Delårsrapport Januari - december 2017

Report this content

Januari – December 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 220,0 (157,0) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 5,0 (-3,6) mkr

• Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (-3,7) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,08 (-0,18) kr

Oktober – December 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 70,5 (43,2) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (0,0) mkr

• Resultat efter skatt uppgick till 7,9 (0,7) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,02) kr

 

VD har ordet


Empir fortsätter att växa enligt plan, + 40 % jämfört med 2016. Vår förvärvsdrivna tillväxtplan, genom att förvärva och bygga, fortsätter att leverera. Utfallet indikerar att våra bolag hanterar ca 270 mkr i affärsvolym per rullande 12 månader. Fjärde kvartalet visar att vi nu också får med oss rörelseresultatet, +8,1 mkr jämfört med samma period 2016. Rörelseresultatet, 8,1 mkr för det fjärde kvartalet ger oss en anständig rörelsemarginal på 11,5 %. Det är extra glädjande att vi äntligen kan redovisa ett för helåret positivt rörelseresultat, 5,0 mkr, och att vi även redovisar ett positivt resultat per aktie på 0,08 kr. Fortsatt i underkant, vi kan bättre.

Resultatet ovan belastas med ca 2 550 tkr av transaktions- och strukturkostnader samt en korrigerad tilläggsköpeskilling. I resultatet ovan ingår också en positiv reavinst om 5 270 tkr vilket netto ger ett positivt resultatbidrag om 2 720 tkr av engångskaraktär.

Våra nya kommunicerade finansiella mål för koncernen med 500 mkr i omsättning och med en EBT-marginal, om minst 7 % vid utgången 2021, blir allt mer konkreta i att förverkligas. Jag räknar med att vägen dit kommer att framgå i de kommande delårsrapporterna. Vi har också kommunicerat och ändrat utdelningspolicyn och genomfört en hopläggning av antalet aktier, allt för att göra vår aktie mer attraktiv för investerare och framför allt mer likvid.

Med våra åtgärder under året och med namnbytet till Empir Group AB vill vi tydliggöra att vi har genomfört en positiv transformering av våra affärer sedan hösten 2015. Koncernen handlas nu under namnet Empir på Nasdaq small cap och vår firma är Empir Group AB. Det finns alltid en affärsrisk men det känns som att vi är på god väg mot våra nya finansiella mål. Under 2017 genomfördes 4 stycken förvärv, Empir Solutions, MVI, Generic Systems och en minoritets post i Advoco. Förvärven är integrerade i Empir koncernen fullt ut från 1 januari 2018 och kommer bidra positivt till vår intjäningsförmåga under året.

Med anledning av helårsresultatet och gjorda åtgärder kommer styrelsen att föreslå årsstämman att åter påbörja utdelning enligt den nya antagna utdelningspolicyn. 60 % av resultatet för koncernen vilket inför årsstämman 2018 innebär ett utdelningsförslag om ca 2,7 mkr eller 0,81 kronor per aktie efter sammanläggning av aktierna, som gjordes i januari 2018. Efter sammanläggningen, vilket ger ett eget kapital per aktie på 32,33 kr, har Empir totalt 3 357 207 aktier.

Som har kommunicerats tidigare genomförde vi ett förvärv av ca 30 % av aktierna i Advoco AB. Vi har genomfört detta förvärv genom kontant betalning och genom att sälja vårt investeringsprojekt Portify AB där vi utvecklar bokningssystem och ”fleet management” lösningar som vi anser får en bättre industriell hemvist ihop med Advocos smarta mobila PBX växlar. Advoco koncernen omsatte ca 29mkr 2017 med ett EBITDA resultat om ca 5 mkr. Vi kommer att uppnå ca 30 % av Advoco när den riktade emissionen till Empir Group AB blir klar där vi kvittar den säljrevers vi erhöll vi vid försäljningen av Portify AB till Advoco AB. Innehavet av detta intressebolag kommer att redovisas i vårt segment Apply.

Volymvägt genomsnittligt avslutskurs under helåret 2017 för Empir B aktien har varit 40,84 kronor per styck, justerat för sammanläggningen av antalet aktier. Antal avslut per handelsdag under 2017 blev 24,5 stycken.

Empir avser att fortsätta sin framgångsrika tillväxtstrategi, primärt genom förvärv men också genom en ökad andel organisk tillväxt. Vi önskar fortsätta att konsolidera applikation- och systemutvecklingsaffären i vårt affärssegment, Empir Solve, Egen organisk satsning inom och applikations segmentet Empir Apply och inom applikationsdrift och drifttjänster i Empir Serve.

Vi tror vår valda operativa struktur med ett renodlat ägarbolag med självständiga rikstäckande operativa bolag har något att erbjuda såväl kunder, duktiga medarbetare som aktieägare i Empir gruppen.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag och självständiga operativa bolag med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner. Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vad digitalisering kan tillföra våra kunder inom myndigheter och andra bolag. Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna. Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie. Vi kan påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas. Kunskap genom erfarenhet erbjuder Vi våra kunder.

Vi ser framtiden an med tillförsikt!

Marknad och kunder

Vi bedömer att digitaliseringsvågen fortsätter och att IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög nivå och att marknadsförutsättningarna under 2018 och minst fram till sommaren 2019 kommer att vara fortsatt goda, framförallt i Stockholmsområdet. Här bedömer vi att en fortsatt överhettning och brist på relevanta resurser till relevanta kostnader är den begränsande faktorn, snarare än brist på efterfrågan. Empir med ökad leveranskapacitet och klart större verksamhet, och därmed naturlig marknadsnärvaro, ska klara att erhålla sin del av kakan. Empir driver sedan några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas till rimlig kostnad. Kunder och försäljning lär om något fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan.

Utsikter

Utfallet för helår 2017, det starka fjärde kvartalet och med de under 2017 tillförda affärsvolymerna så kommer 2018 bli ännu ett tillväxtår, såväl omsättnings som lönsamhetsmässigt. Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har uttalat en i huvudsak förvärvsdriven tillväxt och med de, tidigare kommunicerade, finansiella målen att uppnå minst 500 mkr med minst 7 % EBT-marginal vid utgången av 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar