• news.cision.com/
  • Mysafety Group/
  • Empir Group AB (publ) meddelar att avsiktsförklaringen om ett omvänt förvärv av VivaBem Brasil AB löpt ut utan att avtal ingåtts

Empir Group AB (publ) meddelar att avsiktsförklaringen om ett omvänt förvärv av VivaBem Brasil AB löpt ut utan att avtal ingåtts

Report this content

Empir Group AB (publ) ("Empir" eller "Bolaget") offentliggör att avsiktsförklaringen mellan Empir och VivaBem Brasil AB ("Vibe") om ett så kallat omvänt förvärv av Vibe har löpt ut utan att något bindande avtal om förvärv har ingåtts.

Ingåendet av en avsiktsförklaring om det omvända förvärvet offentliggjordes den 21 januari 2022 samt förlängdes vid två tillfällen, vilket kommunicerades genom pressmeddelanden den 25 februari 2022 respektive den 31 mars 2022. Den senaste överenskommelsen mellan parterna innebar en förlängning av avsiktsförklaringen till och med den 8 april 2022. Det tänkta förvärvet har under avsiktsförklaringens löptid varit föremål för sedvanlig due diligence-process och slutgiltiga förhandlingar om villkor för förvärvet. Empir har inte delat med sig av någon insiderinformation inom ramen för due diligence-processen.

Mot bakgrund av det rådande marknadsläget har Empir och Vibe, trots gemensamma ansträngningar och god vilja i förhandlingarna, inte lyckats komma fram till en slutlig överenskommelse om villkoren för det omvända förvärvet. I och med att avsiktsförklaringen löpt ut och inget bindande avtal har ingåtts mellan parterna avseende förvärvet, har förhandlingarna mellan parterna avslutats.

Lars Save, VD i Empir: "Vi beklagar att vi inte, trots kraftfulla ansträngningar och framåtanda från båda håll, kom i mål med förhandlingarna med Vibe och kunde enas om villkoren. Empir fortsätter fullfölja sin strategi med att investera i andra verksamhetsdrivande i IT-bolag. Tack vare de senaste årens renodling, fokusering och inte minst de åtgärder Empir kommunicerat 2022 står Empir väl rustat med en acceptabel kassa och räntebärande fordringar samt en likvid aktie på en reglerad marknad som är lämplig för andra förvärvsmöjligheter."

De avslutade förhandlingarna påverkar inte Empirs nuvarande verksamhet. Empir kommer även i fortsättningen agera moderbolag samt investera i verksamhetsdrivande i IT-bolag. I samband med förhandlingarna har Empir ådragit sig sedvanliga kostnader för transaktionsrådgivning. Kassan har dock under förhandlingsprocessen stärkts ytterligare och organisationen trimmats i enlighet med offentliggjorda pressmeddelanden. De avslutade förhandlingarna bedöms inte ha någon väsentlig finansiell påverkan på Empirs resultat och ställning i övrigt.

Bolagets finansiella kalender påverkas inte heller av de avslutade förhandlingarna, utan Empir har för avsikt att i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats publicera delårsrapport avseende första kvartalet 2022 samt avhålla årsstämma den 12 maj 2022. Kallelse till årsstämma kommuniceras inom kort genom separat pressmeddelande.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2022 kl. 00.01 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett ägarbolag som investerar i IT-bolag med verksamhet inom digitaliseringsprocesser och applikationsutveckling med närvaro i Stockholm. Empir Groups B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.