Empir Group AB avyttrar aktier i Empir Solve AB

Report this content

5 november 2019

Empir Group AB (”Empir”) har idag, den 5 november 2019, ingått avtal med Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 (”Köparen”), om avyttring av 75 000 aktier i Empir Solve AB, org.nr 556511-6125 (”Empir Solve”). Köpeskillingen uppgår till 30 000 000 kronor. Betalning för de avyttrade aktierna i Empir Solve erläggs dels genom kontant betalning om 900 000 kronor, dels genom säljarrevers om 29 100 000 kronor. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 9 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats.

Avtalet är villkorat av godkännande av såväl Empirs som Köparens aktieägare eftersom avyttringen är att betrakta som en närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Bolagets verkställande direktör Lars Save, är styrelseledamot i Köparen, vilket medför att Empir och Köparen anses som närstående till varandra. Empir och Köparen kommer att utfärda kallelser till extra bolagsstämmor i respektive bolag inom kort. Förutsatt att aktieägarna i Empir och aktieägarna i Köparen godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att båda bolagsstämmorna har avhållits.

Empir kommer efter transaktionen att äga 77 955 aktier i Empir Solve, motsvarande cirka 51 procent av det totala antalet aktier i Empir Solve.

”Empir Solve”-koncernen förväntas ha en nettoomsättning om cirka 150 mkr och EBIT om cirka 10 mkr för helåret 2019. Transaktionen värderar 100 procent av aktierna i Empir Solve till cirka 60 mkr.

”Empir har de senaste åren förvärvat och omstrukturerat sina stora dotterbolag inom konsultrörelsen och segmentet ”Solve”. Under fjärde kvartalet 2019 kommer vi ha konsoliderat segmentet Solve till en legal koncern med hela vår konsultorganisation samt tillfört IT-supportdelen från segmentet Serve. Den nya koncernen kommer att anta namnet Frontwalker Group AB och är på sitt sätt en pånyttfödelse av den 2015 förvärvade Frontwalker-koncernen, fast numera lönsam.

Genom att ta in en ny noterad ägare på en minoritetspost i den underkoncern som Solve nu utgör har vi möjlighet att fortsätta en förvärvsdriven expansion fokuserad på konsultrörelsen. Det innebär att Empir-koncernen inför 2020 får två tydliga underkoncerner: ”Frontwalker” och ”Apply, båda med minoritetsintressen som hjälper oss att utveckla koncernen snabbare mot våra finansiella mål,” säger Lars Save, VD för Empir.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 11.30 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar