Empir Group har ingått avsiktsförklaring avseendeförvärv av aktiemajoriteten i Anzena Consulting AB

Report this content

Stockholm den 15 november 2018

Empir Group AB (”Empir” eller ”Bolaget”) har idag ingått en icke-bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av 90 procent av aktierna i Anzena Consulting AB, organisationsnummer 556924-2976 (”Anzena”).

Betalning för de 900 aktier i Anzena, motsvarande 90 procent av samtliga aktier i Anzena, som avses förvärvas avses erläggas dels genom kontant vederlag om 10 800 000 kronor, dels genom nyemission (apportemission) av 450 000 aktier av serie B i Bolaget. Köpeskillingen förutsätter att Anzena förvärvas på kassa- och skuldfri basis och med en normal rörelsekapitalsnivå. Vidare kan en tilläggsköpeskilling komma att utgå baserat på Anzenas resultat under 2019 och 2020, vilken i så fall kommer att utbetalas under 2021.

Den del av köpeskillingen som avses utgå i form av 450 000 nyemitterade aktier av serie B i Bolaget avses beslutas av Bolagets styrelse med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll vid Bolagets årsstämma 2018.

Anzena som beräknas omsätta ca 35 mkr 2019 med god lönsamhet med huvudsaklig verksamhet inom IT-support för större koncerners IT-systemlösningar och infrastruktur. Verksamheten kommer fortsatt drivas av nuvarande konsultchef, Babak Sahree Babapour, som kommer att utses till bolagets nya VD i samband med övertagandet. Anzena kommer att rapporteras som en del av Empirs affärssegment SERVE vid sidan av nuvarande Frontnode-/Appnode-verksamhet.

Transaktionen avses slutföras under 2018 och är villkorad av, bland annat, att parterna kommer överens om slutlig transaktionsdokumentation.

En emission av 450 000 nya aktier av serie B i Empir skulle medföra en utspädning om cirka 9,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget beräknat efter emissionen.

För ytterligare information besök www.empirgroup.se, eller kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners

försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 15.00 CET.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar