Munters AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

MUNTERS AB DELÅRSRAPPORT, 1 januari - 30 juni 2002 2002 2001 jan - jun jan-jun Förändring Orderingång, Mkr 2 303 1 934 + 19 % Nettoomsättning, Mkr 2 201 1 811 + 22 % Rörelseresultat , 200 164 + 22 % Mkr - i % av fakturering 9,1 9,1 - Resultat före skatt, 187 158 + 18 % Mkr - i % av fakturering 8,5 8,7 - Vinst per aktie, kr 4:58 3:83 + 20 % · Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 200 Mkr · Fem förvärv varav två efter rapportperioden adderar årsomsättning om 900 Mkr · Service (MCS och eftermarknad) motsvarar efter förvärven nära 50 procent av omsättningen · Vinst per aktie ökade med 20 procent till 4:58 kronor MUNTERS VERKSAMHET Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning, kylning av luft och vattenskadesanering. Munters affärsidé är att vara ett globalt, applikations- och serviceorienterat nischföretag inom luftbehandling, från en bas inom avfuktning och befuktning. Verksamheten är indelad i tre geografiska regioner - Europe, Americas samt Asia. Inom varje region är verksamheten indelad i Divisionerna Avfuktning, Moisture Control Services (MCS) och HumiCool. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder. Koncernen hade 3 043 anställda vid kvartalets utgång. MARKNADSUTVECKLING Marknaden i Europa har fortsatt att utvecklas positivt inom samtliga divisioner och då framförallt inom MCS. Genomförda förvärv inom MCS har mottagits positivt av kunderna. I Amerika har marknaderna trots den osäkra ekonomiska utvecklingen visat fortsatt tillväxt inom Division Avfuktning, speciellt för industriella applikationer, samt HumiCool. För Munters Zeol-system, som till stor del är beroende av halvledar-industrins efterfrågan, har marknadsläget - efter en dramatisk nedgång de närmast föregående kvartalen - förbättrats under det senaste kvartalet. MCS hade föregående år stark efterfrågan på servicetjänster avseende vattenskadesaneringsarbeten efter orkanen Allison, Texas. För rapportperioden låg efterfrågan därför på en lägre nivå. Efterfrågan i Australien och Thailand har varit god medan aktiviteten i Japan och Sydostasien varit fortsatt låg. ANDRA KVARTALET 2002 Munters orderingång ökade under det andra kvartalet med 19 procent till 1 159 Mkr (974). Valutajusterad var orderingångstillväxten för jämförbara enheter 7 procent. Munterskoncernens nettoomsättning ökade med 20 procent till 1 149 Mkr (960). Valutajusterad var omsättningstillväxten för jämförbara enheter 8 procent. Rörelseresultatet förbättrades jämfört med andra kvartalet föregående år med 24 procent till 114 Mkr (92) motsvarande en rörelsemarginal, inklusive goodwillavskrivningar, om 9,9 procent (9,6). Valutajusterad, för jämförbara enheter, ökade rörelseresultatet med 18 procent. Per 1 maj förvärvade Munters genom dotter-bolaget Polygon AS i Norge samtliga aktier i Alfa Service Senter AS, Norge. Bolaget, som tidigare har varit franchisetagare till Polygon, har huvudkontor i Stavanger samt 2 servicedepåer med totalt ca 90 anställda och en årlig nettoomsättning om 58 Mkr. Förvärvet syftar till att stärka Polygons position inom vatten- och brandskadesanering på den norska marknaden. FÖRSTA HALVÅRET 2002 Under årets första sex månader ökade orderingången med 19 procent till 2 303 Mkr (1 934). Valutajusterad var tillväxten i orderingången för jämförbara enheter 4 procent. Orderstocken var vid periodens slut 659 Mkr (669), vilket valutajusterad och för jämförbara enheter motsvarar en ökning med 10 procent. Munterskoncernens nettoomsättning ökade med 22 procent till 2 201 Mkr (1 811). Valutajusterad var omsättningstillväxten för jämförbara enheter 7 procent. Nettoomsättningen ökade med 35 procent i Region Europe, 7 procent i Region Americas samt 13 procent i Region Asia. Koncernens rörelseresultat, inklusive goodwill-avskrivningar, uppgick till 200 Mkr (164), en förbättring med 22 procent. Rörelseresultatet påverkades positivt av förändrade valutakurser med 