Kallelse till årsstämma i MVV Holding AB

Report this content

Aktieägarna i MVV Holding AB (publ), 556557-8142, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 09:00 att avhållas i företagets lokaler, Torggatan 52 i Vara.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 22 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 torsdagen den 23 maj 2019. Vid anmälan som skall ske på något av nedanstående sätt skall anges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav.

Aktieägare som avser medföra biträde skall anmäla detta inom samma tid som egen anmälan. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall medtaga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Adress:

MVV Holding AB, Box 26, 534 21 VARA (märk kuvertet ”Årsstämma 2019”)

Telefon: 0500-49 59 33, Sören Gustafsson, e-post: soren.gustafsson@mvv.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 maj 2019 hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8. Beslut om

              a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

              b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

              c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

10. Val av styrelse, och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR SAMT UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (årsredovisningen) kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolaget från och med tisdagen den 14:e maj 2019. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mvv.se och på årsstämman.

Det totala antalet aktier uppgår till 50 000 A-aktier och 5 153 850 B-aktier och antalet röster uppgår till 5 653 850.

Vara i april 2019

MVV Holding AB (publ)

Dokument & länkar