MultiDocker kompletterar årsredovisning 2019

MultiDockers årsredovisning för 2019 är kompletterad. Revisionsberättelsen är tillagd och nedanstående text har tillkommit i förvaltningsberättelsen.

“FORTSATT DRIFT

MultiDockers budget och prognoser för innevarande och kommande år indikerar att omsättning och intjäning kommer att öka. Bolagets bedömning är att resultatet, som följd av genomförda kostnadsbesparingar, kommer att förbättras. Genom detta räknar bolaget med att kunna attrahera mer kapital och på det sättet trygga bolagets framtid. Det pågår långt framskridna förhandlingar med en part som förklarat sig villig att bidra till bolagets utveckling. Det är därmed styrelsens och verkställande direktörens enhälliga uppfattning att samtliga kriterier för fortsatt drift av bolagets och koncernens samlade verksamhet är uppfyllda.”

Fullständig 2019 årsredovisning finns på MultiDockers hemsida; www.multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Bogren, VD 

Tel: 070-303 82 18 

Email: maria.bogren@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.