Delårsrapport Jan – Mars 2020

Report this content

Januari – Mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,3 (70,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (1,6) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,1 (1,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,27) kr

VD har ordet
 

Detta är första delårsrapporten i Empirs nya fokuserade struktur efter 2019 års alla stora förändringar. Vi gör en liten förlust på rörelseresultatnivå och en liten vinst på resultatnivå. Empir ligger dock i stort på sin interna utvecklingsplan för 2020. Det är skönt att vi i denna rapport inte redovisar några ”strukturkostnader av engångskaraktär” för första gången på väldigt många kvartal. Kommande kvartal är förstås mer osäkra på grund av Corona, så osvuret är bäst för kommande perioder som präglas av stor osäkerhet, speciellt efter sommaren.

Pandemin gör att allt blivit väsentligt mycket mer osäkert. Genom de olika åtgärder som vi själva har gjort och gör samt med samhällets stöd så kommer vi att se störst effekt under tredje och fjärde kvartalet 2020. Vi är väldigt nöjda att vi redan i slutet av 2019 genomfört vår stora strukturförändring och att vi i denna delårsrapport ser att vi ligger på plan för 2020. Vi bedömer att detta troligen håller i sig i den nära framtiden. Den stora osäkerheten ligger i höstens efterfrågan på koncernens tjänster och samhällets förmåga att hantera situationen, vi är tacksamma att vi är 100% digitala och att om något så kommer den generella efterfrågan av IT tjänster troligen öka med tiden. Vi bedömer att Empir med vår nya organisation är bra positionerad och redo för en spännande höst.

Just nu förbereder vi oss, förbättrar eget genererat kassaflöde, sänker kostnader och försöker frigöra så mycket likviditet vi bara kan inför hösten.

Vår produktaffär i Appnode Group är något mindre sårbar än vår konsultrörelse i Frontwalker, men ingen kommer gå oskadd ur denna pandemi. Varje svårighet har också möjligheter och Empir hoppas vara en av aktörerna som kan se möjligheter att ta marknadsandelar på acceptabla villkor och kunna dra fördel av krisen. Vi är snabbfotade och redo att fortsätta vårt förändringsarbete.

Vår uttalade strategi är att växa, huvudsakligen genom förvärv och vi är nu organiserade för att ta hand om nya verksamheter, både inom Frontwalker och Appnode. Genom särnoteringen av 49% av Frontwalker koncernen på en annan marknadsplats, NGM SME, har Empir försett sig med ytterligare en finansieringsmöjlighet att emittera nya aktier. Inte bara Empir aktien utan även Xavitech aktien skall kunna användas för möjliga förvärv och expansion av Frontwalker gruppen. Extra viktigt då vår förvärvsdriva tillväxt strategi och våra bankrelationer kräver att vi kan använda egna aktier som betalning för ca 50% av transaktionsvärdet och därmed kunna erhålla ett minimum av belåning av förvärvet.

Dagens marknadsvärde på Empir aktien gör det nästintill omöjligt och ansvarslöst att emittera nya aktier för förvärv varför kontanta likvider behövs i större utsträckning, inte bara för att hantera eventuella negativa effekter av Corona utan också för att Empir skall kunna återfå sin förvärvsförmåga i slutet på året.

Vi ser fram emot hösten, blir nog en skumpig och spännande resa, men jag är övertygad att Empir kommer att gå stärkta ur detta med bättre affärsfokus och högre produktivitet.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi har en situation där Corona-pandemin orsakar både en efterfrågekrasch och en utbudskrasch samtidigt. På den globala marknaden utmanas de finansiella systemen på ett sätt som vi inte sett sedan finanskrisen 2008. Enligt analysföretaget Radar är det mest sannolikt att Corona-krisen i Sverige sträcker sig fram till och med det fjärde kvartalet och att vi återgår till ett någorlunda normalt läge först under 2021. Troligen kommer färre projekt att startas och utvecklingsprojekt fryses. Radar förutspår en nedgång i IT-budgetarna med upp till 13%.

Vi tror inte att neddragningarna kommer att slå igenom rakt över. Här kommer vi att se stora skillnader mellan olika branscher. Inom Handel och Industri ser vi starkt minskade IT-budgetar. Här har Empir Group en mycket liten exponering.  Hemarbete och behov av ett mer flexibelt arbetssätt kommer att ge en ökad efterfrågan på lösningar för distansarbete och påskynda utvecklingen av digitaliseringen. Analysföretaget Radar förutspår också att kommuner, regioner samt vård och omsorg till och med kommer att öka sina IT-budgetar, sektorer där Empir Group har stor exponering. IT-branschen som tidigare upplevt en kompetensbrist inom vissa segment visar nu en vändning till det motsatta, där konsulter och anställda friställs från sina uppdrag. Det kan åter bli en marknad där arbetsgivare enklare kan få tillgång till avancerad kompetens för sina uppdrag och detta kommer att gynna dem som navigerar rätt igenom detta år.

Appnode Group

För Appnodes del, som har större delen av intäkterna i återkommande licensintäkter för telefoni med långa bindningstider räknar vi med att se en del kundförluster, samt en avmattning av tillväxten.Vår satsning inom Fleet Management fortsätter, då vi ser alltjämt ett ökat behov av system som stöder delningsekonomin. En stor del av verksamhetens intäkter är kopplad till långa avtal inom offentlig sektor där intäktsbasen är tryggare och där Appnodes lösningar sparar pengar för verksamheten. På kort sikt ser vi en Corona-relaterad inbromsning i efterfrågan. Kraven på ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan är fortsatt en långsiktig trend. Här finns en långsiktig efterfrågan på Appnodes tjänster för minskad miljöpåverkan och CO2-avtryck inom fordonsflottan.

Appnode har även tjänster inom molnbaserade lösningar för digitala arbetsplatser – med IT-avdelningen på distans. Detta är ett expansivt område när allt fler nu jobbar flexibelt hemifrån. Dock ser vi även där en nedgång och en minskad efterfrågan av IT-projekt bland specifika kundsegment.

Frontwalker Group

Även inom Frontwalker Group är vi beredda på att få se en något minskad aktivitet på kundsidan under framförallt våren och sommaren, i första hand kopplad till den allmänna osäkerheten kring det kommande konjunkturella läget samt det faktum att våra kunder kortsiktigt kommer att behöva prioritera omedelbara praktiska problem i sina verksamheter och ägna mindre uppmärksamhet åt långsiktiga utvecklingsprojekt. Givet befintlig kundmix bedömer vi däremot att risken för omfattande direkta effekter av Corona är begränsad. De sektorer Frontwalker i dagsläget levererar mest till är E-hälsa (24% av försäljningen 2019) och offentlig sektor (21%) och koncernen har ingen exponering alls mot t.ex. rese- eller restaurangbranschen.

Kortsiktigt ser vi att marknaden pga. Corona kommer att präglas av lägre efterfrågan på nya utvecklingsprojekt och ett stort utbud av tillgängliga konsulter till följd av kraftiga neddragningar i de mest utsatta sektorerna. Så länge ett sådant klimat råder kommer det för Frontwalker precis som för alla andra aktörer på marknaden att vara svårt att åstadkomma någon omfattande tillväxt i absoluta tal mätt. Vi har dock goda förhoppningar att vår relativa litenhet och flexibla organisation med beslutskraft nära marknaden innebär att vi kommer att kunna ta tillvara på de möjligheter som trots allt kommer att uppstå den närmsta tiden, och att vi därmed kommer att kunna prestera en god relativ tillväxt jämfört med våra konkurrenter.Om vi blickar förbi Corona är vår bedömning att IT-marknaden mot slutet av 2020 kommer att återgå till det normaltillstånd som rått i många år, dvs. att efterfrågan på IT-konsulter är större än utbudet. Ännu återstår mycket att göra i den digitaliseringsprocess som pågår inom snart sagt alla slags verksamheter och som driver den underliggande efterfrågan av IT-tjänster, och bristen på tillgänglig IT-kompetens är ett strukturellt problem som ännu inte har fått en lösning. För Frontwalkers del ser vi med andra ord att den största utmaningen långsiktigt precis som idag kommer att vara att säkra leveranskapacitet genom att attrahera, utveckla och behålla kompetent personal.
 

Utsikter

Under 2020 fokuserar koncernen på organisk utveckling i de två underkoncerner som skapades genom omorganisationen under slutet av 2019. Tre viktiga delmål behöver uppnås under de tre första kvartalen 2020 för en förvärvsdriven tillväxtstrategi. Dessa KPI 2020 är då:

 • Att koncernen har en likvid noterad aktie som kan ges som betalning vid förvärv enligt Empirs förvärvsmodell innebärande att ca 50 % av betalningarna ska ske i form av aktier.
 • Att förvärven kan belånas för att spara på koncernens egengenererade kontanta medel, vilket är extra viktigt i orostider då Empir behöver säkra tillgången på likviditet för alla eventualiteter i den existerande verksamheten
 • Att koncernen förbättrar det egengenererade kassaflödet och frigör bundet kapital i den utsträckning det är möjligt.

  Det är summan av dessa tre faktorer, som också hänger ihop, som avgör Empirs möjligheter att eventuellt kunna få en fördel mot slutet av året och återigen kunna växa. Empir önskar kunna komplettera med ett antal mindre förvärv i respektive underkoncern och gärna en lite större ny underkoncern med självständig ledning. Koncernmoderbolaget har bantats ner till ett minimum under 2019 och Empir som noterad koncern skulle behöva fylla upp kostymen utanför den organiska tillväxten i underkoncernerna för att få ett acceptabelt kapacitetsutnyttjande i det noterade moderbolaget.

  Empir lämnar ingen specifik årsprognos. Styrelsen har den 7 april 2020 kommunicerat att man beslutat att se över den gällande och tidigare kommunicerade strategin och de gällande och kommunicerade finansiella målen. Empir kommer inte att anta eventuell ny strategi eller eventuellt nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och effekterna av Corona och dess effekter på Empir-koncernen bättre kan överblickas. Om styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerad strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Empir Group.

  Bolaget ser att efterfrågan för våra IT-tjänster i ett längre perspektiv kan komma att gynnas av dagens kris. Vi ser inga tecken på att behovet av IT-tjänster skulle minska, utan snarare öka när samhället svänger runt. Vi ser också att de stödsystem, främst sänkta arbetsgivaravgifter, hjälper oss att övervintra. Vi försöker ständigt anpassa vår organisation, inte till dagens läge eller gårdagens, utan till den verklighet vi vaknar upp till i morgon, d v s hösten 2020 blir spännande och framtiden ännu mer så. Vi tror att vår starkt decentraliserade organisation är en stor fördel, vi har många känselspröt ute på ett antal olika geografier och marknader och hoppas att vi har lyckats positionera oss och att vi är redo att åter börja växa igen under 2021.  

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se
 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08.30 CET.Prenumerera

Dokument & länkar