Bokslutskommuniké 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 · Omstrukturering till nischföretag genomförd under året · Ytterligare bruttomarginalförstärkning under fjärde kvartalet till 25 % (12 %) och för helåret till 22,4 % (12,7%) · Fjärde kvartalets omsättning ökade med 7 % till 45 Mkr (42 Mkr) · Resultat före skatt för kvartalet förbättrades till - 4,0 Mkr (- 14,8 Mkr) · Helårsomsättningen ökade till 126 Mkr ( 121 Mkr) · Bolagets likvida medel uppgick per årsskiftet till 21,7 Mkr (17,4 Mkr) Fjärde kvartalet 2001 Leveranserna till EssNet/Lotto Hessen samt Bingolotto har dominerat det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 44,9 Mkr (42,0 Mkr) vilket innebär en ökning med 7 % mot föregående år. Bruttomarginalen på sålda varor ökade till 25,0 % jämfört med 12,5 % under motsvarande period föregående år. Marginalförstärkningen är ett resultat av fokuseringen på MultiQs kärnverksamhet. Arbetet med den geografiska expansionen fortsatte på de viktiga framtidsmarknaderna Tyskland, Storbritannien och Benelux. Ett enmanskontor har öppnats i Oxford (Storbritannien) som följd av begynnande framgångar på denna marknad. Det första återförsäljaravtalet i USA slöts med MTI distribution Inc. i November. Samtal har också startats med flera andra nordamerikanska aktörer. Samarbetet med holländska systempartnern TWECO har förstärkts. Tweco har stått för merparten av skärmförsäljningen i Benelux och fortsätter att expandera. [REMOVED GRAPHICS] Helåret 2001 Verksamheten Året har präglats av den omstrukturering och nyfokusering styrelsen beslutade om i slutet av år 2000. Nyfokuseringen har främst riktats mot användningsområden inom publika miljöer där skärmarnas egenskaper; slag- och stöttålighet, design samt möjlighet till kundanpassning, är starkt efterfrågade. Kundanpassningen, där MultiQ har spetskompetens, kan innebära allt från färgval och eget varumärke på skärmens baksida till unika mekaniska lösningar. Kombinationen av dessa egenskaper har gett oss nya intressanta kundgrupper inom handel, lotterier, flygplatser och banker. MultiQs inriktning på kundanpassade lösningar är unik i branschen Nya betydande avtal och kontinuerliga leveranser har bland annat skett till ICA, SITA (systemleverantör till flygplatser), Den Norske Bank, Bingolotto, EssNet, holländska polisen och den europeiska optikerkedjan Pearl. Leveranserna till merparten av dessa förväntas fortsätta även under 2002 och framåt. MultiQ har historiskt varit mycket starka på hemmamarknaderna Sverige och Norge. Bearbetningen av de tysktalande länderna (omkring tio ggr större marknad än hemmamarknaden) och Storbritannien (omkring fyra ggr större) har startat under året. Detta har bland annat resulterat i pilotinstallationer på varuhuskedjorna Kaufhof och Peek & Cloppenberg i Tyskland och på Vodafone, London City Airport samt snabbmatkedjan Rocket i London. Dessa projekt samt följdprojekt som uppkommit av de samarbete med systemintegratörer som startats förväntas ge resultat under 2002. [REMOVED GRAPHICS] Produktområdena utanför MultiQs fokus har avvecklats under första halvåret vilket medfört att kostnadsmassan minskat under andra hälften av 2001. Med ett klart budskap till väl definierade kundgrupper har MultiQ också ökat marginalerna konstant under hela året och uppgick i genomsnitt under året till 22,4 % (12,7 %). Omsättningens fördelning över geografiska områden och kundsegment var för helåret: Norden 88% Lotteri 30% Benelux 6% Retail 14% Tyskland 3% Flygplatser 13% Storbritannien 1% Banker 6% Övrigt 2% Övrigt 37% 100% 100% Produktutveckling Produktutvecklingen under året har varit kundstyrd och bestått av vidareutveckling av kärnkonceptet kundanpassade platta skärmar tillsammans med kunder. Lanseringen av en skärm speciellt anpassad för butiksmiljö, en sk POS-skärm, innebär fler användningsområden för MultiQs platta bildskärmar i publika miljöer. Därutöver har MultiQ tagit fram en serie av fästanordningar och monitorarmar som introducerades i januari 2002. MultiQ kommer att fortsätta ta fram nya koncept tillsammans med kunder som ställer höga krav på avancerade lösningar. Det utvecklar oss och ger oss starka fördelar gentemot andra aktörer på marknaden. Marknadsutveckling Marknaden för platta skärmar är i en kraftig tillväxtfas. Tidigare har tillgången på paneler och priset på produkterna varit hämmande. En kraftig utbyggnad av produktionskapaciteten har bidragit till såväl ökad tillgång som lägre priser vilket öppnar marknaden till helt nya applikationer och kundgrupper. Detta är positivt för MultiQ. Låg efterfrågan och orderingång under fjärde kvartalets första månader kommer att påverka faktureringen första kvartalet 2002. Koncernens resultat MultiQs rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till -3,7 Mkr (- 14,5 Mkr) och resultat efter finansiella poster till -4,0 Mkr (-14,8 Mkr). Rörelseresultatet rensat från jämförelsestörande poster och resultat från andelar i intresseföretag uppgick för helåret till -26,2 Mkr (-37,8 Mkr). Under 2001 utgjordes de jämförelsestörande posterna av nedskrivning av Goodwill (-10,6 Mkr). Andelar i intressebolag avser det avvecklade Mobilisys AB och har påverkat årets resultat med -5,0 Mkr (- 9,4 Mkr). Jämförelsestörande poster föregående år utgjordes av försäljning av andelar i Mobilisys AB, 29,2 Mkr och nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader -2,4 Mkr. MultiQs rörelseresultat för helåret uppgick till -41,3 Mkr (-20,4 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -41,2 Mkr (-21,6 Mkr). Finansiell ställning Koncernens likvida medel ökade under året med 4,3 Mkr till 21,7 Mkr (17,4 Mkr). Soliditeten uppgick till 42,5% (59,9%). All produktutveckling kostnadsföres löpande. Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,5 Mkr (1,3 Mkr). Genomförd nyemission har under året tillfört koncernen 20 Mkr. Moderbolaget Moderbolaget, som inte har haft någon försäljning under perioden, fick ett rörelseresultat på -20,4 Mkr (-6,2 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -20,5 Mkr (23,2 Mkr). Investeringar i anläggnings-tillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per 31 december 2001 uppgick till 5,5 Mkr. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen. En tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR:9 ger bolaget möjlighet att redovisa en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag på 110 Mkr. Denna skattefordran har inte tagits upp i bokslutet. Notering MultiQ-aktien är noterad på OM-Stockholms Fondbörs O-lista sedan den 7 december 1999. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 5 juni 2002 kl 10.00 på Hotel Jägersro, Jägersrovägen 160 i Malmö. Styrelsen kommer inför bolagsstämman föreslå att ingen utdelning lämnas. Kommande rapporttillfällen Rapport kvartal 1 8 maj 2002 Bolagsstämma 5 juni 2002 Rapport kvartal 2 8 aug 2002 Rapport kvartal 3 24 okt 2002 Bokslutskommuniké 30 januari 2003 Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 10 maj och kommer att sändas ut till de aktieägare som har begärt den. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida www.multiQ.se. Malmö 2002-02-07 MultiQ International AB (publ) Jonathan Nilsson, VD Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Jonathan Nilsson, VD Tel. 040-14 35 38, 0709-74 35 38 e-mail: jonathan.nilsson@multiQ.se För kontinuerlig information om nyheter i bolaget se: www.multiQ.se Revisorernas granskningsberättelse Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredo-visningslagarna. Åke Stenmo Thomas Anvelid Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/07/20020207BIT00280/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/07/20020207BIT00280/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar