Bokslutskommuniké - 2015

Report this content

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HELÅR 2015          MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR 2015
Totala intäkter uppgick till 54,9 MSEK (85,0)                           Totala intäkter uppgick till 1,1 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-1,4)                        Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-1,3)
Periodens resultat uppgick till 13,0 MSEK (-1,8)                     Årets resultat uppgick till 12,7 MSEK (2,1)
Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,4 MSEK (-1,8 )     Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (2,1)
Resultat per aktie uppgick till 4,62 SEK (-0,67)                       Resultat per aktie uppgick till 4,36 SEK (0,82)

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q4 2015                MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT Q4 2015
Totala intäkter uppgick till 5,3 MSEK (8,7)                              Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK (-0,07)                      Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK (-0,07)
Periodens resultat uppgick till 3,7 MSEK (2,8)                        Årets resultat uppgick till 1,5 MSEK (3,4)
Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,7 MSEK (2,8 )       Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (3,4)
Resultat per aktie uppgick till 1,3 SEK (1,1)                           Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (1,3)

Koncernens substansvärde 2015-12-31:
*Substansvärde: 57 011 351 SEK – per aktie 19,60 SEK

Innehav 2015-12-31:                                                 Antal aktier eller delar av innehav

Stureguld Sverige AB                                                 56 508 857 aktier
Robert Friman Int AB                                                 51 470 000 aktier
Fastout Int AB                                                            7 042 965 aktier
Sjöstarnd Coffee Int AB                                                 829 789 B-aktier                          
Double Bond Pharmacuticals Int AB                            1 285 848 B-aktier
Acrinova AB                                                                 165 399 aktier

Partner Fondkommission AB                                    7,46 procent av kap. & röster
Mobilåtervinning i Sverige AB                                   37,7 procent av kap. & röster
EyeonId Group (N. Venture AB)                               ca 6 procent av kap. & röster

Antalet aktier & förslag till utdelning

Bolaget har per 2015-12-31, 2 910 900 stycken aktier.
Varav 266 666 av serie A och 2 644 234 stycken av serie B.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

Kommande rapporter

Årsstämma planeras till mars/april 2016
Delårsrapport ett 2016                                              28 april 2016
Delårsrapport två 2016                                             28 juli 2016
Delårsrapport tre 2016                                             27 oktober 2016

______________________

*Värderingsprinciper:

Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav använder vi sista kända transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde eller det lägre värde som anses vara rättvisande för investeringen. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.

VD har ordet

Sammanfattning 2015

2015 har varit ett ett framgångsrikt år för New Equity Venture Int AB. Bolaget har utvecklats inom samtliga områden, men viktigast av allt, Bolaget visar ett positivt resultat!

För verksamhetsåret 2015 visar Bolaget en vinst på 12,6 MSEK, samtidigt som Bolaget amorterat av samtliga lån och nu är skuldfritt. Vidare har vi investerat i fem nya Bolag och delat ut aktier i fastighetsbolaget Acrinova AB till ett värde om cirka 2,2 MSEK. Senare under året beslutade vi oss för att ytterligare minska vårt ägande i Acrinova genom försäljning av aktier. I övriga innehav har vi varit konservativa vad gäller såväl tillägsinvesteringar som försäljning av aktier, i framtiden kan denna strategi komma att förändras.   

Finansiellt

Koncernen har under året omsatt cirka 54 MSEK med ett resultat på drygt 13 MSEK. Detta samtidigt som koncernens räntebärande skulder uppgår till cirka 2,0 MSEK. Moderbolagets resultat var 12,6 MSEK och Bolaget är skuldfritt. Bolagets egna kapital har utvecklats väl och har under året ökat från 12,1 MSEK till 28,7 MSEK.        

Substansvärdet

Substansvärdet har under året utvecklats positivt. Koncernens ingående substansvärde 2015 var cirka 33 MSEK (12,74 per aktie) och det utgående substansvärdet var cirka 57 MSEK(19.60 SEK per aktie).

En framåtblick

Vi kommer nu fortsätta våra investeringar inom micro-segmentet. Vi märker att vi blir en allt attraktivare part för entreprenörer och vi hoppas på ett lika framgångsrikt 2016.

Thomas Jansson
Verkställande direktör
10 februari 2016

Prenumerera