• news.cision.com/
  • Mysafety Group/
  • Styrelsen i Empir Group drar tillbaka utdelningsförslaget för 2019 samt ser över strategin och de finansiella målen

Styrelsen i Empir Group drar tillbaka utdelningsförslaget för 2019 samt ser över strategin och de finansiella målen

Report this content

7 april 2020
 

Styrelsen för Empir Group AB (”Empir Group”) har idag, till följd av nuvarande instabila marknadsläge och som en försiktighetsåtgärd, beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget för 2019 om 0,65 kronor per aktie. Vidare har styrelsen i Empir Group beslutat att se över tidigare kommunicerad strategi och kommunicerade finansiella mål. Inga beslut har dock fattats i denna del.

Spridningen och utvecklingen av Coronaviruset innebär att hela världen liksom Empir Group påverkas negativt. Mot bakgrund av den mycket stora osäkerhet som utbrottet har gett upphov till och vars effekter i Sverige ännu inte fullt ut kan bedömas har styrelsen i Empir Group idag beslutat att prioritera att bibehålla en större del av koncernens likviditet för att bättre kunna hantera de effekter som det osäkra marknadsläget kan ge upphov till. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 0,65 kronor per aktie inför årsstämman 2020. Styrelsen har dock för avsikt att återkomma beträffande vinstutdelning när effekterna av pandemin bättre kan överblickas och har som ambition att då kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en vinstutdelning som styrelsen då finner lämplig.  

Vidare har styrelsen i Empir Group beslutat att se över tidigare kommunicerad strategi och kommunicerade finansiella mål. Empir Group kommer inte att anta eventuell ny strategi eller eventuella nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och effekterna av pandemin bättre kan överblickas. Om styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerad strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Empir Group.

Empir Group AB

Lars Save, VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 18:00 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.