Bokslutskommuniké 2017


Finansiell översikt:

(MSEK) KONCERNEN Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016
TOTALA INTÄKTER 13,0 6,1 43,6 23,0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -25,0 19,5 -32,9 24,9
BALANSOMSLUTNING 79,8 60,0 79,8 60,0
SOLIDITET (%) 78,7% 96,1% 78,7% 96,1%
RESULTAT PER AKTIE (SEK) -6,45 7,22 -8,82 9,1
MODERFÖRETAGET
TOTALA INTÄKTER 0,1 0,2 0,8 0,5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -7,4 0,0 -10,7 24,1
BALANSOMSLUTNING 47,7 54,9 47,7 54,9
SOLIDITET (%) 96,7% 96,6% 96,7% 96,6%
RESULTAT PER AKTIE (SEK) -2,46 0,01 -3,56 8,27


VD har ordet

Nu när 2017 har nått sitt slut kan jag med glädje konstatera att värdet på koncernens samlade innehav nått den högsta nivån i New Equity Venture Int. historia. Med det sagt har jag, tillsammans med mina medarbetare, inställningen att vi precis lämnat startblocken rörande den verksamhet vi ur ett långsiktigt perspektiv vill bygga upp. Vi har genom hårt och fokuserat arbete byggt upp en ägarportfölj i nyskapande, utvecklingsbara och till varandra diversifierade bolag som i huvudsak är listade på AktieTorget. Vi har dessutom en stabil och betydande kassa som möjliggör ytterligare investeringar utan föregående avyttring av befintliga innehav. Att 2017 får ett negativt resultat är för oss av mindre vikt då vår verksamhet, som de flesta andra investmentbolag, handlar om att skapa värden genom ägande och inte att visa svarta siffror varje år. Ett bättre mått, enligt vårt sätt att se det, på hur bolaget mår nås genom att jämföra balansräkningens utveckling som till följd av ett bra år har blivit betydligt starkare mot föregående år.

Vi har haft två betydande innehav som på ett positivt sätt särskilt stuckit ut under 2017. Det är Ayima Group, där vi har en ägarandel om ca. 24%, och Future Gaming Group (FGG), där vår ägarandel är ca 12,5 procent. Båda bolagen har haft händelsintenisva år och belönats med kraftigt förhöjda bolagsvärden och inget tyder på annat är att framtiden är fortsatt ljus för de båda bolagen. I FGG minskade vi vårt innehav under året då 40 miljoner aktier avyttrades för 14 MSEK. Avyttringen innebar att vår ägarandel sjönk från ca. 19% till ca. 12,5%.  Vår förhoppning är att detta kommer bidra till positiv utveckling för FGGs verksamhet då aktierna avyttrades till en grupp investerare med stor erfarenhet av spelmarknaden. Vi utvärderar kontinuerligt våra innehav och kan konstatera att några av dessa visar sämre resultat än vad som förväntats. I dessa fall är det nödvändigt att vi bistår med stöd och råd för att hjälpa dessa att utvecklas framåt. Såväl iApotek som Pantaluren har belastat koncernens resultat negativt. Vi är dock fortsatt hoppfulla på att utvecklingen i våra mindre framgångsrika innehav kan vändas. Vår målsättning är att över tid generera högsta möjliga avkastning för New Equity Venture Int. aktieägare. Under året valde vi att avyttra våra aktier i Fastout och istället under fjärde kvartalet investera i Ubercrate samt ytterligare investera i CGit och Zoomability.

Finansiellt

Bolaget har fortsatt en stabil kassa som uppgår till 20,9 MSEK. Koncernen visar ett resultat om -26,6 MSEK (26,5) och moderbolaget ett resultat om -10,7 MSEK (24,1). Moderbolagets egna kapital var vid utgången av perioden 46,1 MSEK (53,0) MSEK, koncernens egna kapital var 59,5 MSEK (53,1). Kassan i moderbolaget inklusive helägda dotterbolag uppgick till 15,4 MSEK (15,7) och kassan för koncernen till 20,9 MSEK (22,1). Nedskrivningar har gjorts på de finansiella tillgångarna av försiktighetsprincipen, vilket belastar resultat- och balansräkning i moderbolaget med 5,3 MSEK och 14,2 MSEK i koncernen. Moderbolaget och dess helägda dotterbolag är skuldfria (utöver leverantörsskulder).

En framåtblick

Jag ser bra fortsatt potential i vår befintliga affärsidé att investera och lansera i egna affärsidéer inom micro-segmentet. Vi kommer under de närmaste åren se över våra möjligheter att utveckla/bredda vår verksamhet men vi ska inte lämna vårt segment. Bolaget har som målsättning att göra 4-8 nya investeringar under de kommande 12 månaderna. Vi kommer även fortsättningsvis investera via dotterbolag och finansiera investeringar med såväl nyemitterade aktier i dotterbolagen som med likvida medel. Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta driva NEVI mot nya höjder under 2018. Avslutningsvis vill jag återigen framföra att målet för oss medarbetare på New Equity Venture är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!

Robin Vestersten

Verkställande direktör, New Equity Venture Int. AB

2018-02-22

STYRELSE & VD per 2017-12-31

Robin Vestersten, ledamot, VD

Thomas Jansson, ordförande

Carl Kock, ledamot

Christian Kronegård, ledamot

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
Email: ir (at) newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018

Prenumerera