Empir Group AB ingår avtal med Xavi Solutionnode AB (publ) om avyttring av samtliga aktier i Designnode AB

Report this content

26 oktober 2021

Empir Group AB ("Empir Group") har idag, den 26 oktober 2021, ingått avtal om avyttring av samtliga 500 aktier i Designnode AB, org.nr 559116-6615 ("Designnode"), till Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Xavi Solutionnode") (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Köpeskillingen uppgår till 3 200 kronor per aktie, dvs. totalt 1 600 000 kronor ("Köpeskillingen"). Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av godkännande av aktieägarna i såväl Empir Group som Xavi Solutionnode.

Avtalet avser överlåtelse av samtliga 500 aktier i Designnode till Xavi Solutionnode. Köpeskillingen om 1 600 000 kronor ska betalas kontant. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen, inklusive Köpeskillingen, är marknadsmässiga och att Aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Förutsatt att aktieägarna i såväl Empir Group som Xavi Solutionnode godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att bolagsstämmorna har avhållits.

Avyttringen innebär att Empir Group har avyttrat hela sitt innehav i Designnode.

Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av godkännande av såväl Empir Groups som Xavi Solutionnodes aktieägare eftersom ingåendet av Aktieöverlåtelseavtalet är att betrakta som en närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Mot bakgrund av att Empir Group kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode bedöms Xavi Solutionnode vara närstående till Empir Group enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Empir Group och Xavi Solutionnode kommer att utfärda kallelser till extra bolagsstämmor inom kort.

”Avyttringen av Designnode, som innehar koncernens minoritetspost om cirka 35 procent i intressebolaget Designtech Solutions AB, är en logisk konsekvens av renodlingen av Empir Groups innehavsportfölj. Vi har inte lyckats öka vårt ägande och göra Designnode till en del av vårt produkterbjudande och jag är säker på att Designnode får ett bättre hem hos Xavi Solutionnode” säger Lars Save, VD för Empir Group och tf VD för Xavi Solutionnode AB.

Empir Group AB

Lars Save, VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 10.40 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.