Delårsrapport  Jan – September 2019

Report this content

Januari – September 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 193,0 (189,7) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -8,4 (-1,6) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -9,1 (-1,9) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -1,61 (-0,36) kr

Juli - September 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (56,0) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (0,7) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,0 (0,6) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,61 (0,13) kr

VD har ordet
Tre fjärdedelar genom året och vi fortsätter vårt arbete att smalna ner vårt affärserbjudande i koncernen. Vi har avyttrat våra teknikkonsulter inom försvarssidan, Pondra och vi har avvecklat vår konsultaffär på västkusten. Vi fortsätter med att dela upp vårt segment, Serve, så att Frontnode numera ingår i Apply och Tavana IT i Solve segmentet. Från 1 januari 2020 ersätts vår nuvarande segmentindelning med ett koncernmoderbolag utan operativ verksamhet och två operativa underkoncerner med de operativa bolagen som helägda dotterbolag. Därmed erhålls större transparens i koncernens två huvudverksamheter, IT konsulting med IT support inom dagens Solve segment samt våra applikationer och tjänster inom Apply segmentet, främst inom telekom och fordonsadministration.

För årets nio månader ökar omsättningen med 1,7 % efter avyttringar och nedläggningar vilket innebär att vi rör oss sidledes jämfört med 2018 och att vi, totalt sett, har en mindre affär på rullande 12 månader. Strukturkostnader och transaktionskostnader belastar resultatet för perioden jan-september med 3,1 mkr varav 2,4 mkr för kvartal 3 samt en reaförlust med ca 1,2 mkr i samband med avyttringen av Pondra/NESP för både perioden och det tredje kvartalet. Utöver detta så hade ett av våra dotterbolag en kundförlust på 5,7 mkr i det andra kvartalet som vi tidigare har informerat om. Totalt summerar detta till ca 10 mkr i kostnader av engångskaraktär under perioden. Vi gör ett EBITDA resultat för perioden på -1,7 mkr rensat från IFRS 16 effekter. Lägger vi sen tillbaka kostnaderna av engångskaraktär så landar vi på ca 8,3 mkr (4,3 %) vilket visar att den underliggande rörelsen rör sig i rätt riktning.

Vårt segment Apply har snabbt återhämtat sig efter sin stora kundförlust i somras och skall vara återställt 2020. Man har nu direktavtal med flera av Sveriges största organiserade nätverk av aktiv försäljning mot små och medelstora företag inom telekom och IT. Vi räknar med att detta på många sätt förändrar hela koncernens möjligheter till det bättre de kommande åren. Genom direktavtal kan vi erbjuda ett flertal tilläggstjänster direkt ut till våra partners säljorganisation. Vårt stora utvecklingsprojekt, Portify, går i stort enligt plan utvecklingsmässigt och levererar mot kund även om vi har en viss förskjutning, 6–12 månader, i utrullning.

Inom segmentet Solve fortsätter arbetet för att öka lönsamheten av under åren förvärvad affärsvolym. En del av konsultrörelsen i Solve har sålts eller avvecklats. Vi får mindre tillväxt men en stabilare, jämnare och ett mer balanserat kassaflöde i koncernen.

Som vi kommunicerat så blir 2019 på många sätt ett mellanår. Marknadens prissättning på vår aktie gör det svårt att fullfölja vår förvärvsplan, vår förvärvsmodell säger ca 50 % egna aktier men på nuvarande nivå är detta inte en aktuell betalningsmodell. Vi ser under rådande situation att vi troligen inte kan förvärva något mer betydande innan hösten 2020. Under andra halvan av 2019 kraftsamlar vi dels kring våra friska enheter vilket bör ge ett bättre kassaflöde och dels genom att samla likvida medel genom försäljningar. Vi försöker öka synligheten av det goda organiska arbete som görs i koncernen som förhoppningsvis kan belönas med en bättre kurs och därmed större betalningsförmåga. Vi kraftsamlar inför de kommande 27 månaderna för att nå våra finansiella mål.  

Omvärldsmässigt går det trögare, men inte nattsvart. Vi får arbeta lite hårdare för varje intäktskrona inom konsultverksamheten men marknaden för våra tjänster ser inte ut att vika, snarare tvärtom p g a den allmänna digitaliseringsvågen i samhället. Utmaningen för våra konsultbolag är att ha tillgång till rätt mix av kompetenser vid rätt tillfälle för att kunna möta aktuell efterfrågan av IT. En viss inbromsning kan öka möjligheterna på rekryteringssidan.

Efter periodens slut har Empir offentliggjort att vi har avyttrat 49 % av Empir Solve till en noterad köpare på NGM MTF listan för att frigöra kapital för Empirs investeringar i Apply. Genom att ta in en noterad minoritetsägare i Empir Solve får vi draghjälp att utveckla vår konsultverksamhet med eget fokus. Empir Solve koncernen kommer fortsatt att rapporteras som dotterbolag i Empir Group koncernen men kommer att byta namn till Frontwalker Group. Transaktionen är gjord till ett värde om ca 60 mkr för 100 % av Empir Solve/Frontwalker Group. För mer information, se not 2 i denna delårsrapport.

De tre senaste åren har vi investerat så mycket som vi har kunnat i våra produktbolag, främst Portify och Advoco inom segmentet Apply. Vi ligger lite sent i vår utrullning men i stort enligt utvecklingsplanen. Efter periodens slut har vi förvärvat mindre enheter och ökat vårt ägande i dotterbolaget Technode Group till 84,12 % genom teckning av nya aktier. Transaktionen har gjorts till ett värde om ca 70 mkr för 100 % av Technode vilket ger att Empir Groups andel är värd ca 60 mkr.

Empir har nu lite drygt två år på sig till att 2021 kunna leverera de kommunicerade finansiella målen. Med fokus på resultatmåttet, 35 Mkr EBT, som är mest värdedrivande ser vi i dagsläget detta som fortsatt möjligt att uppnå med rimlig affärsrisk och omvärldsvillkor. Allt eftersom åren går och vi får tillväxt i den underliggande organiska resultatutvecklingen så fyller vi gapet, först på EBITDA nivå och sedan även på EBT nivå.

Vi exekverar fortsatt på vår strategiska plan d v s tillväxt främst genom förvärv, våra finansiella mål ger vid handen att vi under 2020 - 2021 behöver ca 150 till 200 mkr i nettoomsättning och ca 10 Mkr i EBT för att koncernen i slutet av 2021 skall nå sina mål.

Ytterligare förvärv kräver att vi kan få erkänsla för den underliggande värdeuppbyggnaden i koncernen i form av en bättre börskurs så att vi åter kan förvärva enligt vår förvärvsmodell med egna aktier. Vi hoppas kunna förbättra vårt egengenererade kassaflöde och därmed förbättra våra belåningsmöjligheter. Allt är fortsatt möjligt, i vart fall lång ifrån omöjligt.

Vi har en acceptabel kassa och ca 49 mkr i disponibla medel inklusive checkkrediter, vi är följaktligen inte helt tandlösa. Vi ser inga större svårigheter att hitta passande målbolag inom framförallt Apply. En något mer dämpad konjunktur lär också underlätta förvärven och förväntade priser. Vår förvärvsmodell att erlägga ca 50 % av transaktionsvärdet med nya egna aktier ger oss som sagt i dagsläget vissa problem och begränsningar. Vi undersöker därför aktivt alternativa finansieringsvägar för att fortsatt kunna förvärva lönsamma produkt- och serviceföretag till bra villkor för Empir utan att tvingas trycka upp allt för mycket nya aktier till en, enligt vår uppfattning, låg marknadskurs.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag och med ett antal självständiga operativa bolag med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner verksamma i två segment, systemutveckling och applikationer, Solve och Apply.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att digitaliseringen och IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en relativt hög nivå även om omvärlden och efterfrågan bromsar in något det närmaste året. Även vid en bred nedgång av konjunkturen kommer behovet att digitalisera affärsprocesser och administration att finnas kvar och efterfrågan bedöms vara fortsatt god för Empirs tjänster.

Den avkylning inom konsultrörelsen som vi nu märker av är troligen, enbart av godo och bör minska bristen på relevanta resurser till rimlig kostnad, vilket tidigare har varit en begränsande faktor.

Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom de senaste årens ökade tjänsteutbud inom Apply räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro, inte minst inom dessa mer lönsamma segment. Med ökad närvaro inom egna produkter och tjänster i segmentet Apply erhåller vi inte bara ökad lönsamhet utan också en mer balanserad koncern vilket ger en betydligt större motståndskraft mot marknadsförändringar och minskad efterfrågan.

Utsikter

2019 kommer att bli ett år med begränsad organisk tillväxt för Empir. Vår aktiekurs ger inte stor möjlighet, att som tidigare år, exekvera på vår förvärvsdrivna tillväxtstrategi varför vi har ändrat vår taktiska plan och genomför under andra halvåret en fokusering på endast två segment och samlar på oss likvida medel inför ett större förvärv senhösten 2020 för att nå våra kommunicerade mål 2021. Vi lägger fortsatt stort fokus på våra investeringar i produktbolaget Portify och vår IT support och partnernätverk i Advoco Communication som planenligt kommer att vara en avtrappande belastning under 2019 men bidra till resultatet en bit in i 2020. Vi jobbar med våra koncernövergripande kostnader som är för höga med nuvarande affärsvolymer. Nya ekonomisystem och rationaliseringar är på plats och vi har nu verktygen att rationalisera ”Back Office”. Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har en uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid slutet av 2021 omsätta ca 500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Man kan tycka att det känns avlägset när man läser denna rapport för kvartal 3 2019 och ingen har sagt att det är lätt men inte heller omöjligt med rimlig affärsrisk. Denna ambition är tillsvidare oförändrad och styr våra handlingar såväl på kort som lång sikt. Empir påbörjade utdelning som beslutades på årsstämman 2019 och vår definitiva avsikt är att fortsätta vara ett utdelande bolag. Därtill har Empir ca 46 mkr i underskottsavdrag som kraftigt kommer att förbättra Empirs utdelningsförmåga under de kommande åren allt eftersom vi förhoppningsvis kan redovisa bättre resultat än i denna kvartalsrapport.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se

Granskning

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar