MVV Holding AB publicerar halvårsrapport för 2018

Sammanfattning av MVV-koncernen för 1:a halvåret 2018 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättning för koncernen har minskat med 19,8% till 19,5 (24,3) Mkr
  • Rörelseresultat uppgick till -1,2 (-0,8) Mkr
  • Rörelsemarginal -6,1% (-3,2%)
  • Koncernens resultat före skatt uppgick till -1,3 (-0,9) Mkr

VD:s kommentarer

Första halvåret 2018 präglas av att skapa rätt förutsättningar för leveranser av bolagets molntjänst Casat. Generation 4 kommer att distribueras via Oracle Public Cloud alternativt Oracle on Prem.

Genom samarbetet med Oracle har MVV nu access till dels en distributionskanal av tjänsten som är global och dels en global supportorganisation. Vidare ger samarbetet med Oracle möjligheten till samarbeten med ett mycket stort antal aktörer genom partnernätverket OPN (Oracle Partner Networks).

Som framgår av bolagets redovisning har transformationen från ett relativt lokalt konsultföretag till att påbörja en resa mot global mjukvaruleverantör belastat resultatet kraftigt under perioden. En konsekvens av transformationen är ett ökande avskrivningsunderlag i takt med gjorda och pågående investeringar. De sammanlagda avskrivningarna i koncernen uppgår under perioden till drygt 1,4 Mkr.

Bruttomarginalen före avskrivningar från molntjänsten uppgår under perioden till 40,8%.

I samband med att en ny version av tjänsten släpps i kombination med global infrastruktur och support via Oracle kan ett aktivt försäljningsarbete ta form. Bolaget har sedan tidigare ett större antal intresseanmälningar i samband med den publicitet tjänsten fått via såväl massmedia som olika forskningsrapporter.

Under hösten kommer en försäljningsorganisation att skisseras. Denna kommer med stor sannolikhet att omfatta såväl egna resurser som strategiska samarbetspartners på exportmarknaderna.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom Cision.se.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker, valutarisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i bolagen.  Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 44 och vid periodens slut till 40, en minskning med 9%.

Vara den 31 augusti 2018

Sören Gustafsson, VD

Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)70 922 07 11, e-mail: soren.gustafsson@mvv.se

Prenumerera

Dokument & länkar