Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 · Faktureringen uppgick till 86 Mkr (82 Mkr) · Resultat före skatt uppgick till -11,9 Mkr (-37,2 Mkr) · Fortsatt kostnadsreduktion för förbättrad lönsamhet · Strategiska order tagna i Tyskland och England · Ytterligare viktigt ramavtal tecknat med ordervärde på 35 Mkr Verksamheten Faktureringen under årets första nio månader uppgick till 86 Mkr vilket är högre än motsvarande period föregående år (82 Mkr). Under det första kvartalet var orderingången svag, vilket ledde till låg fakturering under andra kvartalet. Dock så har under tredje kvartalet både orderingång och fakturering fortsatt öka. Kostnadsmassan i koncernen, rensat från jämförelsestörande poster, har minskat med ca 17% jämfört samma period 2001. Denna trend förväntar vi oss komma att fortsätta även under fjärde kvartalet. MultiQs rörelseresultat för årets första nio månader uppgick till -12,5 Mkr (-37,6 Mkr) och resultat efter finansiella poster till -11,9 Mkr (-37,2 Mkr). Under perioden tecknades ett mycket viktigt ramavtal med den internationellt verksamma koncernen Ikea. MultiQ kommer att leverera platta bildskärmar till samtliga Ikeas varuhus under en 3-5 års period. Under den senare delen av kvartalet påbörjades dessa leveranser. Likaså har under kvartalet leveranserna till Statoil påbörjats. Dessa hanteras av koncernens Norska dotterbolag, som är marknadsledande inom segmentet hem-pc. Ytterligare ett viktigt ramavtal har tecknats med en internationell systemintegratör verksam inom bl.a. detaljhandeln. Detta avtal sträcker sig över en 5 års period och utleveranser kommer att ske successivt, med start under kvartal 4, 2002. Totalt ordervärde uppskattas till 35 MSEK. Förutom ett antal stora order tagna inom segmentet flygplatser har viktiga genombrottsorder tagits i Tyskland och England. Orderna har varit inom både retail- och industrisegmentet. Detta visar på styrkan i konceptet custom design flat monitors, dvs. kundanpassade och robusta platta bildskärmar. Vi har noterat ett markant ökat intresse från kunder inom retailsegmentet för att datorutrustning och platta bildskärmar skall harmoniera med övrig butiksinredning, vilket är kärnan i koncernens verksamhet. Marknadsutveckling Marknaden för platta bildskärmar fortsätter att öka kraftigt och utgör idag minst 30% av den totala marknaden i Sverige. Denna trend förväntas fortsätta och mot slutet av år 2002 spås 50% av den öppna marknaden att utgöras av platta bildskärmar. Denna utveckling möjliggörs bl.a. av att tillverkningskostnaden på bildelement, dvs. huvudkomponenten i en bildskärm, är sjunkande. Likaså är tillgången på bildelement större än tidigare. Mot bakgrund av marknadstillväxten samt ett ökat intresse för kundanpassade platta bildskärmar förväntar vi en fortsatt ökning av orderingången under resten av året. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 5,2 Mkr (3,2 Mkr). Per den 30 september ligger ca 20 Mkr av rörelsekapitalet bundet i varulager avseende stora kundprojekt som kommer att slutlevereras under fjärde kvartalet. Under detta kvartal bedöms kassalikviditeten komma att förbättras. Soliditeten uppgick till 27,3 % (61,6%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,5 Mkr (1,2 Mkr). Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -3,2 Mkr (-13,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,8 Mkr (-13,1 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per 30 september 2002 uppgick till 0,1 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om Delårsrapportering (RR:20). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i kvartalsrapporten som i den senaste årsredovisningen. En tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR:9 ger bolaget möjlighet att redovisa en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag på 110 Mkr. Denna skattefordran har inte heller tagits upp i detta bokslut. Notering MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 december 1999. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 30 januari 2003 Malmö 2002-10-24 MultiQ International AB (publ) Jonas Wästberg, VD Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Jonas Wästberg, VD Tfn: 040-14 35 38, 0709-74 35 00 E-mail: jonas.wastberg@multiQ.se Johan Hernmarck, Styrelseordförande Tfn: 08-614 00 01, 0705-20 60 60 E-Mail: johan.hernmarck@itprovider.com För kontinuerlig information om nyheter i bolaget se: www.multiQ.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01590/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01590/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar