Årsstämma 2019

MVV Holding AB (publ) har hållit årsstämma den 28:e maj 2019 i bolagets lokaler på Torggatan 52 i Vara.

Följande beslut togs:

  • Framlagd årsredovisning och koncernredovisning för 2018 godkändes.

  • Resultat- och balansräkning fastställdes enligt styrelsens förslag.

  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

  • Arvode till styrelse fastställdes till 200 000 kr att fördela fritt inom styrelsen.

  • Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter. Nyval av styrelseledamöter Peter Dahlander, Pär Bergsten, Johan P. Schlyter och Patrik Larsson.

  • Till revisorer valdes Frejs Revisorer AB.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta VD Sören Gustafsson på telefon +46 (0)709 22 07 11.

Prenumerera

Dokument & länkar