KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPIR GROUP AB

Report this content

Aktieägarna i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 november 2019 klockan 09:00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08:45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels                     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 november 2019,

dels                     anmält sig till Bolaget senast den 22 november 2019 under adress Empir Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm eller per telefon 08 – 446 55 00 eller via e‑post info@empirgroup.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 22 november 2019, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Empir Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.empir.se.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om godkännande av avyttring av aktier i Empir Solve AB till Xavitech AB (publ)
  8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 – Beslut om godkännande av avyttring av aktier i Empir Solve AB till Xavitech AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om godkännande av avyttring av 75 000 aktier i Empir Solve AB till Xavitech AB (publ) enligt vad som närmare framgår av pressmeddelande som är tillgängligt på Bolagets webbplats, www.empir.se.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut (fullständigt i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Sveavägen 66 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.empir.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 536 085, varav 81 480 aktier är av serie A och 5 454 605 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 626 940,5. Bolaget äger inga egna aktier.

______________

Stockholm i november 2019

Empir Group AB

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar