Munters delårsrapport januari-juni 2020 – ”Nästa steg i genomförandet av strategin”

Report this content

April-juni 2020

 • Orderingången ökade 2%, valutajusterad med 1%.
 • Nettoomsättningen minskade med -6%, valutajusterad med -6%, främst på grund av en svag utveckling av industrisegmentet och Mist Elimination inom affärsområdet AirTech. Detta motverkades delvis av en ökad nettoomsättning inom affärsområdet FoodTech drivet av en stark tillväxt i Kina.
 • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 14,7% (13,9), främst på grund av en högre marginal inom affärsområdet FoodTech.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/justerad EBITDA, R12*) minskade till 2,7x från 3,1x i slutet av mars 2020.
 • Nästa steg har beslutats för genomförandet av Munters strategi. Steget är innebär en vässning av kunderbjudandet och en optimering av vår marknadsnärvaro. Den totala kostnaden för detta steg beräknas till MSEK 188. Under andra kvartalet redovisades MSEK 136 som jämförelsestörande poster. Den resterande kostnaden på MSEK 52 redovisas när den uppkommer. Uppskattade årliga besparingar på cirka MSEK 70 från dessa åtgärder kommer att uppnås när programmet har genomförts.

Januari-juni 2020

 • Utbrottet av Covid-19 hade en varierad inverkan på Munters under första halvåret. Alla produktionsenheter, utom en mindre enhet, har varit i drift under hela perioden med endast mindre störningar.
 • Orderingången minskade med -2%, valutajusterad med -3%.
 • Nettoomsättningen minskade med -5%, valutajusterad med -6%, med lägre nettoomsättning inom både affärsområdet AirTech och FoodTech.
 • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades något till 11,7% (11,2) på grund av aktiva åtgärder relaterade till Covid-19-utbrottet och förbättringar av produktionseffektiviteten. Detta resulterade i en förbättrad bruttomarginal och lägre indirekta kostnader.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/justerad EBITDA, R12*) minskade till 2,7x från 2,9x i slutet av december 2019. Minskningen drevs främst av ett starkt kassaflöde och en positiv valutakursförändring på utestående lån.

Händelser efter periodens utgång

 • Munters har etablerat en ny revolverande kreditfacilitet (RCF) som en försiktighetsåtgärd i det nuvarande utmanande affärsklimatet. Syftet med RCF:en är att fungera som en reservfacilitet. Den uppgår till MSEK 750 och säkerställs av en garanti från EKN, Exportkreditnämnden. Fem banker deltar i syndikatet för denna RCF:en med en löptid till 2023.
 • Styrelsen för Munters beslutade den 16 juli, 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 att återköpa Munters-aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Munters långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2020, samt att säkra kostnader relaterade till programmet.
   

VD kommentar

Stabilt resultat i ett utmanande affärsklimat
Under de första sex månaderna hade Covid-19-utbrottet en varierad inverkan på Munters. Under andra kvartalet har vi upplevt att vissa kunder har skjutit upp investeringar och vi hade även förseningar i leveranser. Samtidigt har vi sett ökad efterfrågan inom vissa segment i branscher som läkemedel och data centers. Under de första sex månaderna har alla våra produktionsenheter, utom en mindre enhet, varit i drift med endast mindre störningar. Vi har kontinuerligt genomfört åtgärder och justerat vår kostnadsbas och investeringar samt anpassat vår leveranskedja för att motverka effekter från utbrottet. Hittills har vi inte haft några större störningar.

Orderingången ökade organiskt med 1% under andra kvartalet, främst drivet av en ökning av Data Centers USA inom affärsområdet AirTech och en stark efterfrågan inom svinsegmentet i Kina för affärsområdet FoodTech. Nettoomsättningen minskade organiskt med -6% under andra kvartalet, främst till följd av lägre nettoomsättning inom industrisegmentet och Mist Elimination i affärsområdet AirTech där marinmarknaden var svag. Detta motverkades främst av en stark ökning av svinsegmentet för affärsområdet FoodTech i Kina.

Den justerade EBITA-marginalen förbättrades under andra kvartalet, drivet av en mycket stark utveckling inom affärsområdet FoodTech och ett kontinuerligt fokus inom alla delar av organisationen på att effektivisera indirekta kostnader tillsammans med en aktiv hantering av effekterna från utbrottet. Vi kunde sänka vår nettoskuld relaterad till EBITDA till en skuldsättning på 2,7x. Vi omförhandlade proaktivt den nuvarande finansieringen under andra kvartalet, vilket skapat mer utrymme för strategiska aktiviteter. Tillsammans med den ytterligare RCFen på MSEK 750 som upprättades i början av juli har vi säkrat en solid finansiell position för att stödja genomförandet av strategin i det nuvarande utmanande affärsklimatet.

Nästa steg för implementering av strategi har beslutats
Vi fortsätter med genomförandet av Munters strategi och tar nu ytterligare ett steg med fokus på att vässa kunderbjudandet och optimera vår marknadsnärvaro. Vi har beslutat att inom affärsområdet AirTech lämna den del som är icke-kärnverksamhet inom den kommersiella verksamheten i USA. På grund av den nuvarande starka orderstocken i Data Centers USA så utökar vi tillverkningen i Texas. I Nederländerna konsoliderar vi verksamheten. Dessutom kommer andra åtgärder att vidtas för att säkerställa genomförandet av strategin.

Åtgärderna förväntas genomföras inom de kommande 18 månaderna och kostnaderna beräknas till MSEK 188, varav MSEK 159 är kassaflödespåverkande. Under andra kvartalet har MSEK 136 redovisats som jämförelsestörande poster, varav MSEK 107 kommer att vara kassaflödespåverkande. Ytterligare MSEK 52, alla kassaflödespåverkande, redovisas när de uppkommer framöver. Uppskattade årliga besparingar på cirka MSEK 70 från dessa åtgärder kommer att uppnås när programmet har genomförts.

Fortsatt svårt att bedöma efterfrågan på marknaden
Vi förväntar oss ett fortsatt utmanande affärsklimat med en begränsad transparens av vilka effekter Covid-19 utbrottet kommer få på efterfrågan. Vi har hanterat de första sex månaderna 2020 på ett bra sätt och jag vill tacka våra anställda för deras engagemang och hårda arbete.

Klas Forsström, Vd och koncernchef
 

 

Klockan 9.00 den 17 juli 9:00 presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President and CFO, Annette Kumlien rapporten i en audiocast/telefonkonferens.

Audiocast:
För mer information om denna audiocast: http://www.financialhearings.com/event/12366

Länk till Audiocast: https://tv.streamfabriken.com/munters-q2-2020

Telefonkonferens:
Var vänlig ring in på något av numren nedan:

SE: +46 8 50558358
UK: +44 3333009271
US: +1 8335268384

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till audiocasten kommer att finnas tillgängligt på  https://www.munters.com/en/investor-relations/

 

Kontakt person:

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations and Enterprise Risk Management
Telefon: + 46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.se

 

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 klockan 08.00 CET.

Munters Group AB, org. nr. 556819-2321

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 100 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2019 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media