongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) i Göteborg, genomfördes ett rundabordssamtal inför en grupp internationella och svenska medicinjournalister.

Till grund för paneldiskussionen presenterades resultaten från ett antal patient- undersökningar som visar hur det är att leva med psoriasis, en kanadensisk och fem europeiska, varav en svensk undersökning ingick i introduktionen av mötet. Sammanlagt omfattar undersökningarna nära 27 000 patienter.

Deltagarna i rundabordssamtalen bestod av sju representanter för patienter och patientorganisationer från Sverige, Belgien, Tyskland och Irland. Två internationellt erkända dermatologer deltog. Värd för diskussionen var Peter Berg, överläkare vid avdelningen för dermatologi och venereologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som inledde mötet med att presentera prevalens samt vården av psoriasis i Sverige. Peter Berg redovisade även resultaten från en i Sverige nyligen genomförd undersökning om livssituationen hos patienter med nagelpsoriasis.

– I Sverige har vi de senaste tio åren gjort betydande framsteg när det gäller behandling av psoriasis. Men utifrån den diskussion vi haft här framgår det tydligt att mycket mer kan göras. Speciellt när det gäller nagelpsoriasis, som faktiskt drabbar runt hälften av alla psoriasispatienter, säger Peter Berg, överläkare, MD., PhD, avdelningen för dermatologi och venereologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Flera av paneldeltagarna vittnade om att psoriasis, och särskilt nagelpsoriasis, ofta medför såväl sociala som psykologiska besvär för den som drabbas. Knappast någon social eller professionell verksamhet existerar i dag där händerna inte används. Att då besväras av både smärtsamma och framträdande symtom på just händerna ses av många patienter som påfrestande.

Diskussionerna kretsade i stor utsträckning även kring patienters attityder och erfarenheter kring olika behandlingsalternativ, däribland vilken roll de biologiska läkemedlen bör spela.

Undersökningarna som låg till grund för diskussionen visar att de psoriasispatienter som är mest nöjda med sin behandling är de som behandlats med just biologiska läkemedel. Det framkommer i undersökningarna även att ihållande symtomlindring är den enskilt viktigaste faktorn vid behandling för patienter med psoriasis.

Många patienter med psoriasis upplever också sociala svårigheter på grund av hur deras utseende förändras till följd av sjukdomen. Flera har tvingats ändra eller sluta med sina annars dagliga aktiviteter. Detta har i många fall lett till bland annat ökad arbetslöshet och kraftigt beskuren social samvaro. Ofta leder en ökad utbredning av psoriasissymtom bland annat till att patienter känner sig tvingade att anpassa sin klädsel för att dölja sjukdomstillståndet.

Diskussionsgruppen var även enig när det gällde vikten av att se psoriasis som en systemsjukdom, det vill säga att en rad andra svåra inflammatoriska sjukdomar ofta utvecklas hos patienter med psoriasis, såsom hjärt- kärlsjukdomar, psoriasisartrit och diabetes. Vikten av tidig behandling för att behandla den ursprungliga orsaken till inflammationen i kroppen underströks av flera deltagare.

– Det är mycket viktigt att såväl läkare som övrig sjukvårdspersonal som arbetar med psoriasispatienter håller sig uppdaterade om de senaste vetenskapliga rönen och behandlingarna när det gäller psoriasis. Möjligheten till effektiv behandling, och det faktum att psoriasis ofta är knutet till andra sjukdomar, såsom psoriasisartrit och hjärt- kärlsjukdomar understryker hur viktigt det är med ett ökat medvetandegörande av sjukdomen, säger Lars Ettarp, ordförande för IFPA, International Federation of Psoriasis Associations samt ordförande för Psoriasisförbundet, som även han deltog vid rundabordssamtalen.

Bifogade pressbilder får publiceras fritt i samband detta pressmeddelande. Önskas ytterligare bilder eller mer information om pressmötet, vänligen kontakta: anne-lie.oberg@merck.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne-Lie Öberg Informationschef/Public Affairs Manager, MSD Tfn: +46 (0)8-522 21 558 Mobil: +46 (0)704-66 35 94 E-post: anne-lie.oberg@merck.com

Peter Berg Överläkare, MD., PhD, Avdelningen för dermatologi och venereologi Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Tfn: +46 (0)8-517 792 24 E-post: peter.berg@karolinska.se

Lars Ettarp Ordförande Psoriasisförbundet samt ordförande IFPA, International Federation of Psoriasis Associations Mobil: 0708-59 21 12

Om psoriasis Psoriasis är en ärftlig och kronisk autoimmun sjukdom. Psoriasis har länge setts som en hudsjukdom men idag vet vi att det är en allvarig systemsjukdom som kan drabba flera organ i kroppen. Nya forskningsrön visar att det kan finnas kopplingar mellan psoriasis och mag- tarmbesvär, ögonsjukdomar samt hjärt- kärlsjukdomar. Forskning visar också att många psoriasissjuka upplever att sjukdomen påverkar livskvaliten i hög grad, vilket kan innebära begränsningar på olika sätt.

Det är en av våra vanligaste folksjukdomar och förekommer hos ungefär 3 procent av hela Sveriges befolkning och idag är 250 000 - 300 000 personer drabbade av psoriasis. Hos fler än hälften av dessa har sjukdomen debuterat före 25 års ålder. Sjukdomen är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Sjukdomen kräver livslång behandling för att motverka komplikationer och ge patienten möjlighet till ett så normalt liv som möjligt.

MSD MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se

3Pressmeddelande

Media

Media

Dokument & länkar