DELÅRSRAPPORT Januari – Juni 2019

Report this content

Stora leveranser under andra kvartalet resulterar i ett mycket starkt första halvår

Andra kvartalet

 >   Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 84,4 Mkr (35,8 Mkr)
 >   Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 15,3 Mkr (-0,5 Mkr)
 >   Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,12 kr (-0,00 kr)

Första halvåret

 >   Intäkterna för första halvåret uppgick till 128,4 Mkr (72,2 Mkr)
 >   Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till 17,4 Mkr (-0,7 Mkr)
 >   Resultat per aktie för första halvåret blev 0,14 kr (-0,01 kr)

VD KOMMENTERAR
Under årets andra kvartal fortsatte vi att leverera på order vunna både slutet av 2018 samt order vunna under innevarande verksamhetsår.

Den påtagligt höga omsättningen och påföljande resultat för andra kvartalet förklaras av att utöver de mer regelbundna intäktsströmmarna så har två stora order av en händelse levererats under samma period. Dessa är storordern från det statliga nordiska spelföretaget Svenska Spel annonserad 7 dec 2018, samt största delen av ordern från Region Skåne annonserad 24 sep 2018.

Levererade produkter i dessa order är egenutvecklad hårdvara och mjukvara. Bruttomarginalen för perioden är fortsatt stark, men ses sjunka något då stora enskilda order gett volymrabatter.

Sammantaget gör bolaget ett mycket starkt första halvår. Planerad leveranstakt är dock på en betydligt lägre nivå kommande halvår vilket även kommer att återspeglas i omsättning och resultat.

Med lyckade storaffärer i ryggen har vi stärkt vår position på marknaden för Digital Signage. Med tätare samarbete mellan länderna och nya innovationer ser jag med stor positivism fram emot hösten och vintern.

INTÄKTER
Intäkterna för perioden andra kvartalet uppgick till 84,4 Mkr (35,8 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 135,8% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 40,6% (47,4%), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 128,4 Mkr (72,2 Mkr), vilket är en ökning med 77,8% jämfört med samma period förra året.

Bruttomarginalen uppgick till 41,7% (44,8%), vilket är lägre än föregående år. 

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 14,9 Mkr (-0,5 Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 17,0 Mkr (-1,2 Mkr), vilket är en markant förbättring jämfört med föregående år. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2019

 >   ORDER FRÅN SKANDINAVISKT SPELBOLAG
MultiQ har mottagit en tilläggsorder från den befintliga kunden Svenska Spel som kommer att genomföra en hårdvaruuppgradering hos alla sina spelombud. Ordern är värd drygt 6,2 MSEK och leverans kommer huvudsakligen att ske under 2019. 

 >   STOR ORDER TILL MULTIQ FRÅN BUSSOPERATÖR I DANMARK
En stor bussoperatör i Danmark, Tide Buss, väljer att teckna avtal med MultiQ avseende en totallösning för kommunikation i bussarna. Ordern som börjar att levereras redan i år, innefattar hårdvara, mjukvara och tjänster. Kontraktet löper på minst 3 år och är värt drygt 11,2 MSEK. 

 >   STORT NORDAMERIKANSKT SPELBOLAG SATSAR PÅ DIGITAL SIGNAGE FRÅN MULTIQ
MultiQ har mottagit en ramorder där slutkund är den statliga lotteriorganisationen WCLC i Kanada. Det sammanlagda ordervärdet beräknas uppgå till 50 MSEK fördelat på leveranser över en treårsperiod. Kunden önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva informationsskärmar. Inom denna ramorder har gjorts en större avropsorder värd 23 MSEK som beräknas levereras hösten/vintern 2019/2020. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 >       Inga

FRAMTID
Marknaden för digital skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 12,8 Mkr (16,5 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 juni 2019, varav 6,1 Mkr (4,8 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 53,7 % (57,2 %). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden januari-juni uppgick till 1,7 Mkr (2,2 Mkr). Koncernen genererade under perioden januari-juni ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -6,4 Mkr (-1,1 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 2,1 Mkr (-2,4 Mkr).

MultiQ är för närvarande finansierat genom ett mindre lån, checkräkningskredit samt egna medel. Verksamheten förväntas generera positiva kassaflöden. För närvarande finns inget behov av kapitaltillskott.

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat under perioden januari-juni uppgick till -1,7 Mkr (-0,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,7 Mkr (-0,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2019.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2018, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2018. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2019, har haft någon betydande påverkan på koncernen.

IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. IFRS 16 ersätter IAS 17. Enligt den nya standarden ska de flesta leasade tillgångar redovisas i balansräkningen, vilket innebär att operationella leasingavtal redovisas i balansräkningen. Leasetagare ska redovisa åtagandet att betala leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar som har ett lågt värde.

Koncernen redovisar övergången till IFRS 16 i enlighet med den modifierade retrospektiva metoden vilket innebär tillämpning från 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsetal. Koncernen har valt att tillämpa lättnadsregler genom att inte ta upp leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar av mindre värde. Vid tillämpningen av IFRS 16 har balansomslutningen den 1 januari 2019 ökat med 3,4 Mkr vilket resulterar i att soliditeten minskar med 1,5%. Sammanfattningsvis har implementeringen av IFRS 16 inte fått någon väsentlig påverkan på koncernen.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-sept           22 november 2019

Bokslutskommuniké 2019            februari 2020

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 21 augusti 2019

Michael Wolgsjö
Verkställande direktör                                              

Lars Pålsson                                 
Styrelseordförande    

Kristina Jarring Lilja
Styrelseledamot                                                   

Jonathan Nilsson                       
Styrelseledamot

Fredrik Rüdén                                                                        
Styrelseledamot           

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Michael Wolgsjö, VD
Tfn: 010-211 66 22
E-mail: michael.wolgsjo@multiq.com

Lars Pålsson, Ordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.se 

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org nr: 556458-6948


OM MULTIQ
 
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com.