Kommuniké från Årsstämma

Report this content

Vid årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2017 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse 

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken utan suppleanter. Årsstämman valde Percy Österström (omval), Lena Ek (omval), Lars Sjödahl (omval), Sofie Moosberg (nyval), David Österström (nyval), Niclas Sternerup (nyval) som styrelseledamöter. Lars Sjödahl valdes som styrelseordförande och Lena Ek som vice styrelseordförande.

Val av revisorer 

Årsstämman beslutade att till revisor omvaldes revisionsbolaget Thorell Revision AB med auktoriserade revisorn Patrik Fjärstedt som huvudansvarig revisor.

Övriga beslut

Stämman beslutade följa Förslag till beslut förutom punkt 9 fastställande av styrelse och revisionsarvode där beslutet blev som följer.

Beslut: Två prisbasbelopp i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och tre prisbasbelopp i arvode till styrelseordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt överenskommen och godkänd räkning

Beslutet följer tidigare års arvoden.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 24 mars kl.10.00.

För ytterligare information kontakta:
Lars Sjödahl, styrelseordförande i MultiDocker Cargo Handling AB (publ). Tfn: 070 638 32 10Sammanfattning villkor och tider för företrädesemissionen.

Företrädesemission i MultiDocker Cargo Handling AB (publ)

Vid årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ) (org.nr 556149-1860) den 23 mars 2018 beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Emissionen omfattar högst 43 444 333 aktier och kan inbringa bolaget 23 894 383,15 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående till ca 19 MSEK. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Avstämningsdag 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 3 april 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 mars 2018.

Teckningstid 

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 april 2018 till och med den 20 april 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs 

Teckningskursen är 0,55 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter 

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter 

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 5 april 2018 till och med den 18 april 2018. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier 

Handel med BTA äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 5 april 2018 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under kortnamnet MULT MTF och har ISIN SE0009189574. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Övriga villkor och datum se fullständiga emissionsprospektet som finns på hemsidan 2018-04-03.

Dokument & länkar