BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Report this content

Sammanfattning av MVV-koncernen för helåret 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning för koncernen har minskat med 18% till 43,2 (52,7) Mkr
 • Rörelseresultat uppgick till -0,9 (-2,5) Mkr
 • Rörelsemarginal -2,0% (-4,7%)
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -1,2 (-4,8) Mkr

MVV International AB

 • Nettoomsättning 36,6 (50,1) Mkr
 • Rörelseresultat 0,2 (0,7) Mkr
 • Rörelsemarginal 0,7% (1,4%)
 • Resultat före skatt 0,0 Mkr (0,0 Mkr)

MVV Information Technology AB

 • Nettoomsättning 4,2 (2,3) Mkr
 • Rörelseresultat 1,1 (-1,3) Mkr
 • Rörelsemarginal 26,3% (-57,6%)
 • Resultat före skatt 0,4 (-0,4) Mkr

MVV Industry Lab AB (jämfört m jul-dec fg år)

 • Nettoomsättning 4,0 (1,7) Mkr
 • Rörelseresultat -0,4 (2,0) Mkr
 • Rörelsemarginal -9,7% (119,0%)
 • Resultat före skatt 0,0 (2,0) Mkr

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o.

 • Nettoomsättning 1,0 (2,0) Mkr
 • Rörelseresultat -0,1 (0,2) Mkr
 • Rörelsemarginal -11,3% (8,0%)
 • Resultat före skatt -0,1 (0,2) Mkr

VD:s kommentarer

Som aviserades vid rapporttillfället 31 augusti 2017 börjar bilden av hur den globala industrin ser på sin framtid och vilka tekniska lösningar som kommer att prioriteras sakta att klarna. En ökad digitalisering bör nog ses som uppenbar. Det underlag som låg till grund för beslut som fattades under 2017 att ha ett avvaktande förhållningssätt men med fokus på digitalisering bekräftas av utvecklingen i de olika verksamheterna. Det är viktigt att understryka att samtliga bolag befinner sig i början av en anpassning till den framtid som i dagsläget endast övergripande kan skisseras.

Med start vid detta rapporteringstillfälle kommer undertecknad därför att frångå tidigare kommentarsmodell där respektive bolag kommenterats var för sig och istället lägga informationen på koncernnivå även om viss information måste hänföras till respektive bolag.

Som framgår av bolagens redovisning i kommunikén har vår mjukvara och därigenom resultat och försäljning ökat kraftigt i bolaget MVV Information Technology AB, även om ökningen tar sin utgångspunkt i låga nivåer.

Konsultverksamheten har minskat sin försäljning som ett led i att fokus nu ligger på industrialisering och inte i samma omfattning på mekanisk konstruktion.

Leveranser av utrustning med större digitalt innehåll har ännu inte fått fäste beroende på osäkerhet i beställarleden vilket påverkar MVV Industry Lab AB.

De insatser som gjorts på marknaden i form av piloter och installation har varit framgångsrika. Generation 4 av Casat har presenterats för marknaden i begränsad skala och implementation av den nya lösningen pågår under våren 2018.

I avvaktan på att förstå hur kundföretag och potentiella kundföretag kommer att förhålla sig till sina digitaliseringsprocesser ligger nu fokus på att skapa absolut bästa förutsättningar för en fortsatt expansion.

Det som i dagsläget kan beskrivas som slutsatser kring vår marknadsposition är i huvudsak tre saker:

 •  Beslutsprocesserna tar lång tid. För kundföretagen är många frågeställningar kring digitalisering fortfarande obesvarade.
 •  När beslut fattats handlar vår leverans sannolikt om ett globalt åtagande.
 •  Befintliga aktörer ökar sina marknadsinsatser, dock fortfarande med gammal teknik i sina leveranser.

Frågorna som styrelse och ledning ställer sig är följande:

 •  Hur ska koncernen bygga ett globalt nätverk för att klara globala åtagande?
 •  Hur skall ett globalt åtagande finansieras?

Ovanstående kan av uppenbara skäl bara betecknas som positiva men samtidigt riskfyllda.

När det gäller finansiering av vår egen produktutveckling så har MVV International AB genererat den bruttovinst och det kassaflöde som varit nödvändigt genom att bära en stor del av de kostnader som varit kopplade till systemutvecklingen i form av personalkostnader, hyror mm under de tre senaste räkenskapsåren.

Under hösten 2017 har dock MVV Information Technology AB visat att bolaget kan bära sina egna, löpande kostnader och därigenom ge MVV International AB förutsättningar att i framtiden visa en återgång till normal vinstnivå.

Dock är den övergripande frågan vilken modell som skall väljas för en global satsning kring generation 4 och framtida generationer.

Styrelsen ser två tänkbara alternativ som i korthet kan beskrivas på så sätt att MVV Information Technology AB tar in riskkapital antingen genom nyemission i MVV Holding AB eller direkt i bolaget. Alternativt skapas ett globalt nätverk genom allianser/avtal med lokala/globala aktörer.

Det senare alternativet skulle innebära något lägre intäkter per kund för bolaget på lång sikt men rimligen en mer stabil tillväxt med flera återförsäljare som jobbar parallellt och därför är det detta spår som koncernen nu arbetar efter, detta genom att studera vilka samarbetspartner som kan vara lämpliga.

På leverantörssidan vågar vi påstå att vi skapat en bra och stabil leverans genom att välja globala aktörer som Microsoft, Amazon och Google.

Vad det gäller implementation och försäljning har ledningen identifierat en handfull aktörer som bedöms som lämpliga men ännu har inga avtal tecknats.

Vidare pågår ett omfattande arbete med att kartlägga ny teknik. Under 2018 kommer generation 5 att presenteras. Generation 5 kommer att innehålla ett flertal integrerade plattformar och då i första hand integration med utrustning (IoT).

Arbetet med att utvärdera och inkorporera teknik av det här slaget skall kännetecknas av betydligt lägre kostnader för kundföretagen i jämförelse med den teknik som presenteras av befintliga aktörer på området.

Inkorporerad teknik skall vidare kännetecknas av att endast ”Plug & Play” lösningar kan accepteras.

Inkorporerad teknik ska vara direkt värdeadderande för kund.

Styrelsen och ledningen betecknar 2018 som ett år av många beslut. Beslut som måste vara väl genomtänkta och säkerställa en framskjuten position inom området digitalisering.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom Cision.se.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker, valutarisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i bolagen. Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 59 och vid årets slut till 44, en minskning med 25%.

Vara den 26 februari 2018

Sören Gustafsson, VD

Övrig information

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

Inga avgörande händelser utöver de marknadstrender som beskrivs i inledningen har inträffat.

Redovisningsprinciper

Denna redovisning har upprättats enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt att delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Kommande rapporttillfälle

Halvårsrapport januari-juni lämnas 31 augusti 2018.

Årsstämma

Årsstämma för 2017 äger rum den 29 maj 2018 kl. 09.00 i bolagets lokaler i Vara.

Utdelning 

Styrelsen avser ej att föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

För ytterligare information kontakta:

Sören Gustafsson, VD

Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)70 922 07 11,  e-mail: soren.gustafsson@mvv.se

För fullständig rapport, se bifogad fil.

Dokument & länkar