ObsteCare AB: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Report this content

Fokus på att starta upp nya distributörer och att stärka organisationen

Kvartalet 1 juli – 30 september

 • Claes Blanche tillträder som vd (tf). Bolaget går in i ny fas med ökat fokus och tempo i säljprocessen.
 • Johan Itzel tillträder rollen som senior rådgivare.
 • Annika Solehav rekryteras som ny COO för ObsteCare, med syfte att stärka bolagets produktförsörjning, kvalitet samt utveckling av nästa generations system.
 • Nytt distributörsavtal tecknat för Israel.
 • Samarbetet med amerikanska distributören CCSI fördjupas gällande FDA-ansökan, för att säkra en lyckad registrering.
 • Nettoomsättningen uppgick till 95 (121) KSEK        
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 710 (-977) KSEK      
 • Resultat per aktie uppgick till -0,100 (-0,075)                                 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Distributörsavtal tecknat för Vietnam och Frankrike
 • FDA-ansökan färdigställd och inlämnad.
 • ·       Totalt 80 verksamhetschefer, gynekologer samt barnmorskor från förlossningskliniker i Sverige, deltog vid bolagets seminarium om värksvaghet och AFL®-metoden. 

Rapportperioden 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 608 (409) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 988 (-2 649) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,292 (-0,200)           

Kommentarer från VD

USA – FDA
Ansökan till FDA om marknadsregistrering är nu inlämnad. Ett godkännande från FDA är ett nödvändigt steg för att kunna marknadsföra produkterna i USA, en marknad med ca 2000 potentiella förlossningskliniker. Under perioden har vi fördjupat samarbetet med vår distributör för Nordamerika, CCSI, både gällande FDA-ansökan men också i samband den lyckade användarstudie som genomförts. Planen är att det ska bidra till en snabbare lansering när FDA godkänner AFL®-systemet för försäljning på den amerikanska marknaden. 

USA har totalt 300 miljoner invånare och ca 4 miljoner förlossningar varje år. Vår partner och distributör CCSI, har en befintlig kundstock som hanterar ca 1 miljon av dessa förlossningar.

Fokus på ökad försäljning och intäkter
Min uppgift som tf VD är att öka tempot i försäljningen och även intäkterna från både befintliga och nya kunder.
Under kvartal 3 tecknades avtal med en ny distributör i Israel. I Israel sker ca 185,000 förlossningar per år. MedLife, vår nya distributör, har etablerade kundkontakter hos en betydande del av klinikerna.Tillsammans med den nya distributören för Benelux (BMA) genomfördes en större utbildningsaktivitet för att lägga upp strategin inför lansering.

Vi fokuserar på att hitta distributörer på marknader med stor potential sett till antal födslar. Vi tittar också på förlossningsklinikernas kapacitet och storlek – samt att det finns uttalade mål att reducera användning av värkstimulerande läkemedel och att minska antal kejsarsnitt.

Ett flertal marknader visar stort intresse för AFL®-metoden och vi planerar att framåt etablera nya distributörer i en jämn takt. Intresset vi möter visar att AFL®-metoden ligger rätt i tiden, då man från hälso- och sjukvården samt även politiskt håll, driver program i många länder för att skapa tryggare förlossningar, minska antalet kejsarsnitt och minska användningen av oxytocin. Vi har en tydlig och strukturerad process för att hitta nya distributörer och ställer höga krav på engagemang, investeringar i marknadsaktiviteter och utbildning för kunder.

Seminarium om värksvaghet
För att lyfta detta viktiga ämne och skapa kännedom om AFL®-metoden, genomfördes ett mycket lyckat seminarium om värksvaghet i Stockholm under oktober månad. Drygt 80 potentiella användare, så som verksamhetschefer, gynekologer samt barnmorskor fick höra det senaste inom forskning och kliniska metoder när det gäller värksvaghet och AFL®-metoden. 

Bland talarna fanns tunga namn som Doktor Mike Robson (Irland), Professor emerita Kerstin Uvnäs-Moberg (KI Sverige), Professor Susan Wray (England)och AFL®-metodens innovatör - Docent Eva Wiberg-Itzel (SÖS/KI Sverige). Eva Wiberg-Itzel berättade om sin forskning på SÖS och Karolinska. Det värmer i hjärtat att få vara del i hennes brinnande önskan om att skapa förståelse för förlossningens mysterium och gå i bräschen för ett helt nytt sätt att hantera värksvaga förlossningar med AFL®-metoden.

Innovation av en kvinna - för kvinnor, som verkligen bidrar till nytta och tryggare förlossningar för såväl mammor som pappor och barn. Och det, inom ett område där mycket lite hänt de senaste 40 åren! Vårt mål är att genomföra liknande seminarium även på andra orter, städer och länder i Norden under nästa år.

Försäljning
Försäljningen under perioden januari – september visar en fortsatt god ökning med nästan 50%, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen under kvartal 3 minskade dock med 21%, delvis beroende på att sommarmånaderna i kvartal 3 är svagare än övriga kvartal, då flera av ObsteCares kunder delvis drar ner sin verksamhet.

För mer information kontakta:
Claes Blanche, VD

+46 (0) 738 525 058
claes.blance@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019.

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar