MultiDocker publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

MultiDocker publicerar idag årsredovisning för 2018 på www.multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter.

Under temat ”Lösningar för en hållbar framtid” visar årsredovisningen MultiDockers strategi och aktiviteter som bidrog till en nära tredubblad orderingång på 271 MSEK. Även orderboken för maskiner och driftavtal slutade högt, på 249 MSEK vilket var 197 MSEK högre än i 2017. Årsredovisningen visar dessutom att MultiDocker satsar starkare på eldrivna maskiner och sitt miljöfokuserade koncept Blue Line.

”2018 var ett rekordår för oss när vi ser till orderingången och den ökade efterfrågan,” säger Percy Österström, VD i MultiDocker. ”Samtidigt som vi fortsätter att växa i betydelse för våra kunder arbetar vi med stora transaktioner och våra offensiva satsningar har inneburit stora kostnader. I slutet av 2018 ökade vi dessutom insatserna för att under 2019 kunna minska kostnaderna med hjälp av skalfördelar inom tillverkning, montage, och logistik och för att bättre möta vår starka tillväxt. Tack vare våra satsningar under 2018 är vi nu väl positionerade att bygga lönsam tillväxt för framtiden,” fortsätter Percy.

RÄTTELSER
I Bokslutskommunikén kommunicerad 2019-02-15 angavs felaktigt 2018 års orderingång till 287 MSEK, den korrekta siffran, vilken nu återfinns i årsredovisningen, är 271 MSEK. I processen med att upprätta årsredovisningen har bolaget valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran på årets förlust varför beloppet uppskjuten skattefordran enligt Bokslutskommunikén 14 488 KSEK i årsredovisningen förblir detsamma som vid föregående års utgång 9 120 KSEK. I moderbolagets redovisning har en nedskrivning av koncernintern fordran om 5 354 KSEK på dotterbolaget i Holland skett, nedskrivningen påverkar ej koncernens resultat.

FINANSIELL SAMMANFATTNING ÅRSREDOVISNING 2018 

 • Intäkt 141,1 MSEK (143,6)
 • EBITDA -17,6 MSEK (-11,6)
 • EBIT -23,7 MSEK (-15,3)
 • Resultat per aktie -0,136      kr/aktie
      
      
 • Orderingång 2018: 271 MSEK (98)
 • Orderbok Maskiner: 169 MSEK      (52)
 • Orderbok Logistik uppdrag: 80      MSEK (0)

Fullständig 2018 årsredovisning finns på MultiDockers hemsida; www.multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta:
Percy Österström, VD.

Tel: 070 53 196 03

percy.osterstrom@multidocker.com

Om MultiDocker

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 10:00 CET.