Micronic erhöll order på tre system i en annars svag marknad

Report this content

Micronic erhöll order på tre system i en annars svag marknad Micronic-koncernens kvartalsresultat för perioden 1 juli - 30 september 2002 Täby, 23 oktober, 2002 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. (Siffrorna inom parentes avser 1 juli - 30 september 2001 om inte annat anges.) · Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 45 (102) MSEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick under tredje kvartalet till -53 (-49) MSEK. · Orderingången var under tredje kvartalet 128 (213) MSEK. · Orderstocken var vid periodens slut 331 (458) MSEK. "Den fortsatt svaga halvledarmarknaden påverkar Micronic negativt när systemleveranser skjuts på framtiden, vilket skett på grund av en svag fotomaskmarknad. Marknadssituationen föranledde också i augusti en nedjustering av vår försäljningsprognos för helåret mot en försäljning i linje med föregående år (699 MSEK)" säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems. "Trots den dystra marknaden fortsätter vi att få order på halvledarutrustning samtidigt som vi möter ett stort intresse för vår produktlinje Sigma, byggd på SLM-tekniken". Viktiga händelser under tredje kvartalet · Micronic erhöll en andra order på ett MP80+ system från en större nordamerikansk kund, med beräknad leverans i december 2002. Micronic erhöll också en första order på nästa generations PDP mönstergenerator från en kund i Asien. · Micronic erhöll en order på en Omega6600 mönstergenerator från en kund i Asien. Ordern inkluderar en option på ett Sigma7000 system. · Micronic utsåg Manny Ferreira till VD för Micronic Laser Systems, Inc., företagets nordamerikanska dotterbolag i Mountain View, Kalifornien. Manny Ferreira kommer att ansvara för ledningen av den nordamerikanska verksamheten, inkluderande kundsupport och försäljning för att öka företagets marknadstillväxt och för att stärka kundrelationer. Marknadssegment och Micronics produkter Halvledare Tredje kvartalet har präglats av fortsatt osäkerhet i världsekonomin och inom halvledarindustrin. Halvledartillverkarnas överkapacitet är på väg att försvinna men lägre intäkter inom industrin försenar investeringar i ny utrustning. Den förväntade uppbyggnaden inom 130 nanometersnoden har hämmats av komplexiteten i produktionsprocessen. Detta leder till lägre volymer och hård prispress inom masktillverkningen. Trycket är hårt på fotomasktillverkarna som skall hantera dagens pressade situation och samtidigt stå beredda för en kapacitetsökning inom 130 nanometersnoden. Dessutom krävs investeringar inom nästa generations tekniknoder innan efterfrågan infinner sig. I detta klimat har Micronic lyckats ta hem en order på en Omega6600 från Asien, vilket återigen bekräftar vår ställning på marknaden. Till ordern finns kopplad en option på ett Sigma7000 system. Intresset är fortsatt starkt för Sigmatekniken inom tekniknoden 100 nanometer och därunder. Micronic presenterade nyligen på BACUS Photomask Symposium i Monterey, Kalifornien, vidarutveckling inom Sigmatekniken som resulterat i ytterligare förbättringar avseende upplösning och stabilitet. Intresset för Micronics system, som kombinerar produktivitet och upplösning, är tydligt i en tid då kostnaden för att producera fotomasker är av avgörande vikt för industrin. Bildskärmar Efter det andra kvartalets rekordvolymer på bildskärmsmarknaden har det tredje kvartalet kännetecknats av överkapacitet. Investeringarna i utrustning för bildskärmstillverkning är fortsatt stora med ett antal fabriker som färdigställs under slutet av året och under 2003. Behovet av fotomasker ökar normalt när nya fabriker tas i drift. Detta påverkar även efterfrågan på laserritare. Marknaden för plasmaskärmar (PDP) står inför ett generationsskifte. Större substrat med plats för fler skärmar kommer att användas i tillverkningen. Detta för med sig krav på större fotomasker. Micronic har under tredje kvartalet fått en order på en maskin inom MP-serien för nästa generations laserritare för PDP. Multi Purpose Den instabila situationen inom halvledarområdet påverkar även kapslingsmarknaden. En uppgång i halvledarmarknaden förväntas även få ett genomslag i efterfrågan inom avancerad elektronisk kapsling. Micronics laserritare är väl positionerade att möta de ökande kraven med en kombination av produktivitet och hög kvalitet. Under tredje kvartalet har Micronic erhållit en andra order på ett MP80+system från en nordamerikansk kund. Direktritning Micronic har fortsatt att utvärdera marknadsförutsättningarna för en programmerbar stepper, byggd på vår unika och patenterade SLM-teknik, för att rita mönster för prototyper och små volymer av halvledarkomponenter direkt ner på kiselskivan och på så sätt undvika kostnaden för fotomasker. Utvecklingen av tekniken är av mycket stor betydelse för industrin, speciellt för ASIC-tillverkningen, där det genomsnittliga antalet producerade enheter per fotomask har sjunkit till under 50 wafers per fotomask. Detta betyder att efterfrågan på många designer tillgodoses med enbart ett fåtal wafers. Trenden är tydlig, kostnaden för design, inklusive fotomasken, ökar medan antalet wafers per design minskar. Följden blir att färre ASIC-designer tas fram. Den programmerbara steppern kommer att bryta denna trend och ha en positiv inverkan, inte bara på fotomaskmarknaden utan på industrin som helhet. Finansiell information Redovisningsprinciper Delårsrapporten omfattar Micronic-koncernen där moderbolaget står för cirka 90 procent av koncernens försäljning. Micronic följer sedan den 1 januari 2002 Redovisningsrådets rekommendation nr 15, Immateriella tillgångar, avseende redovisningen av utvecklingskostnader. I övrigt används samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. Orderingång och orderstock Orderingången var under tredje kvartalet 128 (213) MSEK, och består av tre system samt service. Orderstocken uppgick vid kvartalets utgång till 331 (458) MSEK. Omsättning Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 45 (102) MSEK, och omfattar leverans av ett system samt service. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader under tredje kvartalet, inklusive lagerförändring och aktiverade utgifter, uppgick till 100 (150) MSEK. Dessa kostnader inkluderar kostnader för sålda varor 34 (66) MSEK, FoU 45 (54) MSEK, försäljning och administration 22 (25) MSEK samt övriga rörelseintäkter/kostnader 1 (-5) MSEK, vilket framför allt avser valutakursdifferenser. Bruttomarginalen för system- och serviceförsäljning är under tredje kvartalet avsevärt lägre än normalt. Kostnader för sålda varor belastas med gemensamma produktionskostnader vilket får en kraftig effekt under kvartal med låg omsättning. Dessutom har kostnader av engångskaraktär, hänförliga till installationer, belastat kostnader för sålda varor. Efter individuell bedömning av samtliga utvecklingsprojekt, i enlighet med RR 15, har utvecklingskostnader om sammanlagt 27 MSEK aktiverats och redovisas som immateriella tillgångar. Övriga utvecklingskostnader, 45 MSEK, har bedömts vara generell teknikutveckling och kostnadsförs därför i den takt de uppstår. Av dessa kostnader avser 10 MSEK utveckling inom direktritning. Hittills under 2002 har utvecklingskostnader om sammanlagt 74 MSEK aktiverats. Resultat Rörelseresultatet uppgick för tredje kvartalet till -56 (-48) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -53 (-49) MSEK. Om utvecklingskostnaderna för tredje kvartalet redovisats enligt tidigare principer skulle rörelseresultatet ha uppgått till -82 MSEK. Resultat per aktie Det totala antalet aktier är 19 215 283. Efter full utspädning, inklusive optioner netto efter indragning samt konvertibelt förlagslån, uppgår antalet aktier till 21 793 733. Aktiens nominella värde är 1 SEK. Resultat per aktie, efter skatt och full utspädning, uppgick till -1,40 SEK (-1,62). Investeringar Investeringar i immateriella tillgångar, hänförliga till aktivering av utvecklingskostnader, uppgår under tredje kvartalet till 27 MSEK. Några investeringar i fastigheten eller i maskiner och inventarier har inte gjorts under tredje kvartalet. Personal Under tredje kvartalet ökade antalet anställda i koncernen från 339 till 355 personer. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning Under de första tre kvartalen har likvida medel minskat med 223 (103) MSEK, till 330 MSEK, exkluderande outnyttjad checkräkningskredit. Under september har emellertid kassaflödet varit positivt, en ökning med 39 MSEK. Den löpande verksamheten har tagit 111 (-123) MSEK i anspråk, medan förändringar av rörelsekapital tagit -8 (30) MSEK i anspråk. Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar uppgår till 117 (124) MSEK. Externt tillförda medel uppgår till 13 (320) MSEK. Soliditeten var 49 (51) procent vid utgången av kvartalet. Framtidsutsikter Halvledarmarknaden visar ännu inga tecken på återhämtning. Bildskärmsmarknaden utsätts för prispress trots fortsatt höga volymer. Under dessa omständigheter är möjligheten att förutse marknadsutvecklingen låg. Micronics befintliga orderbok stödjer, tillsammans med pågående kundaktiviteter, nuvarande prognos för helåret. Det är styrelsens bedömning att försäljningen för helåret kommer att ligga i nivå med förgående år (MSEK 699), dock med fortsatt risk för leveransförskjutningar. Micronics omfattande investeringar i SLM-tekniken som en nyckelkomponent för halvledar-litografi, har resulterat i en första produktlansering för avancerade fotomasktillämpningar. Micronics genomgripande forskningsinsatser har också verifierat att SLM-tekniken kan användas för den betydelsefulla tillämpningen inom direktritning. Micronic har nu lagt grunden för fortsatt inbrytning på marknaden för mönstergeneratorer med en för bolaget minskad kostnadsstruktur och samtidigt skapat förutsättningar för att etablera sig inom den viktiga marknaden för direktritning. Diskussioner med halvledartillverkare har visat på, inte enbart ett långsiktigt behov av den programmerbara steppern, utan även vikten av att marknaden i tid erhåller denna produkt. För att möta kundernas krav och säkerställa en framgångsrik marknadsintroduktion samt uppnå en bred acceptans inom industrin är det Micronics bedömning att befintliga steppers är mest lämpade som plattform för en kommersiell produkt. Micronic har därför beslutat att söka en samarbetspartner för att möta dessa krav. För att fortsätta och accelerera denna produktutveckling i enlighet med kundernas behov är målet att etablera ett sådant samarbete. Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport 1 oktober - 31 december 11 februari 2002 Årsredovisning 2002 Distribueras under vecka 10, 2003 Ordinarie bolagsstämma 25 mars, 2003 1 januari - 31 mars 2003 23 april, 2003 Täby, 23 oktober, 2002 Micronic Laser Systems AB (publ.) Sven Löfquist, VD För ytterligare information, kontakta Sven Löfquist, VD Tel: 08-638 52 00 e-mail: sven.lofquist@micronic.se GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport vad avser perioden 1 januari - 30 september 2002 enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 23 oktober 2002 Anders Östberg Per Fridolin Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Kontaktperson hos Micronic: Sven Löfquist VD 08- 638 52 00 sven.lofquist@micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00420/wkr0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar