Delårsrapport för perioden 2000-01-01 - 2000-03-31

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 - 2000-03-31 * Rörelsens intäkter ökade med 170% till 1 279 tkr. * Orderingången ökade med 380% till 2 264 tkr. * Utestående orderstock ökade till 1 849 tkr. * Resultat efter finansnetto uppgick till - 211 tkr. Verksamheten MultiSimplex verksamhet har under perioden varit inriktad på försäljning av OMM-projekt till förbränningsanläggningar och skogsindustrin. Fyra OMM- system har sålts. Stora Enso Hylte AB, har beställt den första leveransen till en pappersmaskin. Det är ett genombrott vad avser skogsindustriella processer. De tre övriga OMM-systemen har beställts för installation vid fjärrvärmepannor. Leveransen till Stora Enso Nymölla AB slutfördes i mars 2000 och anlägg- ningen uppvisar mycket goda driftsresultat. Utvecklingsarbetet av programvaran OMM har fortgår. Under april månad har patentansökningarna av ny metodik har fullföljts, med en internationell PCT-ansökan och en nationell ansökan i USA. Försäljningen av programvaran MultiSimplex® har fokuserats till specialis- ter verksamma inom laboratorieverksamhet, samt inom forskning och utveck- ling, i och utanför Sverige. Bolaget deltog i Pittcon2000® i New Orleans, världens största mässa för analytiska kemister, och hade många besökare i montern. En omfattande insats pågår för att sprida information om metodi- ken via Internet. Under april månad tecknades avtal med en leverantör av ASP-lösningar för att även kunna erbjuda programvaran som en Internet- baserad tjänst. Utveckling av resultat och ställning Orderingången ökade med 380% till 2 264 (467) tkr. Utestående orderstock ökade till 1 849 (0) tkr. Rörelsens intäkter ökade med 170% till 1 279 (467) tkr. Rörelseresultatet uppgick till -188 (-932) tkr, och resultatet efter finansnetto uppgick till -211 (-905) tkr. Bolagets soliditet var vid periodens slut 74 (92) %. Likvida medel uppgick till 1 878 (4 901) tkr, och outnyttjad del av beviljade kreditlöften upp- gick till 2 600 tkr. Investeringar och balanserade utvecklingskostnader Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 3 (110) tkr. Avskrivningar har genomförts enligt plan med 101 (101) tkr. Kostnader under perioden för utveckling av programvara har aktiverats med 224 (0) tkr. Balanserade utvecklingskostnader avskrivs med 20% per år. Utsikter Under år 2000 kommer Bolagets verksamhet att fokuseras på en fortsatt satsning inom energisektorn, där tekniken nu är etablerad, och att full- följa genombrottet inom skogsindustrin. Hittills har 8 st OMM-system beställts för optimering av förbränningsan- läggningar. Tekniken är nu etablerad i denna tillämpning och vi räknar med att försäljningen successivt kommer att öka under 2000. Förutsättningarna för optimeringsprojekt inom skogsindustriella processer är mycket goda, både vad gäller teknisk funktion och ekonomiskt utbyte. Ett system har beställts och under året förväntas ytterligare order avse- ende tillämpningar inom denna bransch. Styrelsen arbetar med att identifiera lämpliga samarbetspartners för att snabbt öka kapaciteten för både försäljning och genomförande av projekt. En nyemission genomförs som private placement riktad till ett begränsat antal privata och institutionella investerare med teckningstid 4-25 april 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00540/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00540/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar