MTG publicerar finansiellt resultat för Kv3 juli-september 2021

Report this content

STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det tredje kvartalet 2021 under vilket framgångsrikt genomförd strategi skapat förutsättningar för en pro forma nettotillväxt för koncernen om 16 procent. MTG:s gaming-vertikal redovisar ett rekordstarkt kvartal, drivet av integrationen av de nyligen förvärvade bolagen Hutch, Ninja Kiwi och PlaySimple med en nettoförsäljning om 1 081 miljoner kronor och en tillväxt på årsbasis om 59 procent. Samtidigt redovisar esport-vertikalen tack vare en välfylld eventkalender nettoomsättningstillväxt för andra kvartalet i rad med en nettoomsättning om 357 miljoner kronor och tillväxt på årsbasis om 53 procent.

Koncernchef och VD Maria Redin skriver i rapportens VD-ord:

Gaming-vertikalens resultat demonstrerade framgången med vår strategi att skapa en mer diversifierad portfölj. Fastän resultaten inom gruppen var blandade är vi nöjda med att se att vi på pro forma basis växte 8 procent, vilket är resultatet av att ha en kombination av spel i olika tillväxtfaser, genres och med olika intäktsströmmar. Vi kommer fortsätta att bygga vidare på denna grund och utnyttja de förmågor som finns inom varje företag för att stärka oss ytterligare. De totala intäkterna uppgick till 1 081 Mkr med en justerad EBITDA på 364 Mkr.

”Det tredje kvartalet (för esport) gynnades av lätta jämförelsetal med lägre omsättning under verksamhetsåret 2020, som endast innehöll två mindre Masters-turneringar, vilket resulterade i en organisk nettoomsättningstillväxt om 55 procent och minskade förluster, med justerad EBITDA på -33 Mkr.”

Höjdpunkter ur MTG:s kvartalsrapport för Kv3 2021 följer nedan – för att ta del av rapporten i sin helhet, se bifogad fil eller besök www.mtg.com.

Operationella höjdpunkter

              Gaming-vertikalen levererade ett rekordkvartal, drivet av integrationen av de nyligen förvärvade bolagen Hutch, Ninja Kiwi och PlaySimple. Nettoomsättningen uppgick till 1 081 miljoner kronor vilket resulterade i en tillväxt på årsbasis om 59 procent, motsvarande 8 procents pro forma försäljningstillväxt för vertikalen

              Som följd av diversifieringen av gaming-vertikalen har MTG skapat en gemensam gaming organisation för att driva ytterligare synergier mellan bolagen. Som del av detta kommer Kongregates VD Markus Lipp och InnoGames CMO Christian Pern övergå till nya roller inom gaming-vertikalen som CFO respektive CMO

              Esport-vertikalen levererade en nettoomsättningstillväxt för andra kvartalet i rad, till följd av en stark eventkalender. ESL Gaming anordnade fem helt digitala Masterturneringar, varav ett studioevent. Nettoomsättningen uppgick till 357 miljoner kronor och tillväxten på årsbasis uppgick till 53 procent

              MTG bibehöll en förhöjd nivå av strategiska investeringar i sin esport-vertikal för att förbättra vertikalens erbjudanden och dess position inför en återgång till arenaevenemang med publik, vilket är förväntat under första kvartalet 2022

Finansiella höjdpunkter

              Nettoomsättningen ökade med 58 procent till 1 438 Mkr (912), eller 61 procent rensat för valutaeffekter. Organisk omsättning i linje med föregående år reflekterande utmaningarna för InnoGames och i lägre utsträckning Kongregate. Pro forma nettoomsättningstillväxt uppgick till 16 procent

              Justerad EBITDA om 306 Mkr (196). Justeringar innefattade långsiktiga incitamentsprogram (LTI) om 28 Mkr (50) och totala förvärvskostnader om 41 Mkr (1)

              EBITDA om 237 Mkr (124) och rörelseresultat (EBIT) om 95 Mkr (54)

              Resultat efter skatt om 45 Mkr (-11) motsvarande ett resultat per aktie, före utspädning, om 0,39 kr (-0,88) och efter utspädning 0,39 kr (-0,88)

              Likvida medel uppgick till 1 048 Mkr (1 589)

 

Finansiellt sammandrag

(Mkr)

Kv3
2021

Kv3
2020

Nio
månader
2021

Nio
månader
2020

Helår
2020

Nettoomsättning

1 438

912

3 647

2 932

3 997

varav Gaming

1 081

679

2 659

2 047

2 682

varav Esport

357

234

988

885

1 315

 

 

 

 

 

 

EBIT

95

54

63

-56

35

EBITDA

237

124

405

159

319

Justerad EBITDA

306

196

561

342

535

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

45

-11

-90

-162

-96

Totalt resultat per aktie före utspädning, kr

0,39

-0,88

-1,06

-3,86

-2,99

Totalt resultat per aktie efter utspädning, kr

0,39

-0,88

-1,05

-3,86

-2,99

 

 

 

 

 

 

Försäljningstillväxt, %

58%

-13%

24%

-5%

-6%

Valutakurseffekter, %

-3%

-4%

-6%

0%

-2%

Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter, %

61%

-9%

30%

-5%

-4%

varav organisk tillväxt, %

0%

-9%

-1%

-5%

-4%

 

Aktieägarinformation

Årsstämma 2022

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 24 maj 2022. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen antingen via post till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige eller via epost till agm@mtg.com minst sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2022. Valberedningen består av Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, Eric Sibbern utsedd av Kabouter Management, LLC och Simon Duffy, styrelsens ordförande. I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Klaus Roehrig, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2021, till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på MTG.com under följande sektion: https://www.mtg.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

Finansiell kalender

Aktivitet

Datum

Kvartalsrapport Kv4 2021

7 februari 2022

Kvartalsrapport Kv1 2022

27 april 2022

Årsstämma 2022

24 maj 2022

Kvartalsrapport Kv2 2022

20 juli 2022

Kvartalsrapport Kv3 2022

26 oktober 2022

 

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens i dag, torsdagen den 28 oktober, kl. 15:00 CEST. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige

+46 (0) 856 618 467

Storbritannien

+44 (0) 844 481 9752

USA

+1 646 741 3167

Std. internationell

+44 (0) 2071 928 338

Kod

612 52 39

 
Vänligen observera att endast deltagare som ringer in kan ställa frågor. Konferensen strömmas också via följande länk:
https://edge.media-server.com/mmc/p/isfg8s3w


Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 14.00 CEST.

***

För mer information:

Lars Torstensson, Finanschef och EVP Kommunikation & IR
Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson@mtg.com
Oliver Carrà, Director of Public Relations & Public Affairs
Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra@mtg.com

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Taggar: