BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Stockholm 2017-02-06

För fullständig rapport, se bilaga.

VD har ordet

2016 var resultatmässigt det bästa året i New Equity Ventures historia, men jag tillsammans med mina medarbetare hoppas detta bara är en början på vad vi vill bygga under många år framöver. Att resultatet är positivt, vi förbättrar och stärker vår balansräkning och ökar antalet innehav är alla positiva faktorer.

 Mindre bra är att några av våra innehav visar sämre resultat än förväntat. I dessa fall kan vi förbättra oss och bättre stötta våra innehav. Såväl vårt dotterbolag GoldX som vårt andra större innehav Mobilåtervinning har belastat koncernens resultat negativt. Men jag tror detta kommer att förändras inom kort då bolagens VD:ar gör ett fantastiskt arbete. Som vi tidigare påtalat arbetar samtliga medarbetare kontinuerligt för att förbättra avkastningen för New Equity Ventures aktieägare, och det betyder att vi ibland måste lämna över vårt ägande i befintliga innehav till nya aktieägare. Vi har därför valt att avyttra resterande delar av vårt innehav i Robert Friman och istället under fjärde kvartalet investerat i Aerowash, Power & Tower, Entella IT, samt blivit delägare i Playhippo och ökat innehavet i Sjöstrand Coffee.

Även fortsättningsvis är målet att hålla en stark kassa för att möjliggöra för nya investeringar som tilläggsinvesteringar i befintliga innehav. Vidare är målet att stärka organisationen; vi är idag fyra medarbetare, men på sikt kommer det krävas fler för att uppnå de interna mål vi satt upp.

Finansiellt

Vi fortsätter strategin att hålla en stabil kassa för att möjliggöra tilläggsinvesteringar samt vara delaktiga i nya projekt. Samtidigt levererar koncernen ett resultat om 26,5 MSEK (13,4) och moderbolaget ett resultat om 24,1 MSEK(13,4). En stor del av vinsten för koncernen uppstod vid försäljningen av FGG till Playhippo samt tyngs av resultatet i GoldX. Moderbolagets egna kapital var vid utgången av perioden 53,0 MSEK vilket ska jämföras med 28,7 MSEK ett år tidigare, koncernens eget kapital var 53,0 MSEK (26,2). Kassan i moderbolaget var 15,0 MSEK (15,9) och för koncernen 22,1 MSEK (16,3), såväl moderbolag som koncern är skuldfria (utöver leverantörsskulder).

En framåtblick

New Equity Venture har hittat sin arbetsmodell, och vi är mycket nöjda med att befinna oss där vi är idag, inom micro-segmentet. Vi kommer under de närmaste åren utvecklas och förbättra flertalet faktorer men vi ska inte lämna vårt segment. Vi kommer även fortsättningsvis investera via dotterbolag och betala/investera med såväl nyemitterade aktier i dotterbolagen som med likvida medel. Nu ser jag fram emot 2017 med glädje. Avslutningsvis vill jag återigen belysa att målet för oss medarbetare på New Equity Venture; är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!          

Thomas Jansson

Verkställande direktör

2017-02-06

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - DEC 2016

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT OKT - DEC 2016

 • Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (1,2)

 • Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,5)

 • Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-2,7)

 • Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-0,6)

 • Periodens resultat uppgick till 24,1 MSEK (12,7)

 • Balansomslutningen uppgick till 54,9 MSEK (29,2)

 • Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (1,5)

 • Balansomslutningen uppgick till 54,9 MSEK (29,2)

 • Resultat per aktie uppgick till 8,27 SEK (4,36)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,53)


KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - DEC 2016

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT OKT - DEC 2016

 • Totala intäkter uppgick till 23,0 MSEK (54,9)

 • Totala intäkter uppgick till 6,1 MSEK (5,3)

 • Rörelseresultatet uppgick till -10,7 MSEK (-3,4)

 • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-0,6)

 • Periodens resultat uppgick till 25,0 MSEK (13,0)

 • Balansomslutningen uppgick till 60,0  MSEK (34,0)

 • Periodens resultat uppgick till 19,5 MSEK (3,7)

 • Balansomslutningen uppgick till 60,0 MSEK (34,0)

 • Resultat per aktie uppgick till 9,10 SEK (4,62)

 • Resultat per aktie uppgick till 7,22 SEK (1,27)

 • Verksamhet:

  NEVI har som verksamhet att investera i micro-bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av
  egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter
  som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i
  målbolagets affärs- och strategiutveckling.

  Styrelsen och VD, Stockholm 2017-02-06

  Thomas Jansson, ledamot, VD
  Tomas Du Rietz, ledamot, ordf, Carl Kock, ledamot Christian Kronegård, ledamot

  Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
  föroffentliggörande den 6 februari 2017.

  Prenumerera

  Dokument & länkar