BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

• Omsättningen uppgick till 87,5 Mkr (82,4 Mkr)

• Resultat efter skatt ökade till 3,0 Mkr (1,2 Mkr)

• Resultat per aktie förbättrades till 0,12 kr (0,05 kr)

• Orderstocken uppgick till 24,5 Mkr (16,0 Mkr)

• I resultatet ingår en positiv effekt om 13 Mkr som en följd av den under kv.2 genomförda avvecklingen av en order från EssNet.

Kommentarer omsättning och resultat
Under helåret 2006 nådde bolaget en omsättning på 87,5 Mkr (82,4 Mkr) och resultatet efter skatt blev 3,0 Mkr (1,2 Mkr). Jämfört med föregående år, exklusive försäljning till EssNet, ökade omsättningen med 43%. För sista kvartalet isolerat uppgick omsättningen till 26,4 Mkr (20,7 Mkr) vilket innebär en ökning med 28 %. Resultatet före skatt för kvartal 4 uppgick till -0,2 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatet är belastat med engångskostnader om ca 0,8 Mkr (i kvartal 4 ca 0,4 Mkr ) avseende konsult- och rådgivningskostnader relaterade till diskussionerna om ett eventuellt förvärv av ZetaDisplay.

Orderingången under året uppgick till 96 Mkr (71,7 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 34% jämfört med föregående år exklusive EssNet verksamheten. Den ökande orderingången är ett resultat av såväl befintliga kunders fortsatta förtroende för bolagets produkter som nya affärer.
Vid utgången av året uppgick orderstocken till 24,5 Mkr (16,0 Mkr exkl. EssNet), vilket motsvarar en ökning med 53% jämfört med föregående år och 40% jämfört med utgången av september 2006.
Som framgår av grafen nedan fortsätter trenden med minskande förluster. Rensat för engångskostnader enligt ovan var resultatet för fjärde kvartalet de facto positivt. Mot denna bakgrund och med innevarande kund- och orderstock är därför förväntningarna på bolagets fortsatta utveckling positiva.


Verksamheten 2006


EssNet

2006 blev ett händelserikt år. I början av året framstod det klart att ordern till EssNet Interactive AB, som skulle ha inneburit en stor leverans till Norsk Tipping, inte kunde slutföras som beräknat. I samband med att EssNet Interactive AB förvärvades av Aristocrat Leisure Ltd under senvåren framställdes önskemål om att avsluta ordern mellan EssNet Interactive och MultiQ, avseende leveranser till Norsk Tipping och en uppgörelse härom förhandlades fram. Den del av bolagets orderstock på 63,3 Mkr som då hänförts till Norsk Tipping avvecklades därmed. MultiQ erhöll som ersättning härför en engångsersättning om 17 Mkr varav 13 Mkr är resultatförda och 4 Mkr reserverats för överenskomna framtida rabatter på eventuella leveranser till Aristocrat.


Ny VD

Thomas Keifer tillträdde som bolagets VD den 1 maj. I direkt anslutning härtill gjorde ledningen en genomlysning av verksamheten och identifierade åtgärder för att skapa lönsam tillväxt snabbast möjligt. Ett åtgärdsprogram innehållande bland annat aktiviteter för att öka försäljningen och minska kostnaderna initierades.


Översyn av vision och strategier

En strategi har arbetats fram för de kommande åren, som tydligt beskriver vilken målgrupp bolaget skall vända sig till, och med vilket erbjudande. Affärsidé och vision har anpassats till framtiden, vilket innebär att bolagets erbjudande har utökats och skall omfatta även produkter och tjänster för att möta den stora efterfrågan inom Digital Kundkommunikation (Digital Signage)


Ny styrelse och diskussioner med ZetaDisplay

Vid bolagsstämman 2006 valdes en till stora delar ny styrelse. I samband härmed presenterades också den delvis förändrade strategin innebärande en ökad satsning på den växande marknaden för Digital Signage.
Det beslöts att utvärdera ett samgående med MultiQ’s dåvarande största ägare ZetaDisplay, som är verksamma inom området för Digital Signage. Utvärderingen genomfördes med hjälp av externa rådgivare och förhandlingar inleddes om ett förvärv av ZetaDisplay. Då parterna inte kunde enas om villkoren för ett samgående avslutades förhandlingarna i slutet av året


Försäljning

Försäljningsutvecklingen har under året varit mycket positiv. Viktiga order har erhållits från stora aktörer som Apoteket, Bauhaus, Harrods, IKEA, m.fl och pilottesterna med Svenska Spel resulterade strax efter årets utgång i nya beställningar av utrustning till spelombuden. Marknaden för Digital Signage har under året utvecklats mycket positivt och MultiQ är starkt positionerade för att kunna dra fördel av den snabba tillväxten i detta segment. Försäljningen har ökat i alla de fyra länder vi opererar med egen säljkår.


Marknaden

MultiQ kommer från en position där man tillverkat och levererat kundanpassade platta bildskärmar. Det senaste årets tillväxt visar att det fortfarande finns en stor potential, inte minst i ett antal stora europeiska länder där MultiQ idag inte har någon verksamhet.

I tillägg till denna marknad ökar efterfrågan på bildskärmslösningar inom det område som kallas för ”Digital Signage”, dvs. digital skyltning och digital reklam.
MultiQs benämning på detta område är Digital Kundkommunikation (DCC), vilket bättre speglar innehållet i lösningen, bl.a. med tanke på möjlighet till interaktivitet med slutkunderna.

Bolaget har under året utvecklat egna produkter samt etablerat samarbete med ett antal partners inom området och har nu konkurrenskraftiga kunderbjudanden. Lösningen innehåller hårdvara, programvara (Content Management System), kommunikationslösning samt service och driftstjänster av systemen.

MultiQ Retail

Stärkt samarbete med befintliga kunder och positiv utveckling med nya.

Under perioden omförhandlades och förlängdes avtal med två av MultiQs större befintliga kunder, IKEA och Apoteket. Avtalen tryggar en positiv utveckling av försäljningsvolymerna samtidigt som bolagets marknadsposition som en ledande leverantör av optimala bildskärmslösningar förstärks.
Den fokuserade satsningen på Retail och Publika miljöer genererade också nya affärer med ett antal mycket välkända företag med verksamhet såväl på hemmamarknaden som på den europeiska marknaden. Listan över globalt välkända varumärken bland bolagets kunder är sedan tidigare imponerande och har under 2006 utökats ytterligare med bl.a. NIKE, Harrods och Selfridges.

Bland de internationella framgångarna under årets sista kvartal är det också värt att notera nya leveranser till Amsterdams internationella flygplats Schiphol, via SITA samt ytterligare order från KwikFit, som därmed valt MultiQ till samtliga verkstäder i Storbritannien.

Partnerskap med bl.a. Torex Retail och DigiPOS genererar också löpande affärer och har utvecklas positivt över året. Även övriga kontinuerliga leveranser till kunder som Bauhaus i Sverige och Tyskland, ICA, Systembolaget och H & M globalt fortsätter att utvecklas stabilt.


MultiQ Media

Sedan januari 2006 har MultiQ tillsammans med Teracom och Bokks levererat och administrerat pilotinstallationer för digital kundkommunikation med sex av Svenska Spels ombud.
Piloten har utvärderats och resulterade vid årsskiftet i en kraftig utökning som en förberedelse för utrullning. Piloten omfattar leverans av skärmar och system till 20 strategiska spelombud i hela landet. Svenska Spel är ett exempel på verksamhet där digital kundkommunikation verkligen kan få en positiv effekt.
Lösningen till Svenska Spel innebär att spelombuden har en 32” skärm som kommunicerar reklam för något av spelen, samt ca 6 st 19” interaktiva (touch) skärmar där kunderna kan välja att ta del av all tänkbar aktuell information om de olika spelen. Information distribueras centralt via satellit till samtliga anslutna ombud (Teracom Mediacast).
Fördelen för spelaren är att löpande kunna få tillgång till uppdaterad korrekt spelinformation hos sitt ombud. Därmed kan ombudet erbjuda sina kunder en bättre service och bättre konkurrera med t.ex. spel över nätet. Svenska Spel slipper trycka och skicka ut material till ombuden, som i sin tur slipper arbete med att administrera det. Med MultiQs system administreras all information effektivt från en central punkt och distribueras via satellit till spelombuden. En typisk installation omfattar fyra 19" touch skärmar som informationsterminaler samt en 32" promotionskärm.
Under pilottestet har konceptet med interaktivitet i butikerna utvecklats ytterligare till en mycket kraftfull lösning som gör informationsutbytet snabbt och lätt att använda. En fortsättning av utrullningen beräknas ske under 2007. Det är dock svårt att i nuläget bedöma den totala affärspotentialen då de lokala spelombuden fattar självständiga beslut.
Den till Svenska Spel levererade lösningen ligger tekniskt sett i absoluta framkanten och kan anpassas för en rad olika verksamheters behov inom området för Digital Kundkommunikation.

MultiQ Gaming

En pilotinstallation om 45 enheter för Svenska Spel levererades till bingohallar i Stockholm, Visby och Örebro. Order på ännu en pilot lades vid årsskiftet. Utrullningen är planerad att vara klar våren 2007 och kommer att starta så snart Svenska Spel har fått godkännande på planerad verksamhet från regeringen.

MultiQ Industry

Segmentet fortsätter att domineras av verksamheten i Tyskland. Befintliga kunder utvecklas planenligt och ramavtal för leveranser under 2007 med kunder som Lexcom och BDT leder till en fortsatt god utveckling.

MultiQ Medical

Som nämnts i tidigare rapporter präglas segmentet av långa processer. Även inom detta segment är det främst på den tyska marknaden som potential till utveckling finns.


Koncernens resultat

MultiQs rörelseresultat för 2006 uppgick till 3,3 Mkr (0 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,2 Mkr (-0,1 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 3,0 Mkr (1,2 Mkr).


Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens likvida medel och outnyttjade krediter uppgick totalt till 23,2 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 12,1 Mkr (13,7 Mkr). Soliditeten uppgick till 63,0% (54,9%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,9 Mkr (2,4 Mkr).

Koncernen genererade under året ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten med
8,9 Mkr (0 Mkr) positivt påverkat av uppgörelsen med EssNet med 17 Mkr.
Efter investeringar i anläggningstillgångar med 1,6 Mkr (0,5 Mkr) och minskad extern finansiering med 8,2 Mkr (9,6 Mkr) uppgick årets kassaflöde, efter finansieringsverksamhet till -1,4 Mkr (-3,5 Mkr).

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -4,5 Mkr (-3,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,3 Mkr (-0,4 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per den 31 december 2006 uppgick till 0 Mkr.


Framtid

MuliQ kommer fortsätta bearbeta marknaden och utveckla sitt erbjudande till alla de företag som har behov av kundanpassade skärmar. Samtidigt kompletteras erbjudandet med nya produkter och tjänster som innebär en tydlig förflyttning uppåt i värdekedjan, vilket innebär att MultiQ erbjuder en komplett infrastruktur för Digital Kundkommunikation (DCC).
Digital Kundkommunikation skapar möjligheter till ökad försäljning samt tydliga kostnadsbesparingar. Denna typ av lösningar vänder sig till många olika verksamheter såsom dagligvaruhandel, sportaffärer, klädesbutiker, möbelbutiker etc. Den befintliga kundbasen består i allt väsentligt av verksamheter som sannolikt har behov av lösningar inom Digital Kundkommunikation.

Bolaget har en stark position i ett snabbväxande marknadssegment och ser positivt på utvecklingen inför de kommande åren. En god finansiell situation samt kunskap som är väl anpassad för framtida kundbehov är en stabil plattform att utvecklas vidare från. Företagets kunder är stora framgångsrika och i många fall globala företag, som ställer höga krav och därmed bidrar till MultiQs utveckling.


Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner.

Tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) har skett från och med 1 januari 2005. I övrigt tillämpas samma definitioner och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Eftersom MultiQ endast har en rörelsegren, platta bildskärmar, överensstämmer nettoomsättning och rörelseresultat för segmentet med motsvarande uppgifter i resultaträkningen.

Moderbolaget, MultiQ International AB, tillämpar redovisningsprinciperna enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 december 1999.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 8 maj 2007 i Malmö. Tid och plats meddelas senare.
Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas.

Kommande rapporttillfällen

Rapport kvartal 1 8 maj 2007
Bolagsstämma 8 maj 2007
Rapport kvartal 2 14 augusti 2007
Rapport kvartal 3 25 oktober 2007
Bokslutskommuniké 8 februari 2008


Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 3 april och kommer att sändas ut till de aktieägare som har begärt den. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida www.multiQ.se.Malmö den 9 februari 2007


Styrelsen


Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Thomas Keifer, VD
Tfn: 040-14 35 38, 0735-45 25 28
E-mail: thomas.keifer@multiQ.se

Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tfn: 070-594 68 66
E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiQ.se
Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar