Nanexa beviljas Vinnova-bidrag för produktprojektet NEX-18

Nanexa har erhållit bidrag om 500 000 kronor för produktprojektet NEX-18* från Vinnova genom utlysningen Runner up SME Instrument 2018.

Inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 finns ett instrument som stöder små och medelstora företag, ”SME instrument Phase 1”. Medel som tilldelas i denna Fas 1 av utlysning skall användas för förstudie i syftet att gå vidare till en Fas 2-ansökan där betydligt högre belopp kan sökas i bidrag.

Nanexa kvalificerade sig för bidrag och erhöll ett så kallat ”Seal of Excellence” för sin ansökan. På grund av budgetrestriktioner inom Horizon 2020-programmet fick dock ej alla kvalificerade företag finansiering av EU. Vinnova har då gått in och täckt upp för de bäst rankade av de svenska bidragen som ej erhöll EU-medel, varav Nanexa är ett.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

”Jag är väldigt glad att vi tilldelats det här bidraget från Vinnova. Oberoendehandläggare från både EU och Vinnova har utvärderat vårt produktprojekt NEX-18 och bedömt det som excellent, vilket självklart är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Bidraget kommer användas till en förstudie inför inlämnande av en Fas 2-ansökan till Horizon 2020.

*Förbättrad behandling av två former av leukemi benämnda MDS och AML (Myelodysplastic Syndrome respektive Acute Myeloid Leukemia) genom att omformulera befintlig läkemedelssubstans med PharmaShell®.

För mer information kontakta:
David Westberg 
– VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november, 2018.

Om Nanexa AB (publ)
Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell
® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Om oss

Nanexa ska vara ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfas via utveckling och fram till kliniska studier för licensiering i preklinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar