Kommuniké från årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) fastställdes resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2019 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.Vi är mycket glada över partnerskapet som innebär att vi kan leverera snabbare på den orderbok om ca 70 MSEK vi redan har och kunna ta till oss ytterligare ordrar och möta önskade leveranstider från våra kunder, säger Maria Bogren, VD Multidocker.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer utan suppleanter. Årsstämman valde Percy Österström (omval), Sofie Moosberg (omval), David Österström (omval) samt Niclas Sternerup (omval) som styrelseledamöter. Percy Österström omvaldes som Styrelseordförande. Vidare beslutade årsstämman vidare att ersättning till styrelseledamöterna skall utgå med två prisbasbelopp.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att till revisor välja auktoriserade revisorn Johan Kaijser (nyval).

Beslut om förändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade enhälligt om ändringar i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade enhälligt om minskning av aktiekapitalet med 27 501 220,3050 kr för täckande av förluster som inte täcks av fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.

Beslut om bemyndigande
Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen fatta beslut om ytterligare emission i enlighet med styrelsens förslag.


För mer information, vänligen kontakta:

Percy Österström, styrelseordförande, tel: 070 53 196 03, email: percy.osterstrom@multidocker.com.


OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020 kl 12:15 CET.