Politiker och läkare överens i Almedalsdebatt: Bättre sexualundervisning och effektiva p-medel är grunden för att minska antalet oönskade aborter

Hur kan man minska antalet aborter och ofrivilliga graviditeter hos unga kvinnor i Sverige? Vid en paneldebatt som Dagens Medicin anordnade tillsammans med hälso- och sjukvårdsföretaget MSD i Almedalen var åsikterna om detta ganska eniga. Det krävs bättre sexualundervisning i skolan och större möjlighet att välja ett p-medel som passar, både typen av p-medel och rent ekonomiskt. Här är ungdomssubventionen viktig.

Allt fler landsting har förändrat ungdomssubventionen för preventivmedel, ofta till det sämre, och reglerna ser mycket olika ut beroende på var man bor i landet. Ytterligheterna är att vissa landsting subventionerar samtliga godkända preventivmedel upp till 26 års ålder, andra subventionerar ingenting. Många landsting har valt att endast subventionera den äldre typen av p-piller, de som ingår i högkostnadsskyddet.

Paneldebatten på Wisby Hotell handlade om detta och om hur subventionsfrågan är kopplad till att Sverige fortfarande har det högsta antalet ofrivilliga graviditeter och de högsta aborttalen hos unga kvinnor i Europa.

Kristina Gemzell, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, menade att effektiva p-medel är en förutsättning för reproduktiv hälsa och också en nyckel till jämlikhet.

– Det bästa sättet att minska antalet oönskade graviditeter är tillgång till effektiva p-medel. Det är den enda vägen som fungerar. I Nederländerna är p-medel gratis och de har de lägsta aborttalen i Europa. När Norge införde gratis p-medel till alla mellan 15 och 19 gick aborttalen ner med 20 procent, sade Kristina Gemzell och fortsatte:

– Eftersom ingen metod passar alla måste kvinnor ges stor valfrihet. Dagens ojämlika tillgång på preventivmetoder får konsekvenser som framför allt drabbar de kvinnor som inte har ekonomiska förutsättningar att själva välja sina preventivmedel.

Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, förklarade att frågan om skillnaderna i subvention diskuterades redan för tre år sedan.

– Då blev det nej och det berodde på att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige. Varje landsting har ansvar för sitt län vilket har många fördelar. Nu verkar det se annorlunda ut och vi kommer att titta på den här frågan igen till hösten. Själv önskar jag att det var mer lika i alla landsting, men vi kommer även fortsättningsvis att ha ett system där vi tittar på kostnadseffektivitet. Jag är beredd på att ta en diskussion med TLV om att ytterligare utveckla detta, sade Göran Stiernstedt.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, höll med om att det behövs en gemensam nationell linje.

– Det fanns många bra förslag i den utredning som Anders Milton lade fram för tre år sedan. Men vi måste samtidigt titta på detta budgetmässigt. Det kommer inte att fungera om det kommer ett förslag om att alla landsting ska subventionera upp till 25 år. Det skulle bli svårt för landsting som Västerbotten som i dag inte subventioner något. Det bör finnas en öppenhet kring vilken ålder subventionerna ska gälla till, sade han.

Johanna Barre, ledamot i Ung vänster menade istället att politikerna måste gå längre än så:

– För unga kan 200 kronor vara en stor summa om den ska betalas direkt. Det är viktigt att alla preventivmedel subventioneras och får ett pris så att de kan användas. Jag tycker helst att de ska vara gratis, sade hon.

Hela panelen var överens om att det också krävs en förbättrad sexualundervisning i skolan. Johanna Barre efterlyste fler ungdomsmottagningar och Anders Åkesson talade om en förfinad koppling mellan skolhälsovården och ungdomsmottagningen. Göran Stiernstedt avslutade med att påpeka att Västerbotten har låga aborttal trots att subventioner saknas och att det tyder på att det finns flera åtgärder som måste tas med i arbetet för att minska antalet oönskade graviditeter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Lindahl
Informationschef/Public Affairs Manager, MSD
Mobil: 070-355 08 98
E-post: cecilia.lindahl@merck.com

MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige

Taggar:

Om oss

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.