2 Mkr. Rörelsemarginalen, inklusive goodwillavskriv-ningar, uppgick till 9,1 procent (9,1). För jämförbara enheter var rörelsemarginalen 9,7 procent. Koncernens resultat före skatt ökade med 18 procent till 187 Mkr (158). Periodens resultat förbättrades med 20 procent till 114 Mkr (96) efter en skattebelastning om knappt 39 procent (39). Vinsten per aktie ökade till 4:58 kronor (3:83). Nettoomsättningen har ökat genom organisk tillväxt och genom företagsförvärv inom MCS och HumiCool. Vidare har omsättningen ökat till följd av introduktionen av nya produkter och ett större värde-innehåll i gjorda leveranser. Resultatförbättringen beror på ökad nettoomsättning, en gynnsam produktmix samt genomförda rationaliseringar avseende främst indirekta kostnader. FINANSIELL STÄLLNING Soliditeten minskade under rapportperioden med anledning av de företagsförvärv som genomförts och uppgick den 30 juni till 42,0 procent (45,4 procent vid årsskiftet 2001/2002). Likvida medel var 65 Mkr (79) och räntebärande skulder (inklusive PRI-pensioner) var 446 Mkr (416). Nettoskulden har under året ökat med 185 Mkr, varav finansiering av förvärv utgör 163 Mkr, och uppgick vid rapport-periodens utgång till 381 Mkr. Koncernen har outnyttjade lånefaciliteter om cirka 130 Mkr. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 93 Mkr (64). Huvuddelen avser investe-ringar i aggregat för MCS-verksamheten och produktions- och IT-utrustning. Avskrivningarna uppgick under perioden till 74 Mkr (59) varav goodwillavskrivningar utgjorde 12 Mkr (6). Under perioden har en ny fabrik i Kina färdigställts. Vid rapportperiodens utgång har den totala investeringen om 24 Mkr genomförts. PERSONAL Antalet medarbetare var vid rapportperiodens utgång 3 043 personer, vilket är en ökning med 464 personer. Inom Region Europe har personalen ökat med 419 personer, inom Region Americas med 17 personer och inom Region Asia med 26 personer. Produktområde MCS har haft den största personalökningen, 369 personer, varav ca 325 personer avser personal i förvärvade bolag - Polygon AS samt Alfa Service Senter AS. Ledande befattningshavare har, i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut, ebjudits att teckna köpoptioner i Munters AB till marknadsmässigt pris om 25,60 kr. Totalt har 37 anställda tecknat 114 000 optioner. Lösenpriset är fastställt till 315 kr per aktie, motsvarande 145 procent av den genomsnittliga högsta och lägsta betalkursen på Stockholmsbörsen för Munters aktie under perioden 30 april - 7 maj 2002. Köpoptionerna kan utnyttjas för köp av aktier i Munters AB under perioden 1 september 2005 - 31 mars 2006. Optionernas pris subventioneras till 40 procent av Munters under förutsättning att anställ-ningsförhållandet kvarstår vid optionens lösenperiod. REGIONER EUROPE Orderingången i Region Europe ökade under rapportperioden med 34 procent till 1 290 Mkr (960). Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 1 235 Mkr (913). Valutajusterad var omsättningstillväxten för jämförbara enheter 9 procent. Rörelseresultatet ökade med 31 procent och uppgick till 97 Mkr (74), varav förvärvade enheter, exklusive goodwill- avskrivningar, bidrog med 14 Mkr. Resultatet har påverkats positivt av den ökade nettoomsättningen inom HumiCool och MCS samt av positiva valutaeffekter. Division Avfuktning har haft en normal inledning av året avseende orderingång, omsättning samt ett förbättrat rörelseresultat. Tillväxten i norra Europa har varit bra medan södra Europa haft svag tillväxt. Tillväxten drivs främst av hög efterfrågan inom livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Division MCS har haft en fortsatt positiv utveckling. Orderingång, omsättning såväl som rörelseresultat har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Gjorda förvärv har bidragit med en omsättningsökning på 228 Mkr under perioden. Division HumiCool har haft ökad orderingång, omsättning och marginellt förbättrat rörelsresultat. Tillväxten var fortsatt bra för kylsystem till kyckling-industrin och för droppavskiljare. Vattenverksam-heten samt produkter för kylning av insugsluft till gasturbiner har haft en svag utveckling. AMERICAS Orderingången i Region Americas ökade under rapportperioden med 3 procent till 813 Mkr (794). Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 783 Mkr (731). Valutajusterad och för jämförbara enheter steg nettoomsättningen med 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 99 Mkr (82). Resultatet i rapportperioden har påverkats positivt av den ökade ettoomsättningen samt av en fördelaktig produktmix. Division Avfuktning uppvisade en fortsatt mycket bra orderingång, omsättning och resultat med undan-tag för Zeol-verksamheten, som främst säljer till halvledarindustrin. Under andra kvartalet har emellertid orderingången för Zeol varit högre än mot-svarande period föregående år. Orderingången för avfuktningsaggregat till industriella applikationer och till varuhus har visat fortsatt god tillväxt som väl kompenserat nedgången inom Zeol. Division MCS har haft betydande nedgång i orderingången. Under andra kvartalet 2001 erhölls order om cirka 40 Mkr av "engångskaraktär" av- seende orkanen Allison. Industriella applikationer för temporär avfuktning har haft en fortsatt bra utveckling. Rörelseresultatet har dock minskat jämfört med föregående år. Division HumiCool har en fortsatt positiv utveckling. Orderingång, omsättning och rörelse-resultat har väsentligt förbättrats i jämförelse med föregående år. Under första kvartalet förvärvade Munters den amerikanska konkurrenten Glacier-Cor för produktion av komponenter för kylsystem till kycklingindustrin. Vidare har försäljningen av komponenter för droppavskiljare visat en betydande tillväxt. ASIA Munters verksamhet i Region Asia visade en positiv utveckling avseende orderingång, omsättning och rörelseresultat trots en låg aktivitet i Japan. Orderingången ökade under rapportperioden med 13 procent till 237 Mkr (209). Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 221 Mkr (195). Valutajusterad var detta en ökning med 15 procent. Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 23 Mkr (23). Division Avfuktning har haft en något minskad orderingång, omsättning och rörelseresultat främst beroende på förseningen av igångkörningen av den nya produktionsenheten i Kina. Under andra kvartalet har verksamheten i Kina haft en positiv utveckling. Division MCS har haft en fortsatt tillväxt avseende orderingång, omsättning och under andra kvartalet har rörelseresultatet förbättrats. Åtgärds-programmet som startades fjärde kvartalet 2001 har gett effekt under det senaste kvartalet. Division HumiCool har haft fortsatt kraftigt ökad orderingång, omsättning och rörelseresultat. Fram-förallt HumiCool-verksamheterna i Thailand och Australien har haft en stark utveckling. Kyckling- industrins goda utveckling i Thailand och Kina påverkar HumiCool- verksamheten positivt. Komponenter för evaporativa kylsystem har haft en bra utveckling i Australien. FÖRVÄRV UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2002 I januari förvärvades inkråmet inklusive verksam-heten inom den amerikanska konkurrenten Glacier-Cor. Bolaget är en av de tre största tillverkarna av komponenter för evaporativ kylning med en omsättning under år 2001 om cirka 50 Mkr. Förvärvspriset, USD 1,9 miljoner, ger inte upphov till någon goodwill. Munters är sedan tidigare störst i världen inom detta område och förvärvet syftar till att ytterligare stärka Munters HumiCool-verksamhet på den amerikanska marknaden. I januari förvärvades även det norska företaget Polygon AS med MCS- verksamhet i Norge och Danmark. Polygon är den ledande leverantören av vatten- och brandskadesanering till den norska försäkringsindustrin. Munters har sedan 1986 ägt 1/3 av Polygon. Polygons nettoomsättning år 2001 var 450 Mkr och antal anställda var 230. I tillägg till den egna organisationen har Polygon byggt upp ett nätverk av agenter på den norska marknaden. Dessa agenter har ytterligare 180 anställda. Förvärvet syftar till att göra Munters till det ledande företaget i Norden inom vatten- och brandskadesanering. Förvärvet baseras på ett värde av NOK 230 miljoner för Polygon. Munters har förvärvat de återstående 2/3 av aktierna. Betalning av dessa aktier sker i två steg. 70 procent, NOK 107,3 miljoner, har betalats vid avtalets ingående och resterande 30 procent betalas baserat på Polygons resultatutveckling under år 2002- 2004. Förvärvet ger upphov till goodwill om totalt 105 Mkr. Polygon ingår i koncernens räkenskaper från den 1 januari. I maj förvärvade Munters, genom dotterbolaget Polygon AS i Norge, samtliga aktier i Alfa Service Senter AS, Norge. Bolaget som tidigare har varit franchisetagare till Polygon har huvudkontor i Stavanger samt två servicedepåer med totalt ca 90 anställda och en årlig nettoomsättning av 58 Mkr. Förvärvet syftar till att stärka Polygons position inom vatten- och brandskadesanering inom den norska marknaden. MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -5 (-11). Någon nettoomsättning förekom ej. Likvida medel var 0 (41 Mkr per 31 december 2001) och nettoskuldsättningen 383 Mkr (271 Mkr per 31 december 2001). Investeringarna uppgick till 1,3 (1,2) och antalet anställda var 20 (16). HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN I juli förvärvade Munters all verksamhet inom brandskadesanering från den tyska företagsgruppen Svt (System- und Verfahrenstechnik GmbH). Munters och Svt har sedan år 2000 haft ett nära samarbete för att erbjuda försäkringsbolag och fastighetsägare en helhetslösning efter vatten- och brandskador. Svt har en nettoomsättning på cirka 180 Mkr och 65 anställda som arbetar i ett nätverk med 10 depåer täckande den tyska marknaden. Förvärvet syftar till att ytterligare stärka Munters position inom vatten- och brandskadesanering på den tyska marknaden. Förvärvet görs i form av en kombinerad aktie- och inkråmsaffär. Den totala köpeskillingen inkluderar ett fast pris om cirka 90 Mkr och en del som baseras på företagets rörelseresultat under 2002 och 2003, dock högst cirka 45 Mkr. Betalningen erläggs kontant. Förvärvet kommer att konsolideras i Munters från 1 juli 2002 och ger upphov till goodwill om cirka 125 Mkr som kommer att skrivas av på 10 år. I juli förvärvade Munters samtliga aktier i Aerotech Inc., en ledande leverantör av evaporativa kylsystem och ventilationssystem till främst kycklingindustrin i USA. Aerotech har huvudkontor i Mason, Michigan och har ett sedan länge väl utbyggt försäljnings- och distributionsnätverk täckande hela USA. Bolaget har cirka 80 anställda och hade under år 2001 en nettoomsättning om cirka 180 Mkr. Förvärvet syftar till att positionera Munters som den ledande globala leverantören av kylsystem till kycklingindustrin. Den totala köpeskillingen är maximerad till 107 Mkr och består av en fast och en rörlig del baserat på Aerotechs rörelseresultat under 2002 och 2003. Betalningen erläggs kontant. Vid förvärvstillfället har Aerotech räntebärande skulder om cirka 20 Mkr. Förvärvet kommer att konsolideras i Munters från 1 juli 2002 och ger upphov till goodwill om cirka 75 Mkr som kommer att skrivas av på 15 år. Samtliga ovan angivna förvärv förväntas påverka Munters vinst per aktie positivt redan år 2002. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 28 oktober 2002 - Delårsrapport januari-september 25 februari 2003 - Bokslutskommuniké för 2002 25 april 2003 - Delårsrapport januari-mars 2003 7 maj 2003 - Bolagsstämma Stockholm den 13 augusti 2002 Lennart Evrell Verkställande direktör För ytterligare information kontakta CEO, Lennart Evrell Tel: 08-626 63 03 E-mailadress: lennart.evrell@munters.se CFO, Bernt Ingman Tel: 08-626 63 06 E-mailadress: bernt.ingman@munters.se Munters AB (publ) Box 430 191 24 SOLLENTUNA Tel: 08-626 63 00 Fax: 08-754 68 96 Hemsida på internet: www.munters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar