Kommuniké från årsstämma i Empir Group AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE                                                                          Stockholm den 14 maj 2020

Empir Group AB, org.nr 556313-5309 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 14 maj 2019 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Pär Råghall, Margareta Strandbacke, Robert Carlén och Karin Hallerby till styrelseledamöter och att genom nyval utse Bengt Lindström till styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Margareta Strandbacke till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, för närvarande med Henrik Lind som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 600 000 kr, att fördelas med 200 000 kr till ordföranden och 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter, och att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021 i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av låneavtal med Xavitech AB

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om ingående av låneavtal med Xavitech AB.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 11.15 CEST.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.


Prenumerera

Dokument & länkar