Delårsrapport januari-juni 2012

Andra kvartalet april-juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 301 (244) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -10 (-36) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till -5 (-27) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,44) SEK
  •                                                                                                                                                                 

Delårsperioden januari-juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 596 (499) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 (-55) MSEK
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 2 (-37) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (-0,70) SEK

Utsikter

Försäljningen 2011 uppgick till 1 198 MSEK. Styrelsens bedömning är att försäljningen under 2012 kommer att något överstiga försäljningen 2011.
 

VD:s kommentarer

Orderingången minskade under första halvåret jämfört med föregående år. En orsak är avsaknaden av order inom den volatila systemförsäljningen av mönsterritare. En annan orsak är en avmattning under andra kvartalet inom ytmontering, främst på grund av regionala svängningar.

Under första halvåret har ytmonteringsverksamheten försäljningsmässigt haft en god utveckling. Försälj­ningen ökade med 10 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 13 procent. Efterfrågan har varit särskilt stark på ytmonteringsmaskinerna MY100e som framgångsrikt lanserades under 2011. 

Försäljningen inom affärsområde mönsterritare ökade under första halvåret med 44 procent jämfört med föregående år. Resultatet påverkas i hög utsträckning av försäljningen av system och även av vilken typ av system som säljs. Under andra kvartalet levererades en maskritare FPS.

Koncernens eftermarknad fortsätter att växa i volym och lönsamhet, vilket ger en bra bas för fortsatt tillväxt med lönsamhet. En hög utnyttjandegrad av system hos kunderna ger goda möjligheter till utveckling av eftermarknadsutbudet.

Lönsamheten inom eftermarknad och ytmonteringsutrustning är god och vi minskar därmed beroendet av leveranser av enskilda maskritare, vars försäljning är mer volatil. 


Flera nya elektronikprodukter har lanserats där högupplösta bildskärmar och AMOLED-teknik utgör en viktig del. Det skapar efterfrågan på bildskärmar med allt högre bildkvalitet och halvledarkomponenter med allt mer funktionalitet, något som i sin tur driver efterfrågan av kostnadseffektiva produktionslösningar med hög ritprecision, som Micronic Mydata erbjuder.

Våra satsningar i nya produkt­områden, främst LDI, fortsätter. Ett teknikskifte är på väg, drivet av högre funktionalitetskrav i kombination med kostnadseffektivitet. Vår LDI-teknik bidrar till fortsatt utveckling av nya elektroniska produkter. Våra samarbetspartners står inför en ”selection”, dvs val av teknik och leverantör. I projektet är nu arbetet huvudsakligen inriktat på att nå hög prestanda i produktionsprocesserna.

Glädjande att notera är att LDI 5s i juni erhållit utmärkelsen JPCA Show Award för dess banbrytande lösningar för nuvarande och framtida tillverkning av avancerad elektronisk kapsling.

Peter Uddfors, VD och koncernchef

Kontaktpersoner hos Micronic Mydata

Peter Uddfors
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
peter.uddfors@micronic-mydata.com    

Per Ekstedt
t f CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@micronic-mydata.com

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera