DELÅRSSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002

Report this content

- Resultat före skatt uppgick till -10,1 Mkr (-32,9 Mkr) - Faktureringen uppgick till 41 Mkr (54 Mkr) - Fortsatt marginalförstärkning - Order på SEK 57 miljoner från Statoil - Viktigt ramavtal tecknas med multinationell varuhuskedja Verksamheten Faktureringen under halvåret uppgick till 41 Mkr vilket är lägre än motsvarande period föregående år (54 Mkr). Detta är främst hänförligt till svag efterfrågan under fjärde kvartalet föregående år och första kvartalet i år. Under innevarande kvartal har dock efterfrågan förbättrats. Detta beror i huvudsak på att konceptet Custom design visat sig fungera väl och vinner nu alltmer uppmärksamhet på marknaden. MultiQs rörelseresultat för halvåret uppgick till -10,9 Mkr (-33,3 Mkr) och resultat efter finansiella poster till -10,1 Mkr (-32,9 Mkr). Senare delen av kvartalet har präglats av en stark optimism, inte minst genom en stor order från Statoil Norge (värde motsvarande drygt 57 miljoner SEK) med fakturering redan under innevarande år. Ordern avser leverans dels till hem-pc för Statoils anställda och dels för kontorsbruk. Inom segmentet hem-pc är MultiQ redan ledande på den norska marknaden. Därutöver har MultiQ tecknat ett viktigt avtal med en multinationell varuhuskedja. Avtalet omfattar i ett initialt skede leverans av drygt 5 000 platta bildskärmar till 20-talet länder, under ett antal år. MultiQs skärmar som är byggda i en solid aluminiumkonstruktion är speciellt väl lämpade för kassalösningar och informationspunkter i publika miljöer. De båda avtalen är av stor betydelse volymmässigt men även i det att de kraftigt stärker MultiQs position på den europeiska marknaden. Även på segmentet flygplatser har man varit framgångsrik under kvartalet. SITA, internationell leverantör av IT-lösningar för flygplatser, har åter igen valt MultiQs platta bildskärmar. Leveransen omfattar totalt 1 100 skärmar för installation i incheckningsdiskarna hos samtliga flygbolag på Frankfurts Flygplats. MultiQs skärmar finns nu installerade på nästan alla flygplatser i Sverige och Norge samt London City Airport, Schiphol Amsterdam, samt Frankfurt Flygplats. MultiQs skärm har blivit certifierad av Arinc, internationell leverantör av IT-lösningar för flygplatser. Certifieringen garanterar kompabilitet med Arincs datorsystem, vilket torde öka försäljningsmöjligheterna på flygplatssegmentet ytterligare. Övriga marknadssegment för MultiQs skärmlösningar är publika tillämpningar inom, lotterisystem och banker. Marknader i fokus utanför Norden är Benelux, Tyskland samt Storbritannien där man fortsatt bearbetar ett stort antal intressanta och konkreta projekt. Marknadsutveckling Marknaden för platta bildskärmar fortsätter att öka och är på väg mot 30% av den totala marknaden. På den öppna marknaden är dock andelen ännu högre. Under senare delen av 2002 torde 50% av alla skärmar på den öppna marknaden vara platta. (Källa: IT-Research) Utöver den underliggande marknaden ser vi ett ökat intresse för kundanpassade platta bildskärmar, vilket avspeglat sig i periodens orderingång. Mot bakgrund av detta tror vi på en fortsatt ökning även under resten av året. Finansiell ställning Koncernens likvida medel minskade under perioden med 8,4 Mkr till 13,3 Mkr. Soliditeten uppgick till 52,8 % (51,3%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,4 Mkr (1,2 Mkr). Moderbolaget Moderbolaget fick ett rörelseresultat på -2,3 Mkr (-12,1 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,1 Mkr (-12,2 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per 30 juni 2002 uppgick till 0,1 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om Delårsrapportering (RR:20). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i kvartalsrapporten som i den senaste årsredovisningen. En tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR:9 ger bolaget möjlighet att redovisa en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag på 110 Mkr. Denna skattefordran har inte heller tagits upp i detta bokslut. Notering MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 december 1999. Kommande rapporttillfällen Rapport kvartal 3 - 24 okt 2002 Bokslutskommuniké - 30 januari 2003 Malmö 2002-08-08 MultiQ International AB (publ) Martin Gullberg, VD Rapporten i pdf !

Dokument & länkar