Företrädesemission inleds idag

Report this content

Idag inleds företrädesemissionen i ObsteCare AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare, men nya investerare är också välkomna att teckna sig för aktier i ObsteCare.

Bakgrund
Under hösten fattade styrelsen beslut om att tidigarelägga arbetet med en lansering på USA-marknaden. Beslutet grundades på det intresse som nu råder i USA gällande säkrare förlossningar och fokus på att reducera antalet onödiga kejsarsnitt. ObsteCare ingick också avtal med en distributörspartner i november 2018, avseende USA och Kanada. I distributörens kundstock finns idag fler än 650 förlossningskliniker, vilka hanterar mer än 30 procent av alla förlossningar i USA. Inför lanseringen i USA krävs ett godkännande av ”Food and Drug Administration”, FDA, vilket är den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket. Ansökningsprocessen startades upp redan i oktober 2018.

Det möte ObsteCare hade med FDA i mars 2019 bekräftade det antagande som ObsteCare gjort gällande sin ansökan. Ansökan kommer att ske enligt de-Novo processen, vilket innebär en relativt kort handläggningstid hos FDA för ett godkännande. En komplett ansökan räknar man med att skicka in till FDA senast i juni månad 2019. Ett godkännande enligt de-Novo processen kan sedan erhållas på 120 dagar, beroende på hur FDA ser på AFL®-metodens risknivå och att inga kompletteringar begärs in.

Motiv till emissionen
Parallellt med FDA-ansökan och den planerade lanseringen av AFL®-metoden i USA kommer ObsteCare att fortsätta arbetet med att etablera metoden på förlossningskliniker i såväl Norden som övriga Europa. Kapitalet i föreliggande nyemission ska användas till:

  • Att stärka rörelsekapitalet så att Bolaget kan fortsätta bearbeta och marknadsföra AFL®-metoden på befintliga marknader.
  • Framtagande av FDA-ansökan för inlämning senast juni 2019, så att ett godkännande förhoppningsvis kan erhållas under 2019.
  • Att tillsammans med Bolagets distributör i USA genomföra en lansering av AFL®- metoden på den nordamerikanska marknaden.

Villkor för nyemissionen 

-       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt. 

-       För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. 

-       Emissionskursen är 2,65 SEK per aktie. 

-       Nyemissionen omfattar högst 4 470 617 aktier. 

Tidsplan för nyemissionen 

-       Teckningsperiod 23 april – 9 maj 2019.

-       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var den 11 april 2019. 

-       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var den 12 april 2019. 

-       Avstämningsdag var den 15 april 2019. 

-       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 9 maj 2019. 

-       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 

-       Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlights Stock Market under perioden 23 april – 7 maj 2019. 

-       Handel med BTA kommer att ske från och med den 23 april 2019 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av maj 2019. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.obstecare.com , Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För att få mer information om bolaget och dess utveckling finns en presentation där VD Johan Itzel och Lollo Hägg, Klinisk Specialist, presenterar bolaget. Presentationen finns att se här.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar