MultiSimplex - Bokslutskommuniké

MULTISIMPLEX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MultiSimplex AB har under året fokuserat verksamheten på försäljning av OMM-projekt till förbränningsanläggningar och skogsindustrin. En nyemission genomfördes under våren som tillförde bolaget 6.6 Mkr. Rörelsens intäkter uppgick till 2549 (2232) tkr. Resultatet efter finansiella poster var -3682 (-3716) tkr. MultiSimplex verksamhet har under 2000 varit fokuserad på försäljning av OMM-projekt till förbränningsanläggningar och skogsindustrin. Fem OMM- system har sålts under perioden. Stora Enso Hylte AB, har beställt den första leveransen till en pappersmaskin. Det är ett genombrott vad avser skogsindustriella processer. De fyra övriga OMM-systemen har beställts för installation vid fjärrvärmepannor och befäster bolagets ställning som marknadsledande för denna tillämpning. Under våren genomfördes en nyemission som private placement riktad till ett begränsat antal privata och institutionella investerare. Nyemissionen tillförde bolaget 6.6 Mkr. Bolaget kommer under 2001 att fullfölja satsningarna inom energisektorn och skogsindustrin. Kemiindustrin tillkommer som prioriterad bransch för optimeringsprojekt. Bolagets försäljningsstrategi kommer med större tydlighet att inriktas på konceptförsäljning och en omfattande seminarieverksamhet har inletts. Bolagets ambitioner förutsätter en snabb tillväxt och kraftigt ökad försäljning under de närmaste åren. Styrelsen ser ett behov av strategiska partners, och Bolaget kommer därför att aktivt arbeta på att bygga samarbeten, allianser och partnerskap med andra företag som kan öppna nya försäljningskanaler och erbjuda kompletterande produkter och tjänster. Under 2000 har förhandlingar genomförts med ett antal möjliga partners, men ingen av dessa har resulterat i någon affärsuppgörelse. Arbetet fortsätter och samtal förs med nya kontakter, både inom och utanför Sverige, för att åstadkomma strategiska allianser. Bokslutskommunikén i sin helhet, 5 sidor, bifogas. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, tfn 0455 - 30 80 10 eller 070-641 21 57. Karlskrona den 28 februari 2001 För styrelsen i MultiSimplex AB Tomas Öberg, VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är programvaran OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® används inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bolagets aktier är noterade på SBIs Innovationslista. MultiSimplex AB (publ) Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2000 * MultiSimplex AB har under året fokuserat verksamheten på försäljning av OMM-projekt till förbränningsanläggningar och skogsindustrin. Fem OMM-system har sålts, varav en är den första genombrottsordern inom skogsindustrin. * En nyemission genomfördes under våren som tillförde bolaget 6.6 Mkr. Bolagets aktier har VPC-registrerats. * Rörelsens intäkter uppgick till 2549 (2232) tkr. Resultatet efter finansiella poster var -3682 (-3716) tkr. Verksamheten MultiSimplex verksamhet har under 2000 varit inriktad på försäljning av OMM-projekt till förbränningsanläggningar och skogsindustrin. Fem OMM- system har sålts. Stora Enso Hylte AB, har beställt den första leveransen till en pappersmaskin. Det är ett genombrott vad avser skogsindustriella processer. De fyra övriga OMM-systemen har beställts för installation vid fjärrvärmepannor och befäster bolagets ställning som marknadsledande för denna tillämpning. Leveranserna av beställda OMM-projekt har utförts som planerat, dock med en försening av installationen hos Stora Enso Hylte AB pga ombyggnad av den mekaniska styrningen i pappersmaskinen. Utvecklingsarbetet av programvaran OMM har fortgått och patentansökningar av ny metodik har fullföljts (internationell PCT-ansökan samt en nationell ansökan i USA). Försäljningen av programvaran MultiSimplex® har inriktats på specialister verksamma inom laboratorieverksamhet, samt inom forskning och utveckling, i och utanför Sverige. En omfattande insats pågår för att sprida information om metodiken via Internet. Under sommaren 2000 anställdes en produktchef som ansvarar för programvaruförsäljningen. Styrelsen har under året fört samtal med ett antal företag om förvärv av verksamheter som kan komplettera Bolagets produkter och tjänster. Under våren genomfördes en nyemission som private placement riktad till ett begränsat antal privata och institutionella investerare. Nyemissionen tillförde bolaget 6.6 Mkr. Bolagets aktier har VPC-registrerats och SBI har infört ett nytt handelssystem 'Tellus'. Antalet anställda var vid årets utgång sju. Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2000. Utveckling av resultat och ställning Orderingången under perioden uppgick till 2903 (3231) tkr. Utestående orderstock uppgick till 1550 (999) tkr. Orderingången under andra halvåret 2000 var sämre än förväntad. Rörelsens intäkter uppgick till 2549 (2232) tkr. Rörelseresultatet var - 3791 (-3802) tkr, och resultatet efter finansnetto blev -3682 (-3716) tkr. Bolagets soliditet var vid årets slut 78 %. (86). Likvida medel uppgick till 4708 (2787) tkr, och outnyttjad del av beviljade kreditlöften är 2600 tkr. Investeringar och balanserade utvecklingskostnader Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 693 (115) tkr. Avskrivningar enligt plan har skett med -408 (-403) tkr. Bolaget har under året genomfört betydande utvecklingsinsatser avseende både marknad och teknik. Kostnader för utveckling av programvara har aktiverats med 572 (0) tkr. Balanserade utvecklingskostnader avskrivs med 20% per år. Utsikter för 2001 Bolaget kommer att fullfölja satsningarna inom energisektorn och skogsindustrin. Kemiindustrin tillkommer som prioriterad bransch för optimeringsprojekt. Bolagets försäljningsaktiviteter har intensifierats och en ökad försäljning förutses under 2001. Bolagets försäljningsstrategi kommer med större tydlighet att inriktas på konceptförsäljning och en omfattande seminarieverksamhet har inletts. Kunskapsöverföring till de tilltänkta kunderna ar en central del av säljinsatserna. Projektbaserad försäljning kommer i fortsättningen att ges prioritet även för standardprogramvaran MultiSimplex®. Åtta förbränningsanläggningar har idag OMM-baserade optimeringssystem installerade och i funktion. Tekniken är nu etablerad i denna tillämpning och Bolaget har en marknadsledande position i Sverige. Vi räknar med att kunna öka försäljningen inom energiområdet. Förberedelser är nu igång för en expansion utanför Sverige, och vi räknar med att det kommer att resultera i order under 2001. Förutsättningarna för optimeringsprojekt inom skogsindustriella processer är mycket goda, både vad gäller teknisk funktion och ekonomiskt utbyte. De större bruken i Sverige har besökts, branschens intresse har varit påtagligt och ett betydande antal projekt har offererats. Under 2001 förväntar vi oss därför ett antal order avseende tillämpningar inom denna bransch. Förberedelser har påbörjats och inledande kontakter har tagits för att även bearbeta den finska marknaden. Bolaget kommer att delta som utställare på PulpPaper 2001 i Helsingfors i juni. Kemiindustrin är internationellt den bransch som har visat störst intresse för våra programvaror och tekniska lösningar. Delar av kemiindustrin har också kommit lång vad gäller optimering av processer i realtid. Bearbetningen av denna bransch kommer att intensifieras under 2001. Vi räknar med att under året kunna genomföra projekt baserade på våra programvaror MultiSimplex® och OMMtm. Bolagets ambitioner förutsätter en snabb tillväxt och kraftigt ökad försäljning under de närmaste åren. Styrelsen ser ett behov av strategiska partners, och Bolaget kommer därför att aktivt arbeta på att bygga samarbeten, allianser och partnerskap med andra företag som kan öppna nya försäljningskanaler och erbjuda kompletterande produkter och tjänster. Samgående med, eller förvärv av, andra kompletterande verksamheter är en naturlig del av den planerade utvecklingen. Under 2000 har förhandlingar genomförts med ett antal möjliga partners, men ingen av dessa har resulterat i någon affärsuppgörelse. Arbetet fortsätter och samtal förs med nya kontakter, både inom och utanför Sverige, för att åstadkomma strategiska allianser. Resultaträkning (tkr) 2000-01- 1999-01- 01 01 2000-12- 1999-12-31 31 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 927 2232 Förändring pågående arbete för annans 1050 - räkning Aktiverat arbete för egen räkning 572 - Summa intäkter m m 2549 2232 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -293 -279 Övriga externa kostnader -2016 -2389 Personalkostnader -3623 -2963 Avskrivningar av anläggningstillgångar -408 -403 Summa rörelsens kostnader -6340 -6034 Rörelseresultat -3791 -3802 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 138 109 Räntekostnader -29 -23 Summa resultat från finansiella 109 86 investeringar Resultat efter finansiella poster -3682 -3716 Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt -3682 -3716 Skatt på årets resultat - - Årets förlust -3682 -3716 Balansräkning (tkr) 2000-12- 1999-12- 31 31 Immateriella 1643 1327 anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 222 253 Pågående arbete 1050 - Övriga långfristiga - - fordringar Kortfristiga fordringar 282 118 Likvida medel och kortfr plac 4708 2787 Summa tillgångar 7905 4485 Eget kapital 6191 3868 Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder 1714 617 Summa eget kapital och 7905 4485 skulder Antal aktier per 31/3 19560550 Antal aktier per 30/6 21771550 Nyckeltal 2000-01- 1999-01- 01 01 2000-01- -1999-12- 31 31 Rörelsemarginal -192 -170 Balanslikviditet, ggr 3,52 4,71 Soliditet, % 78 86 Avkastning sysselsatt kapital, % -59 -59 Avkastning på just Eget kapital, % -73 -65 Vinst per aktie, SEK (exkl -0,17 -0,17 emissionskostnad) Eget kapital per aktie 0,28 0,18 Medelantal anställda 6 6 Kassaflödesanalys (tkr) 2000-01- 1999-01- 01 01 -2000-12- -1999-12- 31 31 Självgenererat kassaflöde -3.382 -3399 Investeringar -693 -115 Finansiering 5996 498 Förändring av likvida medel 1921 -3016 Likvida medel vid periodens 4708 2787 slut Bokslutskommunikén har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Kommande aktiviteter * Årsredovisning 2000 finns tillgänglig från den 23 mars 2000, på bolagets kontor, Stenbergsgränd 9 i Karlskrona. Den kan då även beställas per telefon 0455-308010 eller hämtas från bolagets hemsida www.multisimplex.com . * Ordinarie bolagsstämma hålls den 23 april på bolagets kontor i Karlskrona. * Delårsrapporter för 2001 beräknas komma: Första kvartalet den 10 maj 2001. Andra kvartalet den 21 augusti 2001. Tredje kvartalet den 14 november 2001. För ytterligare information, kontakta: Tomas Öberg, VD, tel. 0455-308010 eller 070-641 21 57. Karlskrona den 28 februari 2001 För Styrelsen i MultiSimplex AB (publ) Tomas Öberg, VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar